2 Akorinto 10:1-18

  • Paulu asatsidzikiza utumiki wace (1-18)

    • Pida pyathu pya nkhondo nee ndi pyaunyama (4, 5)

10  Cincino, ine Paulu ndisakudembeterani kubulukira mu kukhurudzika na kukoma ntima kwa Kristu, maseze ndisaoneka ninga wakupwazika ndingakhala pakati panu, mbwenye wacipapo ndingakhala kutali na imwe.  Ine ndisakuphembani kuti mucite pyonsene pinakwanisa imwe toera ndingabwera kuna imwe, ndikhonde kusandika mwakuwanga kakamwe ale ananyerezera kuti ife tisacita pinthu ninga munacitira anthu a dziko ino.  Thangwi maseze ndife anthu aunyama, ife nee tisamenya nkhondo mwakubverana na manungo athu aunyama.  Thangwi pida pyathu pya nkhondo nee ndi pyaunyama, mbwenye ndi pida pyamphambvu pinatipasa Mulungu toera kufudza* pinthu pidakhomereka kakamwe.  Thangwi ife tisafudza* manyerezero akuphonyeka na mipingizo* yonsene inacimwanisa anthu kudziwa Mulungu, pontho ife tisaikha mu ubitcu manyerezero onsene toera abvere Kristu;  ife tiri akukhunganyika toera kutcunyusa ntundu onsene wakukhonda kubvera, mbwenye tinacita pyenepi mungamala kupangiza kuti kubvera kwanu ndi kwakukwana.  Imwe musaona pinthu mwakubverana na maonekero apyo akunja. Khala munthu ali na cinyindiro cakuti iye ndi ntumiki wa Kristu, asafunika kunyerezera pontho tenepa: Ninga iye ndi ntumiki wa Kristu, ifembo ndife atumiki a Kristu.  Maseze ine mbidakwanisa kugaya pang’ono thangwi ya mphambvu zidatipasa Mbuya toera kukuwangisani, tayu toera kukufewesani, ine nee mbandidapasika manyadzo.  Mbwenye nee ndisafuna kupangiza kuti ndisafuna kukugopesani na matsamba anga. 10  Thangwi anango asalonga kuti: “Matsamba ace asalonga pinthu pyakufunika, pontho ndi amphambvu, mbwenye iye angakhala pano ndi wakufewa, pontho mafalace ndi akupwazika.”* 11  Ale analonga pyenepi, asafunika kudziwa kuti pire pinalonga* ife m’matsamba athu tingakhala kutali na imwe, ndipyo pinafuna kucita ife tingafika kuna imwe. 12  Thangwi ife nkhabe kuyesera kukhala sawasawa na anango peno kulandanisika na ale anasimbika okhene. Mbwenye iwo angadingika okhene mwakubverana na manyerezero awo, mbatongeka okhene mwakubverana na pinanyerezera iwo kuti mphyadidi, asapangiza kuti iwo nkhabe kubvesesa pinthu. 13  Ife nee tinagaya na pinthu pinacitika kunja kwa madire a cisa cidapaswa ife, mbwenye tinagaya nkati mwa madire a cisa cidatipasa Mulungu, imwembo muli nkati mwa cisa ceneci. 14  Mwandimomwene, ife nee tiri kunumpha madire athu, ninga kuti imwe nee muli nkati mwa cisa cathu, thangwi ndife adatoma kufika kuna imwe na mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu. 15  Ife nee tisagaya kunja kwa madire a cisa cidapaswa ife, cakuti ndi basa idaphata anango mwakuwanga, mbwenye tisadikhira kuti mu ndzidzi unapitiriza kukula cikhulupiro canu, basa idacita ife pakati panu inapitirizambo kukula nkati mwa cisa cathu. Natenepa, ife tinakwanisa kucita pizinji, 16  toera tikwanise kumwaza mphangwa zadidi mupisa pyakutali na imwe, toera tikhonde kugaya na pinthu pidacitwa kale mucisa ca munthu unango. 17  “Mbwenye munthu anagaya, mbagaye thangwi ya Yahova.” 18  Thangwi munthu wakutawirika si ule anasimbika ekhene tayu, mbwenye ndi ule anasimbwa na Yahova.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kugomola.”
Peno: “tisagomola.”
Peno: “maonero akudzikuza.”
Peno: “akusowa basa.”
Peno: “pinalemba.”