2 Akorinto 13:1-14

  • Macenjezo akumalisa na ciwangiso (1-14)

    • “Pitirizani kuonesesa khala muciri akuwanga mu cikhulupiro” (5)

    • Citani macinjo; nyerezerani munjira ibodzi ene (11)

13  Uno ndi ulendo wacitatu wakuti ine ndisafuna kudzakuonani. “Cinthu consene cisafunika kukhala cakutawirika khala pana umboni wa* anthu awiri peno atatu.”  Maseze cincino ine nee ndiri pabodzi na imwe, mbwenye ndi ninga ndiri pabodzi na imwe paulendo waciwiri, pontho ndiri kucenjeza ale adadawa kale nduli na anango onsene, kuti ndingabwera pontho nee ndinadzaabvera ntsisi,  thangwi imwe mukusaka umboni unapangiza kuti Kristu, wakuti nee ndi wakufewa, mbwenye wakuwanga pakati panu, mwandimomwene asaphatisira ine toera kulonga.  Mwandimomwene, iye akhomerwa pamuti thangwi yakufewa, mbwenye ali maso thangwi ya mphambvu za Mulungu. Ndimomwene kuti ifembo ndife akufewa pabodzi na iye, mbwenye tinadzakhala pabodzi na iye thangwi ya mphambvu zinapangiza Mulungu kuna imwe.  Pitirizani kuonesesa khala muciri akuwanga mu cikhulupiro; pitirizani kudingika mwekhene toera mudziwe kuti ndimwe anthu a ntundu wanji. Kodi imwe nkhabe dziwa kuti Kristu ali wakuphatana na imwe? Kusiyapo khala nee ndimwe akutawirika.  Ine ndisadikhira kuti imwe munabvesesa kuti nee ndife anthu akukhonda kutawirika.  Cincino ife tisaphembera kuna Mulungu toera imwe mukhonde kucita cinthu cakuipa, tayu toera ife tioneke ninga anthu akutawirika, mbwenye toera imwe mucite pinthu pyadidi, maseze anango asationa ninga ndife anthu akukhonda kutawirika.  Thangwi ife nkhabe kucita pinthu pinaphonyana na undimomwene, mbwenye tisacita pinthu pinabverana na undimomwene.  Mwandimomwene, ife tisatsandzaya ndzidzi onsene unakhala ife akufewa imwe mbamukhala akuwanga. Ife tisacita phembero toera imwe mukwanise kucita macinjo anafunika imwe kucita. 10  Na thangwi ineyi, ine ndiri kulemba pinthu pyenepi mu ndzidzi wakuti ndiri kutali na imwe, toera ndingabwera kuna imwe, ndikhonde kuphatisira mwakuipa mphambvu zidandipasa Mbuya toera kuwangisa, tayu toera kufudza. 11  Pakumalisa, abale anga, pitirizani kukomerwa, kucita macinjo anafunika imwe kucita, kubalangazwa, kunyerezera munjira ibodzi ene, kukhala anthu antendere; natenepa Mulungu waufuni na wantendere anadzakhala na imwe. 12  Mwanyikanani unango na ndzace na mpswompswono ninga abale. 13  Anthu akucena onsene asapereka mwanyikiro kuna imwe. 14  Khalani na kukoma ntima kukulu kwa Mbuya Yezu Kristu na ufuni wa Mulungu pabodzi na nzimu wakucena udapaswa ife tonsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “milomo ya.”