2 Akorinto 9:1-15

  • Kuwangiswa toera kucita pyakupereka (1-15)

    • Mulungu asafuna munthu anapasa mwakukomerwa (7)

9  Cincino, thangwi ya basa yakuphedza anthu akucena, nee ndisafunika kukulemberani,  thangwi ine ndisadziwa kuti imwe muli dzololo toera kupereka ciphedzo, natenepa ine ndisakusimbani kuna abale a ku Masedhonya, mbandiapanga kuti mu caka camumphu imwe ku Akaya muli dzololo toera kuphedza, pontho phinga yanu yawangisa azinji a iwo.  Mbwenye ndiri kutumiza abale kuna imwe, toera kukusimbani kunacita ife kukhonde kukhala kwapezi, pontho toera mukhale akukhunganyika, ninga mudaapangira ine kuti imwe muli akukhunganyika.  Thangwi abale a ku Masedhonya mbadabwera na ine, mbatikugumanani kuti mudzati kukhunganyika, ife na imwe ene mbatidakhala na manyadzo thangwi ya kukunyindirani kudacita ife.  Natenepa, ndanyerezera kuti mphyadidi kuwangisa abale toera abwere kuna imwe nakweru, toera agumanye mwanyapantsi miyoni idalonga imwe kuti mbamudaipereka na ntima onsene, toera ikhale miyoni idaperekwa na ntima onsene, tayu idaperekwa mwakukakamizwa.*  Mbwenye mu pinthu pyenepi, ule anabzwala pang’ono,* anadzabvunambo pang’ono; mbwenye ule anabzwala pizinji, anadzabvunambo pizinji.*  M’bodzi na m’bodzi mbacite* ninga mudanyerezera iye muntima mwace, tayu mwakukhonda funa* peno mwakukakamizwa, thangwi Mulungu asafuna munthu anapasa mwakukomerwa.  Mbwenye Mulungu anakwanisa kupangiza kukoma ntima kwace konsene kuna imwe, toera ndzidzi onsene imwe mukwanise kukhala na pinthu pyakukwana pyakuti ndi pyakufunika kwa imwe, mbamukhalambo na pinthu pizinji pinafuna imwe toera kucita mabasa adidi onsene.  (Ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Iye asagawiza mwakudzala manja;* iye asapasa anyakutcerenga. Ulungami wace unapitiriza kwenda na kwenda.” 10  Ule anapereka mbeu mwakudzala manja kuna nyakubzwala, na nkate ninga cakudya, anadzakupasanimbo, mbathimizira mbeu toera imwe mubzwale, mbakuphedzani toera kubvuna pizinji m’mabasa anu aulungami.) 11  Mulungu asakupasani nkhombo mu pinthu pyonsene toera imwe mupase mwakudzala manja munjira zonsene, natenepa anthu anapereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya miyoni yanu inafuna kupereka ife kuna anango; 12  thangwi cifuniro ca utumiki unoyu si toera kupereka ciphedzo kuna anthu akucena basi tayu, mbwenye ndi toera anthu azinji aperekembo takhuta kuna Mulungu. 13  Iwo asasimba Mulungu, thangwi basa ineyi yakupereka ciphedzo isapangiza kuti imwe musabvera mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu, ninga mudalongera imwe pakweca, pontho thangwi imwe musapereka mwakudzala manja kuna iwo na kuna anthu onsene. 14  Pontho iwo asacita maphembero akudembetera thangwi ya imwe, mbapangiza kuti asakufunani thangwi ya kukoma ntima kukulu kudapangiza Mulungu kuna imwe. 15  Tendeni tipereke takhuta kuna Mulungu thangwi ya muoni wace ukulu kakamwe.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mwakukhonda funa.”
Peno: “mwakuumirwa.”
Peno: “mwakudzala manja.”
Peno: “mbapase, mbapereke.”
Peno: “mwakulangalira, mwakunyinyirika.”
Peno: “mwakukwana.”
Peno: “muoni udapaswa ife mwakukhonda lipa.”