Juwau 1:1-51

  • Ule anacemerwa fala adzabalwa na manungo aunyama (1-18)

  • Umboni udapereka Juwau M’batizi (19-28)

  • Yezu ndi Mwanabira wa Mulungu (29-34)

  • Anyakupfundza akutoma a Yezu (35-42)

  • Filipi na Natanieli (43-51)

1  Pakutoma akhalipo anacemerwa Fala, Fala akhali pabodzi na Mulungu, pontho Fala akhali mulungu.  Iye akhali pabodzi na Mulungu kubulukira pakutoma.  Mulungu am’phatisira toera kucita pinthu pyonsene, pontho nkhabepo cinthu cidacitwa mwakukhonda kuphatisira iye.  Umaso wacitwa mukuphatisira iye, pontho umaso unoyu ukhali ceza kuna anthu.  Ceza cikugaka ncidima, mbwenye cidima nee cakwanisa kukunda ceza.  Aoneka munthu m’bodzi adatumwa na Mulungu; dzina yace ikhali Juwau.  Munthu unoyu abwera toera kupanga anthu pya ceza ceneci, toera kubulukira ku mafalace anthu a madzindza onsene akhulupire.  Iye nee akhali ceza ceneci, mbwenye abwera toera kupanga anthu pya ceza ceneci.  Ceza candimomwene cinamwinikira anthu a madzindza onsene cikhali cifupi toera kubwera pa dziko. 10  Iye* akhali pa dziko, Mulungu am’phatisira toera kucita dziko, mbwenye dziko nee yandziwa. 11  Iye afika kucisa cace, mbwenye anthu a mucisa cace nee antambira. 12  Mbwenye kwa onsene adantambira, iye aatawirisa toera kukhala ana a Mulungu, thangwi iwo akhakhulupira dzina yace. 13  Pontho iwo nee abalwa na anthu, peno thangwi yakufuna kwa manungo, peno thangwi yakufuna kwa anyakubalawo, mbwenye abalwa mwakubverana na cifuno ca Mulungu. 14  Natenepa, ule anacemerwa Fala adzabalwa na manungo aunyama mbakhala pakati pathu, ife taona mbiri yace, mbiri ninga ya mwana m’bodzi ekha wa babace; iye akhadadzala na ntsisi zikulu za Mulungu na undimomwene. 15  (Juwau apereka umboni thangwi ya iye, mbalonga mwakugaluza: “Uyu ndi ule adalonga ine kuti: ‘Ule anabwera nduli mwanga aenda patsogolo panga, thangwi iye akhalipo ine mbandidzati kubalwa.’”) 16  Nakuti iye akhadadzala na ntsisi zikulu za Mulungu, tonsene tisapitiriza kutambira ntsisi zikulu zenezi. 17  Thangwi Mulungu apereka Mwambo kubulukira kuna Mose, mbwenye kubulukira muna Yezu Kristu iye apangiza kuna ife ntsisi zikulu na undimomwene. 18  Cipo munthu aona kale Mulungu; mbwenye mwana m’bodzi ekha wakulandana na Mulungu wakuti ali cifupi kakamwe* na Baba, ndiye adatifokotozera pya Iye. 19  Juwau apereka umboni uyu pa ndzidzi udabwera anyantsembe na Alevi buluka ku Yerusalemu adatumwa na Ayuda toera kumbvundza kuti: “Kodi iwe ndiwe ani?” 20  Iye nee akhonda kutawira, mbwenye alonga pakweca kuti: “Ine sine Kristu tayu.” 21  Iwo ambvundza: “Mphapo ndiwe ani? Ndiwe Eliya?” Iye atawira: “Sine Eliya tayu.” “Ndiwe mprofeta?” Iye atawira: “Nkhabe!” 22  Penepo iwo ambvundza: “Ndiwe ani mphapo? Tipange toera tikwanise kutawira ale adatituma. Longa wekhene, ndiwe ani?” 23  Iye atawira: “Ndine fala ya munthu anakhuwa n’thando kuti: ‘Lungamisani njira ya Yahova,’ ninga mudalongera mprofeta Izaiya.” 24  Ale adatumwa akhali a nsoka wa Afarisi. 25  Iwo ambvundza: “Khala siwe Kristu tayu, peno Eliya peno Mprofeta; mphapo thangwi yanji usabatiza anthu?” 26  Juwau aatawira: “Ine ndisabatiza anthu m’madzi. Mbwenye alipo adalimira pakati panu wakuti imwe nkhabe kundziwa, 27  iye ndi ule anabwera nduli mwanga, wakuti mithambo ya masandalya ace ine sidathema tayu toera kuisudzula.” 