Apokalipse 14:1-20

  • Mwanabira na anthu 144.000 (1-5)

  • Mphangwa za aanju atatu (6-12)

    • Anju kudzulu wakuti ali na mphangwa zadidi (6, 7)

  • Anyakutsandzaya ndi ale anafa mwakuphatana na Kristu (13)

  • Kubvunwa kawiri kwa pinthu pya pa dziko yapantsi (14-20)

14  Buluka penepo, ine ndaona Mwanabira akhali dzololo Paphiri ya Sioni, iye akhali pabodzi na anthu 144.000, akuti pa nkhope pawo palembwa dzina yace na dzina ya Babace.  Ine ndabva fala ikhabuluka kudzulu ninga kutitima kwa madzi mazinji, pontho ikhali ninga kudhima kwa njazi yamphambvu. Fala idabva ine ikhali ninga ya anyakuimba analiza maarpa awo pakuimba.  Iwo akhaimba nyimbo yakuti ikhabveka ninga nyimbo ipswa, patsogolo pa mpando waumambo, pamaso pa aanju anai na pa akulu a mpingo. Nee m’bodzi akhakwanisa kupfundza nyimbo ineyi, kusiyapo anthu 144.000 adagulwa pa dziko yapantsi.  Anthu anewa ndi ale akuti nee apswipisika na akazi; mwandimomwene, iwo ndi amiyali. Iwo ndiwo anatowera Mwanabira konsene kwene kunaenda iye. Iwo agulwa pakati pa anthu toera akhale ninga misapo yakutoma kuna Mulungu na kuna Mwanabira,  pontho pamulomo pawo nee pabuluka mafala akunyengeza; iwo ndi anthu akusowa midonthi.  Ine ndaona anju unango akhamburuka kudzulu,* iye akhali na mphangwa zadidi za kwenda na kwenda toera azimwaze kuna ale anakhala pa dziko yapantsi, kuna anthu a madziko onsene, a madzindza onsene, a pilongero pyonsene na mbumba zonsene.  Iye akhalonga mwakugaluza kuti: “Gopani Mulungu, mbamumpasa mbiri, thangwi wafika ndzidzi wakutonga kwace. Natenepa, lambirani Ule adacita kudzulu, dziko yapantsi, bara na mphuno za madzi.”  Buluka penepo, abwera anju unango waciwiri, iye akhalonga: “Agwa! Agwa Bhabhilonya Wankulu, ule adacitisa anthu a madzindza onsene kumwa vinyu yace inacitisa kukhala na cifuno cikulu cakucita ulukwali!”*  Anju unango wacitatu aatowera, iye akhalonga mwakugaluza: “Munthu angalambira cikala na dzimunthu ya cikala, mbaikhwa cidzindikiro pa nkhope pace peno mu djanja yace, 10  iye anadzamwambo vinyu ya ukali wa Mulungu, idakhonda kuthathanywa, yakuti Mulungu anadzaikhuthula mu ndiko ya ukali Wace. Pontho anadzathabuswa na moto na enxofre* pamaso pa aanju akucena na pamaso pa Mwanabira. 11  Utci wa moto unathabuswa na iwo unapitiriza kubuluka kwenda na kwenda. Ale analambira cikala na dzimunthu ya cikala, pabodzi na ale anaikhwa cidzindikiro ca dzina ya cikala, anadzathabuswa masiku na masikati nee kupuma. 12  Kwa anthu akucena, ale anabvera matongero a Mulungu, mbatowezera cikhulupiro ca Yezu, pyenepi pisaphemba kupirira.” 13  Ine ndabva fala idabuluka kudzulu, mbilonga: “Lemba: Anyakutsandzaya ndi ale akuti kutomera cincino anafa mwakuphatana na Mbuya. Inde, nzimu wakucena usalonga, iwo mbapume m’basa yawo yakuwanga, thangwi pinthu pidacita iwo pinaenda pabodzi na iwo.” 14  Buluka penepo, ine ndaona khole yakucena, padzulu pa khole ineyi pakhali munthu adakhala pantsi, wakulandana na mwana wa munthu, iye akhadabvala nthimba ya ouro munsolo mwace, pontho m’manja mwace mukhali na sikeya yakutwa. 15  Anju unango abuluka m’mbuto yakucena ya templo, iye akhuwa mwakugaluza kuna ule adakhala padzulu pa khole: “Kwata sikeya yako toera ubvune, thangwi ndzidzi wakubvuna wafika, thangwi pinthu pinafuna kubvunwa pa dziko yapantsi pyatokota.” 16  Ule adakhala pa khole apitisa sikeya yace pa dziko yapantsi, penepo pinthu pya pa dziko yapantsi pyabvunwa. 17  Abuluka anju unango m’mbuto yakucena ya templo, yakuti iri kudzulu, iye akhalimbo na sikeya yakutwa. 18  Mu guwa ya ntsembe mwabuluka anju unango, wakuti akhali na mphambvu zakutonga moto. Iye akhuwa mwakugaluza kuna ule wakuti akhali na sikeya yakutwa, mbalonga: “Kwata sikeya yako yakutwa, ukabvune mauva pamuti wa mauva wa pa dziko yapantsi, thangwi mauva amala kutokota.” 19  Anju apitisa sikeya yace pa dziko yapantsi, mbagwanda muti wa mauva wa pa dziko yapantsi; iye aponya muti na mauva ene m’mbuto ikulu yakukamulira mauva ya ukali wa Mulungu. 20  Mauva apondwa-pondwa m’mbuto yakukamulira mauva kunja kwa nzinda, m’mbuto yakukamulira mauva mwabuluka ciropa cidafika mpaka pamilomo ya makavalo, mbaciwewa nsindzo wa makilometru 296.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “pakati pa thambo.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “safuli.”
Fala na Fala: “maestadhyo 1.600.” Estadhyo ibodzi ndi metru 185.