2 Timoti 1:1-18

  • Mwanyikiro (1, 2)

  • Paulu asapereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya cikhulupiro ca Timoti (3-5)

  • Pitiriza kusesera ninga moto muoni wa Mulungu (6-11)

  • Pitiriza kuphatisisa na manja mawiri mafala adidi (12-14)

  • Axamwali na anyamalwa a Paulu (15-18)

1  Ine Paulu, mpostolo wa Kristu Yezu thangwi yakufuna kwa Mulungu mwakubverana na pikiro ya umaso idacitwa kubulukira mwa Kristu Yezu,  ndiri kulembera iwe Timoti, mwananga wakufunika: Mulungu Baba pabodzi na Mbuyathu Kristu Yezu apangize kukoma ntima kukulu, ntsisi na ntendere kuna iwe.  Ine ndisapereka takhuta kuna Mulungu, ule anaphatira ine basa yakucena ninga pidacita ambuya anga, pontho na cikumbuntima cakucena, ine ndisakukumbuka ndzidzi onsene unacita ine maphembero anga akudembetera, masiku na masikati.  Mu ndzidzi unakumbuka ine misozi yako, ndisafuna kakamwe kukuona toera ntima wanga udzale na kukomerwa.  Thangwi ine ndisakumbuka cikhulupiro cako cakusowa umpfakafaka, cakuti pakutoma capangizwa pakweca na yavu wako wankazi Loidhi na mai wako Eunise, mbwenye ndiri na cinyindiro cakuti iwembo uli naco.  Na thangwi ineyi, ine ndisakukumbusa toera usesere ninga moto* muoni wa Mulungu uli muna iwe, udatambira iwe pidakusandzikira ine manja anga.  Thangwi Mulungu nee atipasa nzimu wakugopa, mbwenye atipasa nzimu wamphambvu, waufuni na wamanyerezero adidi.  Natenepa, leka kukhala na manyadzo pakupereka umboni unalonga pya Mbuyathu peno pya ine, wakuti ndiri nkaidi thangwi ya iye; mbwenye nyindira mphambvu ya Mulungu, mbutawira kuona nyatwa thangwi ya mphangwa zadidi.  Iye atipulumusa mbaticemera toera tikhale anthu akucena, tayu thangwi ya mabasa athu, mbwenye thangwi ya cifuniro cace na kukoma ntima kwace kukulu. Iye apangiza kale kakamwe kukoma ntima kukulu kweneku kuna ife kubulukira mwa Kristu Yezu, 10  mbwenye cincino kwapangizwa pakweca kubulukira mu kuonekera kwa Mpulumusi wathu, Kristu Yezu, ule adafudza kufa, wakuti kubulukira mu mphangwa zadidi, iye atidziwisa mwadidi pya umaso wakukhonda kufudzika. 11  Thangwi ya mphangwa zadidi zenezi, ine ndasankhulwa toera kukhala m’mwazi mphangwa, mpostolo na mpfundzisi. 12  Na thangwi ineyi, inembo ndisaona nyatwa zenezi, mbwenye nee ndisakhala na manyadzo. Thangwi ndisadziwa Ule anakhulupira ine, pontho ndiri na cinyindiro cakuti iye anakwanisa kutsidzikiza pinthu pidapereka ine kuna iye toera apitsalakane mpaka pa ntsiku idakhazikiswa. 13  Pitiriza kuphatisisa na manja mawiri ntundu wa mafala adidi* adabva iwe kuna ine, mu ndzidzi unapangiza iwe cikhulupiro na ufuni thangwi yakukhala wakuphatana na Kristu Yezu. 14  Na ciphedzo ca nzimu wakucena uli muna ife, koya mwadidi pinthu pyenepi pyakufunika kakamwe pidatambira iwe. 15  Iwe usadziwa kuti anthu onsene a mu provinsya ya Azya amala kundithawa, kuphatanizambo Fijelo na Ermojene. 16  Mbuya mbabvere ntsisi anthu a panyumba ya Onesiforo, thangwi iye andibalangaza kazinji kene, pontho nee akhala na manyadzo thangwi yakumangwa kwanga. 17  Mbwenye pikhali iye ku Roma, iye andisaka konsene kwene mbandigumana. 18  Mbuya mbam’phedze toera abverwe ntsisi na Yahova pa ntsiku idakhazikiswa. Pontho iwe usadziwa mwadidi mabasa onsene adacita iye ku Efeso.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “upitirize kuphatisira mwaphinga.”
Peno: “akuphedza.”