28  Pinthu pyenepi pyacitika ku Bhetanya, kuntunda unango wa Yordani, ku mbuto ikhabatiza Juwau. 29  Mangwana mwace Juwau aona Yezu mbakabwera kuna iye, natenepa iye alonga: “Onani, uyu ndi Mwanabira wa Mulungu anabulusa madawo pa dziko! 30  Iye ndi ule adalonga ine kuti: ‘Nduli mwanga mukubwera munthu adaenda patsogolo panga, thangwi iye akhalipo ine mbandidzati kubalwa.’ 31  Ine nee ndikhandziwa, mbwenye ndi na thangwi ineyi ine ndisabatiza anthu m’madzi toera iye apangizike kuna Aizraeli.” 32  Juwau aperekambo umboni, mbalonga: “Ine ndaona nzimu wakucena ukhatcita ninga nkhangaiwa buluka kudzulu, mbupitiriza kukhala pana iye. 33  Ine nee ndikhandziwa, mbwenye Ule adandituma toera kubatiza anthu m’madzi, andipanga: ‘Ungaona nzimu wakucena mbutcita pana munthu mbupitiriza kukhala pana iye, unoyu ndiye anabatiza na nzimu wakucena.’ 34  Ine ndaona pyenepi, mbandipereka umboni wakuti iye ndi Mwana wa Mulungu.” 35  Nkuca mwace, Juwau akhali dzololo pabodzi na anyakupfundzace awiri, 36  pidaona iye Yezu mbakagwanda, iye alonga: “Onani, iye ndi Mwanabira wa Mulungu!” 37  Anyakupfundzace awiri pidabva iwo pyenepi, atowera Yezu. 38  Pidazungunuka Yezu aona kuti iwo akuntowera, iye aabvundza: “Musafunanji?” Iwo antawira: “Rabhi, imwe mwafikira kupi? (Fala yakuti Rabhi isabveka Mpfundzisi.)” 39  Iye aapanga: “Bwerani muone.” Natenepa iwo aenda na Yezu mbaona kudafikira iye, iwo akhala na iye pa ntsiku ineyi; ukhali ndzidzi unai wakumaulo. 40  Andreya m’bale wace Simau Pedhru, ndi m’bodzi wa anyakupfundza awiri adabva pidalonga Juwau mbatowera Yezu. 41  Buluka penepo, munthu wakutoma adaonana na iye ndi m’bale wace anacemerwa Simau, mbampanga: “Ife tagumana Mesiya” (fala yakuti Mesiya isabveka “Kristu”), 42  Andreya aenda naye kuna Yezu. Pidamuona Yezu, alonga: “Iwe ndiwe Simau mwana wa Juwau; iwe unadzacemerwa Kefa,” (dzina ineyi isabveka “Pedhru”). 43  Mangwana mwace Yezu akhafuna kuenda ku Galileya. Buluka penepo iye aonana na Filipi, mbampanga: “Bwera ukhale nyakupfundza wanga.” 44  Filipi akhali wa ku Bhetisaidha, nzinda udabalwa Andreya na Pedhru. 45  Filipi agumanikana na Natanieli mbampanga: “Ife tagumana ule adalembwa mu Mwambo wa Mose na m’mabukhu a Aprofeta: Yezu mwana wa Zuze, wa ku Nazareti.” 46  Mbwenye Natanieli ambvundza: “Kodi ku Nazareti kunabulukadi pinthu pyadidi?” Filipi antawira: “Bwera uone wekhene.” 47  Yezu aona Natanieli akhabwera kuna iye, mbalonga thangwi ya iye: “Onani, uyu ndi Muizraeli wandimomwene, mwa iye nkhabemo uthambi.” 48  Natanieli ambvundza: “Musandidziwa tani?” Yezu antawira: “Ine ndakuona pikhali iwe pantsi pamuti wa nsambvu, Filipi mbadzati kukucemera.” 49  Natanieli alonga: “Rabhi, imwe ndimwe Mwana wa Mulungu, imwe ndimwe Mambo wa Izraeli.” 50  Yezu ambvundza: “Iwe usandikhulupira thangwi ndakupanga kuti ndakuona pantsi pamuti wa nsambvu? Iwe unadzaona pinthu pyakudzumisa kakamwe piringana pyenepi.” 51  Buluka penepo Yezu alonga: “Mwandimomwene ine ndinakupangani monsene kuti munadzaona kudzulu kwafunguka, aanju a Mulungu mbatcita kudza pana Mwana wa munthu, mbakwira pontho kudzulu.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Unoyu ndi Fala.
Peno: “pa nthimandzi ya Baba.” Pyenepi pisabveka kuti iye ali pa mbuto yakufunika kakamwe.