2 Akorinto 3:1-18

  • Matsamba analonga mwadidi thangwi ya ife (1-3)

  • Atumiki a cibverano cipswa (4-6)

  • Mbiri ya cibverano cipswa ndi ikulu (7-18)

3  Kodi tisafunika kupangizika pontho kuna imwe kuti ndife ani? Kodi tisafuna matsamba analonga mwadidi thangwi ya ife ninga pinacita anthu anango? Peno pisafunika kuti imwe mutilembere matsamba ninga anewa?  Imwe ene ndimwe tsamba yathu, idalembwa m’mitima yathu, yakuti isadziwika mbilerwi na anthu onsene.  Thangwi pisaoneka pakweca kuti imwe ndimwe tsamba ya Kristu idalembwa na ife ninga atumiki a Mulungu, tsamba yakuti nee yalembwa na tinta, mbwenye yalembwa na nzimu wa Mulungu wamaso; nee yalembwa pa matabwa a miyala, mbwenye yalembwa m’mitima yanu.  Ife tiri na cinyindiro ceneci kuna Mulungu kubulukira mwa Kristu.  Nee pisabveka kuti ife tisaoneka tekhene kuti tathema kucita basa ineyi, mbatinyerezera kuti pinthu pyonsene pisabuluka kuna ife, mbwenye anaticitisa kukhala akuthema ndi Mulungu,  wakuti mwandimomwene aticitisa kukhala akuthema ninga atumiki a cibverano cipswa, tayu a cibverano ca Mwambo wakulembwa, mbwenye a cibverano ca nzimu wakucena; thangwi Mwambo wakulembwa usabweresa kufa, mbwenye nzimu wakucena usapasa umaso.  Mphapo, khala Mwambo unabweresa kufa wakuti ukhadalembwa pa miyala wabwera na mbiri idacitisa Aizraeli kucimwana kuyang’ana nkhope ya Mose thangwi ya mbiri ikhayetimira pa nkhope pace, mbiri yakuti mbidafudzwa,  kodi nzimu wakucena nee unakhala na mbiri ikulu kakamwe kupiringana ineyi?  Khala Mwambo unabweresa kufa ukhali na mbiri, mphapo mbiri ya utumiki unaphedza anthu toera kukhala akulungama ndi ikulu kakamwe! 10  Mwandimomwene, thangwi ya mbiri ineyi ikulu, Mwambo wakuti kale ukhali na mbiri waluza mbiri yace. 11  Khala Mwambo wakuti mbudafudzwa ukhali na mbiri, mphapo cibverano cipswa cakuti cisapitiriza, ciri na mbiri ikulu kakamwe! 12  Nakuti tiri na cidikhiro ceneci, ife tisalonga na cinyindiro consene,* 13  mbatikhonda kucita pinthu ninga Mose, adaphimbira nkhope yace na nguwo toera Aizraeli akhonde kuona na maso awo mbiri ya Mwambo wakuti mbudafudzwa. 14  Mbwenye manyerezero awo akhadafungika. Mpaka lero nguwo ibodzi ene isapitiriza kuphimbira manyerezero awo mu ndzidzi unalerwi cibverano cakale, thangwi nguwo ineyi basi ene isabuluswa na Kristu. 15  Mwandimomwene, ndzidzi onsene unalerwi mwambo wa Mose, nguwo isapitiriza kuphimbira mitima yawo. 16  Mbwenye munthu angabwerera kuna Yahova, nguwo ineyi isabuluswa. 17  Yahova ndi nzimu, panagumanika nzimu wakucena wa Yahova pali na ufulu. 18  Pontho ife tonsene, akuti nee tiri na nkhope zakuphimbirwa na nguwo ndife ninga masupeyu anapangiza mbiri ya Yahova. Tisacinjwa toera tikhale ninga iye, pontho toera tipangize mwakukwana kakamwe mbiri yace sawasawa ninga munacitira Yahova, wakuti ndi nzimu.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cinyindiro cikulu.”
Munjira inango: “ninga munacitira nzimu wa Yahova.”