2 Akorinto 4:1-18

  • Ceza ca mphangwa zadidi (1-6)

    • Manyerezero a anyakukhonda kukhulupira afungwa (4)

  • Mpfuma mu pyombo pya dongo (7-18)

4  Natenepa, nakuti tiri na utumiki uyu udapaswa ife mwakubverana na ntsisi zidapangizwa ife, ife nkhabe kubwerera nduli.  Mbwenye ife tasiya pinthu pyakupasa manyadzo, pinacitwa ncibisobiso, tisakhonda macitiro aciphamaso,* pontho ife nkhabe kuthimizira nee kupungula* mafala a Mulungu; mbwenye tisadziwisa undimomwene, natenepa, tisapangizika kuna cikumbuntima ca anthu onsene kuti tisacita pinthu pyadidi pamaso pa Mulungu.  Mwandimomwene, khala mphangwa zadidi zinamwaza ife zaphimbirwa, zaphimbirwa kuna ale akuti ali kuenda kafudzwa,  akuti mulungu wa makhaliro a dziko* ino afunga manyerezero a anyakukhonda kukhulupira, toera cikhonde kupita muna iwo ceza ca mbiri ya mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu, wakuti ndi cipangizo ca makhaliro a Mulungu.  Thangwi nee tisamwaza mphangwa zinalonga pya ife, mbwenye zinalonga pya Yezu Kristu ninga Mbuya, mbatibvekesa kuti ndife mabitcu thangwi ya Yezu.  Thangwi Mulungu ndiye adalonga kuti: “Ceza mbacioneke pa cidima,” pontho iye asayetimira m’mitima yathu, toera aimwanikire na mbiri ya cidziwiso ca Mulungu, kubulukira pa nkhope ya Kristu.  Mbwenye ife tiri na mpfuma iyi mu pyombo pya dongo,* toera kupangiza kuti mphambvu yakupiringana yacibaliro isabuluka kuna Mulungu, tayu kuna ife.  Tisaona nyatwa munjira zonsene, mbwenye nee tisapfinywa kakamwe mbaticimwana kupfukunyuka, tisamala ndzeru,* mbwenye nee tisasowa cakucita;*  ife tisatcingwa, mbwenye nee tisasiyiwa tekhene, tisagwiswa pantsi, mbwenye nee tisafudzwa. 10  Ndzidzi onsene tisapirira m’manungo mwathu nyatwa za kufa zidaona Yezu, toera umaso wa Yezu upangizikembo m’manungo mwathu. 11  Thangwi ife akuti tiri maso, ndzidzi onsene tisakhala pangozwi ya kufa thangwi ya Yezu, toera umaso wa Yezu upangizikembo m’manungo mwathu akuti anakwanisa kufa. 12  Natenepa, kufa kusaphata basa mwa ife,* mbwenye pyenepi pisabweresa umaso kuna imwe. 13  Cincino, nakuti tiri na cikhulupiro cibodzi cene ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Ine ndakhulupira, na thangwi ineyi ndalonga”; ifembo tisakhulupira, na thangwi ineyi tisalonga, 14  mbatidziwa kuti Ule adalamusa Yezu muli akufa, anadzatilamusambo na Yezu, mbatiendesa pabodzi na imwe kuna Yezu. 15  Pinthu pyenepi pyonsene pyacitika thangwi ya imwe, toera kukoma ntima kukulu kuthimizirike, thangwi anthu azinji ali kupereka takhuta toera kupasa mbiri Mulungu. 16  Na thangwi ineyi, ife nkhabe kubwerera nduli, maseze kunja manungo athu akumala, mbwenye nkati mwathu musasasanyirwa ntsiku zonsene. 17  Thangwi maseze nyatwa* zinaona ife ndi za ndzidzi wakucepa na zakululupa, izo zisabweresa mbiri ikulu* kakamwe kuna ife, mbiri yakuti nkhabe kumala; 18  mu ndzidzi wakuti nee tisaikha maso athu ku pinthu pyakuoneka na maso, mbwenye ku pinthu pyakukhonda kuoneka na maso. Thangwi pinthu pinaona ife na maso athu ndi pya ndzidzi wakucepa, mbwenye pinthu pinakhonda ife kuona ndi pya kwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akunyengeza.”
Peno: “kuthathanya, kudodomesa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “mu nkhali za dongo.”
Peno: “tisadzudzumika.”
Munjira inango: “nee tisasowa cidikhiro.”
Peno: “maseze tisakhala pa ngozwi ya kufa.”
Peno: “mayesero, pinentso.”
Fala na Fala: “yakulemera.”