Juwau 12:1-50

  • Mariya atsanulira mafuta m’miyendo ya Yezu (1-11)

  • Kupita kwa Yezu mwakutsandzayisa (12-19)

  • Yezu alonga mwanyapantsi pya kufa kwace (20-37)

  • Kukhonda khulupira kwa Ayuda kusakwanirisa profesiya (38-43)

  • Yezu abwera toera kupulumusa dziko (44-50)

12  Ntsiku zitanthatu mbidzati kutoma phwando ya Paskwa, Yezu afika ku Bhetanya kukhali Lazaro, wakuti Yezu akhadamulamusa muli akufa.  Kweneko iwo an’khunganyira siyali. Marta ndiye akhapereka pyakudya, mbwenye Lazaro akhali m’bodzi wa ale akhadya* pabodzi na Yezu.  Penepo Mariya akwata hafu ya litru ya mafuta akununkhira a nardho wakukhonda kubvungazwa na pinango, a ntengo ukulu kakamwe, iye aatsanulira m’miyendo ya Yezu mbaipukuta na tsisi yace. N’nyumba monsene mukhadadzala na khwema ya mafuta anewa akununkhira.  M’bodzi wa anyakupfundzace anacemerwa Yuda Iskariyoti, wakuti akhali cifupi toera kunsandukira, alonga:  “Thangwi yanji mafuta anewa akununkhira nee aguliswa na madhenaryo 300, mbatipereka kobiri ineyi kuna anyakutcerenga?”  Iye nee alonga pyenepi thangwi yakufuna kuphedza anyakutcerenga, mbwenye ndi thangwi yakuti iye akhali mbava. Iye ndiye akhakoya bokosi ya kobiri, pontho akhaba kobiri ikhaikhwa mwenemu.  Penepo Yezu alonga: “Nsiyeni pyace acite pyenepi toera akhunganye mwanyapantsi ntsiku yakuikhwa kwa manungo anga munthumbi.  Thangwi anyakutcerenga muli nawo pabodzi ndzidzi onsene, mbwenye ine nee ndinakhala na imwe ndzidzi onsene.”  Mu ndzidzi unoyu, mwinji ukulu wa Ayuda adziwa kuti Yezu akhali ku Bhetanya, iwo aenda kweneko, tayu toera kuona Yezu basi, mbwenye toera kuonambo Lazaro adalamusa iye muli akufa. 10  Akulu a anyantsembe abverana toera kuphambo Lazaro, 11  thangwi Ayuda azinji akhaenda kweneko mbakhulupira Yezu thangwi yakuona Lazaro. 12  Mangwana mwace, mwinji ukulu wa anthu adabwera kuphwando, abva kuti Yezu akhabwera ku Yerusalemu. 13  Natenepa iwo akwata matsandzo a micindu mbaenda kantambira. Iwo atoma kukhuwa mbati: “Mpulumuseni, tisakuphembani! Mbapaswe nkhombo Mambo wa Izraeli, ule anabwera mu dzina ya Yahova!” 14  Yezu agumana mwanaburu mbankwira, ninga mudalembwa ipyo kuti: 15  “Leka kugopa mwana wankazi wa Sioni. Ona! Mambo wako akubwera, iye akwira mwanaburu.” 16  Pakutoma anyakupfundzace nee abvesesa pinthu pyenepi, mbwenye pidapaswa Yezu mbiri, iwo akumbuka kuti pinthu pyenepi pikhadalembwa thangwi ya iye, pontho kuti anthu ancitira pinthu pyenepi. 17  Mwinji wa anthu wakuti ukhali pabodzi na iye mu ndzidzi udacemera iye Lazaro munthumbi mbamulamusa muli akufa, ukhapitiriza kupanga anango pinthu pidacitika. 18  Ineyi ndi thangwi inango idacitisa anthu toera kuenda kagumanikana na Yezu, thangwi iwo abva kuti iye akhadacita cirengo ceneci. 19  Natenepa Afarisi acedza okha-okha mbati: “Onani, nkhabe cinthu cinakwanisa ife. Anthu onsene ali kuenda kuna iye.” 20  Penepo akhalipombo Agerego angasi mwa ale adabwera kudzalambira pa phwando. 21  Iwo afendedzera Filipi, wakuti akhali wa ku Bhetisaidha cisa ca ku Galileya, mbam’phemba: “Mbuya, ife tisafuna kuonana na Yezu.” 22  Filipi aenda kapanga Andreya. Andreya na Filipi aenda kapanga Yezu. 23  Mbwenye Yezu aatawira: “Wafika ndzidzi toera Mwana wa munthu apaswe mbiri. 24  Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti, mbeu ya tirigu ingakhonda kugwa pantsi mbifa, isapitiriza kukhala mbeu ibodzi. Mbwenye ingagwa pantsi mbifa, isabala misapo mizinji. 