Juwau 10:1-42

 • Nkumbizi na thanga ya mabira (1-21)

  • Yezu ndi nkumbizi wadidi (11-15)

  • “Ine ndiri na mabira anango” (16)

 • Ayuda aonana na Yezu pa Phwando Yakucenesa Templo (22-39)

  • Ayuda azinji akhonda kukhulupira (24-26)

  • “Mabira anga asabvesera fala yanga” (27)

  • Mwana na Baba ndi m’bodzi (30, 38)

 • Anthu azinji a kuntunda unango wa Yordani akhulupira (40-42)

10  “Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti munthu anakhonda kupita na pansuwo wa thanga ya mabira, mbwenye mbakwira na pa mbuto inango, unoyu ndi mbava.  Mbwenye ule anapita na pansuwo, ndi nkumbizi wa mabira.  Nyakuonera nsuwo asanfungulira, penepo mabira asabva fala yace. Iye asacemera mabira ace na dzina, mbabuluka nawo kunja.  Angamala kubulusa mabira ace, iye asaenda patsogolo pawo. Mabira asantowera thangwi iwo asadziwa fala yace.  Iwo cipo anatowera munthu anakhonda iwo kudziwa, mbwenye anan’thawa, thangwi iwo nkhabe kudziwa fala ya munthu unoyu.”  Yezu aapanga nsangani unoyu, mbwenye iwo nee abvesesa pikhalonga iye kuna iwo.  Natenepa Yezu alonga pontho: “Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti ine ndine nsuwo wa mabira.  Onsene adabwera mbalonga kuti ndi akumbizi andimomwene, ndi mambava; mbwenye mabira nee aabvesera.  Ine ndine nsuwo; munthu onsene anapita na pana ine anadzapulumuka, pontho munthu unoyu anapita, anabuluka mbagumana cakudya. 10  Mbava asabwera basi ene toera kuba, kupha na kufudza. Ine ndabwera toera iwo akhale na umaso, pontho akhale na umaso wakukhonda mala. 11  Ine ndine nkumbizi wadidi; nkumbizi wadidi asapereka umaso wace toera kupulumusa mabira ace. 12  Nyabasa wakuti nee ndi nkumbizi, pontho wakuti mabira nee ndi ace, angaona bindzi mbikabwera asasiya mabira mbathawa. Penepo bindzi isapha mabira, mbibalalisa anango, 13  iye asathawa thangwi ndi nyabasa, pontho iye nkhabe kutsalakana mabira. 14  Ine ndine nkumbizi wadidi. Ine ndisadziwa mabira anga, pontho mabira anga asandidziwa, 15  sawasawa ninga Baba asandidziwa, ine ndisadziwambo Baba; ine ndisapereka umaso wanga thangwi ya mabira anga. 16  “Pontho ine ndiri na mabira anango akuti nee ndi a n’thanga iyi; anewa ndisafunikambo kuabweresa, iwo anadzabva fala yanga, mbadzakhala nkumbi ubodzi, na nkumbizi m’bodzi. 17  Baba asandifuna, thangwi ine ndisapereka umaso wanga toera ndikwanise kuutambira pontho. 18  Nkhabe munthu anafuna kundikwatira umaso wanga, mbwenye ine ndisaupereka nakufuna kwanga. Ine ndiri na ufulu wakuupereka, inembo ndiri na ufulu wakuutambira pontho. Matongero anewa ndaapaswa na Babanga.” 19  Penepo kwaoneka pontho kusiyana maonero pakati pa Ayuda thangwi ya mafala anewa. 20  Azinji akhalonga: “Iye ali na dimonyo, pontho ali na nsala. Thangwi yanji musambvesera?” 21  Mbwenye anango akhalonga: “Mafala anewa nee ndi a munthu wakuti ali na dimonyo. Dimonyo anakwanisa kufungula maso a maboliboli?” 22  Pa ndzidzi unoyu kwacitika Phwando Yakucenesa Templo mu Yerusalemu. Unoyu ukhali ndzidzi wa khoni, 23  Yezu akhafamba mu templo pa mbuto inacemerwa ‘Khonde ya Salomoni.’ 24  Penepo Ayuda anzungulira mbatoma kumbvundza: “Thangwi yanji iwe nkhabe kutipanga undimomwene thangwi ya iwe? Khala ndiwe Kristu, tipange pakweca.” 25  Yezu aatawira: “Ine ndakupangani, mbwenye imwe nee musakhulupira. Mabasa anacita ine mu dzina ya Babanga, asapereka umboni thangwi ya ine. 26  Imwe nee musakhulupira thangwi nee ndimwe mabira anga. 27  Mabira anga asabvesera fala yanga, ine ndisaadziwa, pontho iwo asanditowera. 28  Ine ndisaapasa umaso wakukhonda mala, iwo cipo anadzafudzwa, pontho nkhabe munthu anafuna kundipokosera mabira anewa m’manja mwanga. 29  Cinthu cidandipasa Babanga ndi cakufunika kakamwe kupiringana pinthu pinango pyonsene, pontho nkhabe munthu anafuna kuabulusa m’manja mwa Baba. 30  Ine na Baba ndife m’bodzi.”* 31  Penepo Ayuda alokota pontho miyala toera kumponyera. 32  Yezu aapanga: “Ine ndakupangizani mabasa mazinji adidi a Baba. Mphapo musafuna kundiponyera miyala thangwi ya basa ipi mwa anewa?” 33  Ayuda antawira: “Ife nee tisafuna kukuponyera miyala thangwi ya mabasa adidi, mbwenye ndi thangwi yakuti iwe usaxola Mulungu; thangwi maseze ndiwe munthu, iwe usalonga kuti ndiwe mulungu.” 34  Yezu aatawira: “Kodi mu Mwambo wanu nee pyalembwa kuti: ‘Ine ndalonga: “Imwe ndimwe alungu”’?* 35  Khala Mulungu acemera ‘alungu’ ale adasandika iye na mafalace, anthu anacimwana kucinja pinalonga Malemba. 36  Ine ndine munthu adaceneswa na Baba mbanditumwa kudza pa dziko yapantsi, mphapo munalonga tani kuti: ‘Iwe usaxola Mulungu,’ thangwi ine ndalonga kuti: ‘Ndine Mwana wa Mulungu’? 37  Khala nee ndisacita mabasa a Babanga, lekani kundikhulupira. 38  Mbwenye khala ndiri kuacita, maseze mukhonde kundikhulupira, khulupirani mabasa anewa toera mudziwe, mbamupitiriza kudziwa kuti Baba ali pabodzi na ine, pontho ine ndiri pabodzi na Baba.” 39  Iwo ayesera pontho kum’manga, mbwenye iye abuluka pakati pawo. 40  Iye awambuka pontho Nkulo wa Yordani mbaenda ku mbuto ikhadatoma Juwau kubatiza anthu, mbakhala kweneko. 41  Anthu azinji abwera kuna iye, mbatoma kulonga okha-okha: “Juwau nee acita pirengo, mbwenye pinthu pyonsene pidalonga Juwau thangwi ya munthu uyu, mphyandimomwene.” 42  Kweneko anthu azinji akhulupira Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ndife akuphatana.”
Peno: “ninga alungu.”