Juwau 11:1-57

  • Kufa kwa Lazaro (1-16)

  • Yezu abalangaza Marta na Mariya (17-37)

  • Yezu alamusa Lazaro muli akufa (38-44)

  • Abverana toera kupha Yezu (45-57)

11  Mamuna unango anacemerwa Lazaro akhaduwala. Iye akhali wa ku Bhetanya, cisa ca Mariya na m’bale wace anacemerwa Marta.  Mariya unoyu ndi m’bodzi ene adakhwaza mafuta akununkhira m’miyendo ya Mbuya mbaipukuta na tsisi yace; Lazaro akhaduwala akhali m’bale wace.  Natenepa anakazi ace Lazaro atumiza mphangwa kuna Yezu, mbalonga: “Mbuya, xamwali wanu wapantima anafuna imwe, akuduwala.”  Mbwenye Yezu pidabva iye pyenepi, alonga: “Cifuniro ca utenda unoyu si kufa tayu, mbwenye ndi toera kupasa mbiri Mulungu, pontho toera Mwana wa Mulungu apaswe mbiri kubulukira mu utenda unoyu.”  Yezu akhafuna Marta, Mariya na Lazaro.  Mbwenye pidabva iye kuti Lazaro akuduwala, amala pontho ntsiku ziwiri ku mbuto ikhali iye.  Mudapita ntsiku ziwiri zenezi, Yezu apanga anyakupfundzace: “Tendeni pontho ku Yudeya.”  Anyakupfundzace ampanga: “Mpfundzisi, ntsiku zingasi nduli Ayuda akhafuna kukuponyerani miyala, mphapo musafuna kuenda pontho kweneko?”  Yezu atawira: “Kodi masikati nee ali na midzidzi 12? Munthu angafamba namasikati nkhabe cinan’gwegwedusa, thangwi iye asaona ceza ca dziko ino. 10  Mbwenye munthu angafamba namasiku, asagwegweduka, thangwi mwa iye nkhabemo ceza.” 11  Yezu pidamala iye kulonga pyenepi, athimiza: “Xamwali wathu Lazaro akugona, mbwenye ine ndiri kuenda kweneko kamulamusa.” 12  Penepo anyakupfundzace antawira: “Mbuya, khala iye akugona, anawanga.” 13  Yezu akhadalonga pya kufa kwa Lazaro. Mbwenye anyakupfundzace anyerezera kuti iye akhalonga kuti Lazaro akugona toera kupuma. 14  Penepo Yezu aapanga pakweca kuti: “Lazaro afa, 15  ine ndisakomerwa thangwi ya imwe kuti ine nee ndikhali kweneko, toera imwe mukhulupire. Mbwenye tendeni kuna iye.” 16  Penepo Tomasi anacemerwa Dhidhimo apanga anyakupfundza andzace kuti: “Tendenimbo, toera tife pabodzi na Yezu.” 17  Pidafika Yezu, agumana kuti zikhadapita ntsiku zinai Lazaro mbali munthumbi. 18  Cisa ca Bhetanya cikhali cifupi na Yerusalemu, nsindzo wa makilometru matatu.* 19  Ayuda azinji akhadaenda kuna Marta na Mariya toera kuabalangaza thangwi ya kufa kwa m’bale wawo. 20  Pidabva Marta kuti Yezu akubwera, iye aenda kaonana naye; mbwenye Mariya asala panyumba. 21  Penepo Marta apanga Yezu: “Mbuya, mbamudakhala pano, m’bale wanga mbadafa tayu. 22  Mbwenye ngakhale cincino, ine ndisadziwa kuti cinthu consene cinaphemba imwe kuna Mulungu, Mulungu anakupasani.” 23  Yezu ampanga: “M’bale wako anadzalamuka.” 24  Marta atawira: “Ine ndisadziwa kuti iye anadzalamuka pakulamuswa kwa anyakufa pa ntsiku yakumalisa.” 25  Yezu ampanga: “Ine ndine kulamuka muli akufa na umaso. Munthu onsene anandikhulupira, maseze afe, anadzakhala pontho na umaso; 26  pontho munthu onsene ali maso angandikhulupira, iye cipo anadzafa. Usakhulupira pyenepi?” 27  Iye atawira: “Inde Mbuya, ine ndisakhulupira kuti imwe ndimwe Kristu, Mwana wa Mulungu, ule akhadikhirwa kuti mbadabwera pa dziko.” 28  Pidamala iye kulonga pyenepi, aenda kacemera Mariya, m’bale wace, mbampanga pace ekha kuti: “Mpfundzisi ali pano, iye asakucemera.” 29  Pidabva iye pyenepi, alamuka mwakucimbiza mbaenda kuna Yezu. 30  Yezu akhadadzati kupita mucisa, mbwenye akhali pa mbuto idaonana iye na Marta. 31  Ayuda akhali n’nyumba pabodzi na Mariya toera kum’balangaza, pidaona iwo kuti iye alamuka mwakucimbiza mbabuluka, iwo antowera, thangwi akhanyerezera kuti iye ali kuenda kalira kunthumbi. 