25  Munthu anafuna kakamwe umaso wace akuufudza, mbwenye ule anaida umaso wace mu dziko ino, akuutsidzikiza toera kukhala na umaso wakukhonda mala. 26  Khala munthu asafuna kunditumikira, mbanditowere, kunakhala ine, ule ananditumikira anadzakhalambo kweneko. Khala munthu asafuna kunditumikira, Babanga anadzamulemedza. 27  Cincino ndiri wakunentseka kakamwe, mphapo ndinalonganji? Baba, ndipulumuseni pa ndzidzi uno wakunentsa! Mbwenye ndzidzi unoyu usafunika kupita na pana ine, thangwi ine ndadzera pyenepi. 28  Baba, pasani mbiri dzina yanu.” Penepo kwabveka fala buluka kudzulu, mbilonga: “Ine ndaipasa kale mbiri, pontho ndinadzaipasa mbiri.” 29  Mwinji wa anthu akhadalimira penepo pidabva iwo pyenepi alonga kuti ndi njazi idadhima. Anango alonga: “Ndi anju adalonga na iye.” 30  Yezu atawira: “Fala ineyi yabveka nee thangwi ya ine, mbwenye thangwi ya imwe. 31  Cincino dziko ino ikutongwa; cincino ntongi wa dziko ino anathamangiswa. 32  Mbwenye ndingamanikwa pamuti, ndinadzabweresa kuna ine anthu a mitundu yonsene.” 33  Mwandimomwene iye akhalonga pyenepi toera kupangiza kuti iye mbadafa tani. 34  Penepo mwinji wa anthu walonga: “Mwambo usalonga kuti Kristu anakhala kwenda na kwenda. Mphapo thangwi yanji iwe usalonga kuti Mwana wa munthu asafunika kumanikwa pamuti? Mbani Mwana wa munthu unoyu?” 35  Natenepa Yezu aapanga: “Ceza cinapitiriza pakati panu mu ndzidzi ungasi. Fambani mu ceza mu ndzidzi wakuti muciri naco, toera cidima cikhonde kukukundani. Munthu anafamba ncidima nkhabe dziwa kunaenda iye. 36  Mu ndzidzi wakuti muciri na ceza, khulupirani ceza toera mukhale ana a ceza.” Pidamala Yezu kulonga pyenepi, abuluka pakati pawo mbabisala pyace. 37  Maseze iye acita pirengo pizinji pamaso pawo, iwo nee akhan’khulupira, 38  toera akwanirisike mafala adalonga mprofeta Izaiya kuti: “Yahova, mbani adakhulupira pinthu pidalonga ife?* Kodi mphambvu za Yahova zapangizwa kuna ani?” 39  Thangwi inango idaacitisa kukhonda khulupira ndi idalonga Izaiya kuti: 40  “Iye afunga maso awo mbaumisa mitima yawo toera iwo akhonde kuona na maso awo, pontho mitima yawo ikhonde kubvesesa, natenepa iwo nee anabwerera kuna ine, ine mbandiawangisa.” 41  Izaiya alonga pinthu pyenepi thangwi aona mbiri ya Kristu mbalonga thangwi ya iye. 42  Ngakhale tenepo, atongi azinji akakhulupira Yezu, mbwenye thangwi ya Afarisi, iwo nee akhalonga kuti asan’khulupira, toera akhonde kuthamangiswa mu sinagoga; 43  thangwi iwo akhafuna kakamwe mbiri ya anthu, kupiringana mbiri ya Mulungu. 44  Mbwenye Yezu alonga mwakugaluza mbati: “Munthu anandikhulupira nee asakhulupira ine basi, mbwenye asakhulupirambo Ule adandituma; 45  pontho ule anandiona, asaonambo Ule adandituma. 46  Ine ndabwera ninga ceza pa dziko, toera munthu onsene anandikhulupira akhonde kupitiriza ncidima. 47  Mbwenye munthu angabva mafala anga mbakhonda kuakoya, ine nkhabe kuntonga; thangwi ine nee ndabwera kudzatonga dziko, mbwenye ndabwera toera kupulumusa dziko. 48  Munthu anandipwaza mbakhonda kutawira mafala anga, alipo anafuna kuntonga. Mafala adalonga ine ndiwo anafuna kuntonga pa ntsiku yakumalisa. 49  Thangwi ine nee ndalonga pinafuna ine, mbwenye Baba adandituma ndiye adandipanga* pinalonga ine na pinapfundzisa ine. 50  Pontho ine ndisadziwa kuti pidandipanga* iye pisatsogolera ku umaso wakukhonda mala. Natenepa, pinthu pyonsene pinalonga ine, ndisapilonga ninga mudandipangira Baba.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kukhala pameza.”
Peno: “pidabva ife.”
Fala na Fala: “adandipasa matongero.”
Fala na Fala: “matongero ace.”