2 Akorinto 5:1-21

  • Kubvala nyumba yakudzulu (1-10)

  • Basa yakuphedza anthu toera kukhala pontho na uxamwali na Mulungu (11-21

    • Munthu mupswa (17)

    • Aimiriri a Kristu (20)

5  Ife tisadziwa kuti nyumba yathu ya pa dziko yapantsi yakuti ndi manungo athu adalandana na khumbi, ingafudzwa, ife tinadzakhala na nyumba ya kwenda na kwenda inafuna kutipasa Mulungu kudzulu, nyumba yakukhonda kumangwa na manja a anthu.  Thangwi mwandimomwene ife tisabulira mu nyumba ino inakhala ife, mbatifuna kakamwe kubvala nyumba yathu yakudzulu,  toera tingadzabvala nyumba ineyi, tikhonde kukhala cipezipezi.  Mwandimomwene, ife akuti tiri mu khumbi iyi tisabulira mbatinentseka, thangwi ife nee tisafuna kudula khumbi iyi, mbwenye tisafuna kubvala inango, toera umaso wakukhonda mala upite pa mbuto ya manungo athu akuti anakwanisa kufa.  Adatikhunganya toera kutambira pyenepi ndi Mulungu, ule adatipasa nzimu wace ninga cidzindikiro ca pinthu pinafuna kudza.  Natenepa, ndzidzi onsene ife tiri na cinyindiro, pontho tisadziwa kuti mu ndzidzi unakhala ife na manungo awa, tiri kutali na Mbuya,  ife tisadziwa pyenepi thangwi tisatsogolerwa na cikhulupiro, tayu na pinthu pinaona ife na maso.  Mbwenye ife tiri na cinyindiro kakamwe, pontho tisafuna kukhala kutali na manungo awa, toera tikhale pabodzi na Mbuya.  Natenepa, mwakukhonda tsalakana khala tisakhala na iye peno tiri kutali na iye, ife tisawangisira toera kucita pinthu pinakomerwa na iye.* 10  Thangwi tonsene tinadzaonekera pa mpando wa Kristu unatongera iye miseru, toera m’bodzi na m’bodzi atongwe mwakubverana na pinthu pyadidi peno pyakuipa pidacita iye pikhali iye m’manungo awa. 11  Natenepa, nakuti tisadziwa kugopa Mulungu, ife tisapitiriza kupfundzisa anthu mwakuphata ntima, mbwenye Mulungu asatidziwa mwadidi kakamwe. Pontho ndisadikhira kuti cikumbuntima canu cakuphedzani toera kutidziwa mwadidi. 12  Ife nee tiri kupangizika pontho kuna imwe kuti ndife ani, mbwenye tisakuwangisani toera mulonge mwakugaya thangwi ya ife toera mukwanise kutawira ale anagaya thangwi ya maonekero awo akunja, tayu thangwi ya pinthu piri muntima. 13  Khala tacita pinthu ninga anyansala, ife tapicitira Mulungu; mbwenye khala tacita pinthu ninga anthu andzeru zadidi, ife tapicita toera kuphedza imwe. 14  Ufuni wa Kristu usatikulumiza,* thangwi ife tafika pa kudzindikira kuti: Munthu m’bodzi basi afera anthu onsene;* thangwi anthu onsene akhadafa. 15  Pontho iye afera anthu onsene toera anthu akuti ali maso akhonde kukhala maso toera kucita pinafuna iwo* basi, mbwenye acite pinafuna ule* adaafera mbalamuswa muli akufa. 16  Natenepa, kutomera cincino ife nee tisadziwabve munthu mwakubverana na maonero athu aunyama. Maseze kale tikhadziwa Kristu mwakubverana na maonero athu aunyama, mwandimomwene nee tisandziwabve munjira ineyi. 17  Na thangwi ineyi, khala munthu ali wakuphatana na Kristu, iye ndi munthu mupswa;* pinthu pyakale pyapita, piripo ndi pinthu pipswa. 18  Mbwenye pinthu pyonsene pisabuluka kuna Mulungu, adatiphedza toera kukhala pontho na uxamwali na iye kubulukira mwa Kristu, mbatipasa basa* yakuphedza anthu toera akhale pontho na uxamwali na iye. 19  Pyenepi pisabveka kuti Mulungu asaphatisira Kristu toera kuphedza anthu kuti akhale pontho na uxamwali na Iye, mbakhonda kuapasa mulando thangwi ya madawo awo. Iye atipasa basa yakupanga anthu kuti iwo anakwanisa kukhala pontho na uxamwali na Mulungu. 20  Natenepa, ife ndife aimiriri adasala pa mbuto ya Kristu, ninga kuti Mulungu asaphatisira ife toera kudembetera anthu. Ninga anthu adasala pa mbuto ya Kristu, ife tisadembetera anthu kuti: “Khalani pontho na uxamwali na Mulungu.” 21  Ule wakuti cipo acita madawo, iye ampereka ninga ntsembe ya madawo* thangwi ya ife, toera kubulukira mwa iye, ife tikhale anthu akulungama pamaso pa Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “toera kukhala akutawirika kuna iye.”
Peno: “usatikhuya.”
Peno: “afa toera kuphedza anthu onsene.”
Peno: “pinakomerwa na iwo.”
Peno: “pinakomerwa na ule.”
Peno: “iye acitwa papswa.”
Peno: “utumiki.”
Peno: “iye ancitisa kukhala ninga nyakudawa.”