32  Pidafika Mariya pa mbuto ikhali Yezu, agodama mbakotamisa nkhope yace mpaka pantsi cifupi na miyendo ya Yezu, mbalonga: “Mbuya, mbamudakhala pano, m’bale wanga mbadafa tayu.” 33  Yezu pidaona iye kuti Mariya akulira, pontho Ayuda adabwera na iye akhalira, iye anentseka muntima mwace mbatsukwala kakamwe. 34  Iye aabvundza: “Mwamuikha kupi?” Iwo antawira: “Mbuya, bwerani muone.” 35  Yezu atoma kulira. 36  Penepo Ayuda atoma kulonga: “Onani, iye akhanfuna kakamwe!” 37  Mbwenye anango mwa iwo alonga: “Khala munthu uyu akwanisa kufungula maso a boliboli, nee mbadakwanisambo kucita cinthu toera Lazaro akhonde kufa?” 38  Penepo Yezu atsukwala pontho kakamwe, mbaenda kunthumbi. Nthumbi ineyi ikhali dzimba,* nsuwo wace ukhadafungwa na mwala ukulu. 39  Yezu alonga: “Bulusani mwala.” Marta m’bale wace munthu adafa, alonga: “Mbuya, mpaka pano panango manungo ace akununkha, thangwi papita ntsiku zinai mbadamala kufa.” 40  Yezu antawira: “Kodi ine nee ndakupanga kuti ungakhulupira mbudaona mbiri ya Mulungu?” 41  Natenepa iwo abulusa mwala. Penepo Yezu ayang’ana kudzulu, mbalonga: “Baba, ine ndisapereka takhuta kuna imwe thangwi mwandibvesera. 42  Mwandimomwene, ine ndisapidziwa kuti ndzidzi onsene imwe musandibvesera; mbwenye ndalonga pyenepi thangwi ya mwinji wa anthu udalimira pano, toera iwo akhulupire kuti ndimwe adandituma.” 43  Pidamala iye kulonga pyenepi, akhuwa mwakugaluza: “Lazaro, buluka panja!” 44  Munthu unoyu wakuti akhadafa, abuluka panja, miyendo yace na mikono yace ikhadapyangirirwa na miceka, pontho nkhope yace ikhadaphimbirwa na nguwo. Yezu aapanga: “Nsudzuleni, munsiye aende pyace.” 45  Natenepa, Ayuda azinji adaenda kaona Mariya, aona pidacita Yezu mban’khulupira, 46  mbwenye anango mwa iwo aenda kuna Afarisi mbaapanga pinthu pidacita Yezu. 47  Natenepa akulu a anyantsembe na Afarisi agumanya Nsoka wa Anyakutonga Miseru mbalonga: “Tinacitanji, thangwi munthu uyu akucita pirengo pizinji?” 48  Ife tingansiya mbapitiriza tenepa, anthu onsene anan’khulupira. Buluka penepo Aroma anabwera mbatikwatira templo yathu na mbumba yathu.” 49  Mbwenye m’bodzi mwa iwo anacemerwa Kaifa, wakuti akhali nkulu wa anyantsembe caka ceneci, aapanga: “Imwe nkhabe cinthu cinadziwa imwe, 50  mphyadidi kwa imwe kuti munthu m’bodzi afere anthu m’mbuto mwa kufudzwa mbumba yonsene.” 51  Iye nee alonga pyenepi thangwi yakufuna kwace, mbwenye nakuti iye akhali nyantsembe wankulu mu caka ceneci, iye alonga mwanyapantsi kuti Yezu mbadafera mbumba yace, 52  tayu basi kufera mbumba yace, mbwenye toera kugumanya ana a Mulungu adabalalika kuti akhale akuphatana. 53  Kutomera pa ntsiku ineyi iwo akhabverana toera kumupha. 54  Natenepa, Yezu nee akhafambabve pakweca pakati pa Ayuda, mbwenye abuluka kweneko mbaenda kucisa ciri cifupi na thando, mu nzinda unacemerwa Efraimu, mbakhala kweneko pabodzi na anyakupfundzace. 55  Paskwa ya Ayuda ikhali cifupi, natenepa anthu azinji abuluka mupisa pyawo mbaenda ku Yerusalemu Paskwa mbidzati kutoma toera kuceneseka mwakubverana na mwambo. 56  Iwo akhasaka Yezu, pontho pikhali iwo mu templo akhabvundzana unango na ndzace: “Musaona tani? Kodi iye nee anabwera pa phwando ino?” 57  Mbwenye akulu a anyantsembe na Afarisi akhadapereka ntemo wakuti munthu anadziwa kuna Yezu, asafunika kuadziwisa toera iwo akwanise kum’manga.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “cifupi na mastadhyo 15.” Estadhyo ibodzi ikhali na metru 185.
Peno: “mphako.”