Apokalipse 11:1-19

 • Amboni awiri (1-13)

  • Abvala masakha mbalonga maprofesiya mu ntsiku 1.260 (3)

  • Aphiwa mbwenye nee aikhwa munthumbi (7-10)

  • Alamuswa muli akufa pidapita ntsiku zitatu na hafu (11, 12)

 • Dzedze yaciwiri yapita, yacitatu ikubwera (14)

 • Tuluka yacinomwe (15-19)

  • Umambo wa Mbuyathu na wa Kristu wace (15)

  • Ale anafudza dziko yapantsi anadzafudzwa (18)

11  Pontho ine ndapaswa ntete wakulandana na ndodo* mu ndzidzi ukhandipanga iye kuti: “Lamuka toera upime mbuto yakucena ya templo ya Mulungu, guwa ya ntsembe na ale analambira mwenemu.  Mbwenye mbuto iri kunja kwa mbuto yakucena ya templo, leka kuipima, thangwi yaperekwa kuna anthu a madzindza anango, iwo anadzaponda nzinda wakucena mu miyezi 42.  Ine ndinadzatuma amboni anga awiri adabvala masakha toera alonge maprofesiya mu ntsiku 1.260.”  Amboni anewa asaimirirwa na miti miwiri ya milivera na pyakuikhira nyale piwiri, pontho iwo ali dzololo patsogolo pa Mbuya wa dziko yapantsi.  Munthu angafuna kuacita pyakuipa, moto unabuluka nkanwa mwawo mbufudza anyamalwa awo. Munthu angafuna kuacita pyakuipa, anaphiwa munjira ineyi.  Iwo ali na mphambvu zakufunga kudzulu, toera madzi akhonde kubvumba mu ntsiku zinalonga iwo maprofesiya, iwombo ali na mphambvu zakucinja madzi kudza ciropa. Pontho ali na mphambvu zakuonesa nyatwa dziko mukuphatisira ntundu onsene wa miliri, mbacita pyenepi kazinji kene ninga munafunira iwo.  Angamala kupereka umboni wawo, cikala cakuti ciri kubuluka mu djenje yakuzika kakamwe cinamenya nkhondo na iwo. Cikala cinaakunda, mbaciapha.  Manungo awo akufa anadzakhala mu nseu ukulu wa mu nzinda ukulu, wakuti mwauzimu usacemerwa Sodhoma na Ejitu, kudakhomerwambo Mbuya wawo pamuti.  Mbumba, madzindza, anthu a pilongero pyakusiyana-siyana na a madziko mazinji anadzayang’anisa manungo akufa a amboni anewa mu ntsiku zitatu na hafu, pontho nee anadzatawirisa kuti aikhwe munthumbi. 10  Ale anakhala pa dziko yapantsi anadzakomerwa thangwi ya kufa kwawo. Iwo anadzacita phwando, mbatumizirana miyoni, thangwi aprofeta awiri anewa akhaonesa nyatwa ale anakhala pa dziko yapantsi. 11  Pidapita ntsiku zitatu na hafu, mphambvu ya umaso idabuluka kuna Mulungu yapita muna iwo, penepo iwo alimira, ale adaaona agopa kakamwe. 12  Iwo abva fala yakugaluza ikhabuluka kudzulu, mbilonga na iwo: “Kwirani kuno.” Penepo iwo akwira kudzulu mu khole, anyamalwa awo mbaaona.* 13  Pa ndzidzi unoyu, kwacitika citeketeke cikulu; khundu yacikhumi ya nzinda yagwa, anthu 7.000 aphiwa na citeketeke ceneci, mbwenye ale adapulumuka agopa kakamwe, mbapasa mbiri Mulungu wakudzulu. 14  Dzedze yaciwiri yapita. Bveserani! Dzedze yacitatu iri kubwera mwakucimbiza. 15  Anju wacinomwe aliza tuluka yace. Kudzulu kwabveka mafala akugaluza, akhalonga kuti: “Umambo wa dziko wadzakhala Umambo wa Mbuyathu na wa Kristu wace, pontho iye anadzatonga kwenda na kwenda.” 16  Penepo, akulu a mpingo 24 akuti akhali m’mipando yawo yaumambo pamaso pa Mulungu, agodama, akotamisa nkhope zawo mpaka pantsi, alambira Mulungu, 17  mbalonga: “Ife tisapereka takhuta kuna imwe, Yahova Mulungu, Wamphambvu Zonsene, ule wakuti alipo, pontho akhalipo, thangwi mwakwata mphambvu yanu ikulu, mbamutoma kutonga ninga mambo. 18  Mbwenye anthu a madziko onsene aipirwa, penepo imwe mwapangiza ukali wanu, mbufika ndzidzi udakhazikiswa toera anyakufa atongwe, pontho toera kupasa miyoni atumiki anu akuti ndi aprofeta, kuphatanizambo anthu akucena na ale anagopa dzina yanu, akulu na ang’ono ene, pontho toera kufudza ale anafudza* dziko yapantsi.” 19  Natenepa, yafungulwa kudzulu mbuto yakucena ya templo ya Mulungu, mbioneka bokosi ya cibverano cace m’mbuto yakucena ya templo yace. Penepo, paoneka kucetuma, kwabveka mafala, kudhima kwa njazi, citeketeke na matalala makulu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ntete wakupima nawo.”
Peno: “anyamalwa awo akhaaona.”
Peno: “anaipisa; anagudjula.”