2 Timoti 4:1-22

  • “Cita mwakukwana utumiki wako” (1-5)

    • Mwaza mafala mwakucimbiza (2)

  • “Ine ndamenya nkhondo yadidi” (6-8)

  • Mafala a Paulu (9-18)

  • Mwanyikiro wakumalisa (19-22)

4  Ine ndisakupanga pamaso pa Mulungu na Kristu Yezu, ule anafuna kudzatonga anthu ali maso na akufa, angadzaonekera pakweca, mu ndzidzi unafuna kutonga iye mu Umambo wace:  Mwaza mafala; cita pyenepi mwakucimbiza, m’midzidzi yadidi na m’midzidzi yakunentsa; alange, asandike, acenjeze, cita pinthu pyenepi pyonsene mwakukhurudzika kakamwe mbuphatisira luso yakupfundzisa.  Thangwi unadzafika ndzidzi wakuti iwo anadzakhonda cipfundziso cadidi,* mbwenye mwakubverana na pifuno pyawo, iwo anadzasaka apfundzisi anafuna kudzalonga pinthu pinakomerwa na iwo basi.*  Iwo anadzasiya kubvesera undimomwene, toera kubvesera pithankano pyapezi.  Mbwenye iwe, koya manyerezero ako adidi mu pinthu pyonsene, pirira nyatwa, cita basa ya m’mwazi mphangwa,* cita mwakukwana utumiki wako.  Thangwi ine ndiri kuperekwa ninga ntsembe ya pyakumwa, pontho ndzidzi wa kuombolwa kwanga uli cifupi.  Ine ndamenya nkhondo yadidi, ndamalisa mapika akuthamanga, ndakoya cikhulupiro.  Kutomera cincino, ndiri kukoyerwa nthimba yaulungami, yakuti Mbuya, ntongi wakulungama anadzandipasa ninga muoni pa ntsiku ineyi, tayu ine basi, mbwenye alembo onsene anadikhira na cifuno cikulu ndzidzi wakuonekera kwace.  Cita pyonsene pinakwanisa iwe toera ubwere kudzandiona mwakucimbiza. 10  Dhema andisiya ndekhene, thangwi iye akhafuna pinthu pya dziko,* iye aenda ku Tesalonika, Keresenti aenda ku Galasya, Tito aenda ku Dhalimasya. 11  Ali na ine kuno ndi Luka basi. Bwera pabodzi na Marko, thangwi iye anandiphedza mu utumiki wanga. 12  Ine ndatuma Tikiko toera aende ku Efeso. 13  Ungafuna kubwera kuno, kwata kapoti wanga adasiya ine ku Troadhe panyumba ya Karpo, pontho ubwerese mabukhu,* makamaka ale a nthembe. 14  Alexandre, nyakufula pinthu pya nkuwa, andicitira pinthu pyakuipa kakamwe. Yahova anadzam’bwezera mwakubverana na pidacita iye. 15  Iwembo usafunika kucita mphole-mphole na iye, thangwi iye apingiza kakamwe mphangwa zathu. 16  Pikhalonga ine pakutoma toera kutsidzikizika pamaso pa utongi, nkhabe munthu adandiphedza, mbwenye onsene andisiya ndekhene. Mulungu mbaleke kuabwezera pidacita iwo. 17  Mbwenye Mbuya andiphedza mbandiwangisa toera kubulukira mwa ine, basa yakumwaza mphangwa icitwe mwakukwana, toera madzindza onsene akwanise kuzibva; pontho ine ndaombolwa nkanwa mwa nkhalamu. 18  Mbuya anadzandiombola mu pinthu pyonsene pyakuipa, pontho anadzandipulumusa mbandiendesa mu Umambo wace wakudzulu. Iye mbapaswe mbiri kwenda na kwenda. Ameni. 19  Pereka mwanyikiro wanga kuna Priska na Akila pabodzi na anthu a panyumba ya Onesiforo. 20  Erasto asala ku Korinto, mbwenye Trofimo ndansiya ku Mileto thangwi iye akhaduwala. 21  Cita pyonsene pinakwanisa iwe toera ufike kuno mbudzati kutoma ndzidzi wa khoni.* Eubhulo asatumiza mwanyikiro kuna iwe, pontho Pudheni, Linu, Klaudhya na abale onsene asatumizambo mwanyikiro kuna iwe. 22  Mbuya akupase nkhombo thangwi ya makhaliro adidi anapangiza iwe. Kukoma ntima kwace kukulu kukhale na imwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cipfundziso cakuphedza.”
Peno: “pinanyengeresa m’makutu mwawo.”
Peno: “pitiriza kumwaza mphangwa zadidi.”
Peno: “makhaliro a dziko.”
Peno: “mipukutu.”
Peno: “ndzidzi wakutonthola.”