2 Akorinto 12:1-21

  • Masomphenya adapangizwa Paulu (1-7a)

  • “Munga m’manungo” mwa Paulu (7b-10)

  • Nee ndine wang’ono kuna apostolo ananyerezera okhene kuti ndi adidi kakamwe (11-13)

  • Kudzudzumika kwa Paulu thangwi ya abale a ku Korinto (14-21)

12  Ndisafunika kugaya. Maseze pyenepi nee pinakuphedzani, mbwenye ine ndinalonga pya masomphenya adapangizwa ine na Mbuya na mphangwa zidandipasa iye.  Ine ndisadziwa munthu m’bodzi wakuti ndi nyakupfundza wa Kristu, mu pyaka 14 nduli, iye akwatwa mpaka kuthambo yacitatu; khala akwatwa na manungo ace ene peno nee akwatwa na manungo ace ene, ine nkhabe kupidziwa, anapidziwa ndi Mulungu.  Inde, ine ndisandziwa munthu unoyu, khala akwatwa na manungo ace ene peno nee akwatiwa na manungo ace ene, ine nkhabe kupidziwa; anapidziwa ndi Mulungu,  iye akwatwa mbaendeswa m’paraizu, mbabva mafala akuti nkhabe funika kulongwa, pontho akuti munthu nee asatawiriswa kualonga.  Ine ndinagaya thangwi ya munthu unoyu, mbwenye nee ndinagaya thangwi ya ine, basi ene ndinagaya thangwi yakufewa kwanga.  Thangwi mbidafuna kugaya, ine nee mbidakhala pswiru, thangwi mbidalonga undimomwene. Mbwenye ine ndisacalira kucita pyenepi, toera akhonde kuoneka munthu wakuti anandisimba kakamwe kupiringana pinaona iye muna ine na pinabva iye kuna ine,  basi ene thangwi ndisapaswa mphangwa zenezi zakudzumisa. Toera ndikhonde kugaya mwakupiringana midida, ine ndaikhwa munga m’manungo mwanga, anju wa Sathani, toera apitirize kundimenya mbama, toera ine ndikhonde kugaya kakamwe.  Ine ndadembetera Mbuya katatu, toera abuluse munga unoyu m’manungo mwanga.  Mbwenye iye andipanga: “Kukoma ntima kwanga kukulu kwakwana kuna iwe, thangwi mphambvu yanga isapangizika mwakukwana mu kufewa kwako.” Natenepa, mwakukomerwa kakamwe, ine ndinagaya thangwi yakufewa kwanga, toera mphambvu za Kristu zipitirize muna ine ninga khumbi. 10  Munjira ineyi, ine ndiri wakutsandzaya thangwi ya Kristu mu kufewa kwanga, pakutikanwa, pakusowa pinthu, pakutcingwa, m’midzidzi yakunentsa. Thangwi mu ndzidzi unakhala ine wakufewa, ndi mu ndzidzi unoyu unakhala ine wamphambvu. 11  Ine ndakhala ninga pswiru kuna imwe. Imwe ndimwe adandikakamiza toera kucita pyenepi, thangwi imwe nee mwalonga pinthu pyadidi pidacita ine. Nkhabe cinthu cidacita ine cinapangiza kuti ndine wang’ono kuna apostolo anu ananyerezera okhene kuti ndi adidi kakamwe, maseze ndine wakusowa basa pamaso panu. 12  Mwandimomwene, imwe mwaona umboni unapangiza kuti ine ndine mpostolo kubulukira mu kupirira kakamwe kudapangiza ine, pontho thangwi ya pirengo na pidzindikiro pidacita ine, pabodzi na mabasa akudzumisa. 13  Cinthu cibodzi basi cinapangiza kuti imwe nee mwakhala na nkhombo zidakhala na mipingo inango, ndi cakuti ine nee ndakhala ninga ntolo kuna imwe. Ndilekerereni na ntima onsene madodo anewa. 14  Onani! Uno ndi ulendo wacitatu wakuti ndiri wakukhunganyika toera kudza kuna imwe, mbwenye nee ndinakhala ninga ntolo kuna imwe. Thangwi nee pisadikhirwa kuti ana akoye pinthu toera anyakubalawo aphedzeke napyo ntsogolo, mbwenye anyakubala ndiwo asafunika kukoyera anawo pinthu. 15  Ine ndinakomerwa kakamwe kuphatisira pyonsene piri na ine, ngakhale kupereka umaso wanga thangwi ya imwe.* Khala ine ndisakufunani kakamwe, kodi imwe musafunika kundifuna pang’ono? 16  Munjira zonsene, ine nee ndakhala ninga ntolo kuna imwe. Ngakhale tenepo, imwe musalonga kuti “ndakunyengezani” mbandikumangani na nsampha “mwakucenjera.” 17  Kodi ine ndakwata pinthu pyanu mukuphatisira ale adatumiza ine kuna imwe? 18  Ine ndakulumiza Tito toera abwere kudzakuonani, pontho ndantuma pabodzi na m’bale unango. Kodi Tito akwata pinthu pyanu? Kodi ife nee tisacita pinthu munjira ibodzi ene? Kodi ife nee tisafamba munjira ibodzi ene? 19  Kodi mu ndzidzi unoyu onsene imwe musanyerezera kuti ife tiri kusaka kubvunulirika kuna imwe? Ife tisalonga pyenepi pamaso pa Mulungu ninga atowereri a Kristu. Mbwenye abale akufunika, pyonsene pinacita ife ndi toera kukuwangisani. 20  Thangwi ndisagopa kuti ndingafika kuna imwe, nee ndinakugumanani ninga munafunira ine, pontho ine nee ndinakhala ninga munafunira imwe. M’mbuto mwace, ndinagumana nthonga, ntcanje, kuipirwa, kukhonda bverana, kuserusana,* mapsweda, makhaliro akudzikuza, na kucita pinthu mwakukhonda linganira. 21  Ine ndisagopa kuti panango, ndingabwera pontho kuna imwe, Mulungu wanga anandipasa manyadzo pamaso panu, mbandilira thangwi ya anthu azinji akuti kale adawa, mbwenye nee atcunyuka ku macitiro awo akunyanyasa, ulukwali* na pinthu pyakupasa manyadzo pidacita iwo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “umaso wanu.”
Peno: “kulonga mafala akutikana.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.