2 Akorinto 1:1-24

  • Mwanyikiro (1, 2)

  • Kubalangazwa na Mulungu mu nyatwa zonsene (3-11)

  • Macinjo a ulendo ukhafuna kucita Paulu (12-24)

1  Ine Paulu, mpostolo wa Kristu Yezu mwakubverana na pinafuna Mulungu, pabodzi na m’bale wathu Timoti, ndiri kulembera mpingo wa Mulungu uli ku Korinto, kuphatanizambo anthu akucena onsene ali mu Akaya:  Mulungu Babathu pabodzi na Mbuya Yezu Kristu, apangize kukoma ntima kukulu kuna imwe, pontho akupaseni ntendere.  Mbasimbwe Mulungu Baba wa Mbuyathu Yezu Kristu, Baba wantsisi zikulu, Mulungu wacibalangazo consene,  wakuti asatibalangaza* mu nyatwa* zathu zonsene, toera na cibalangazo cinatambira ife kuna Mulungu, tikwanisembo kubalangaza ale anathimbana na ntundu onsene wa nyatwa.*  Nakuti nyatwa zinaona ife thangwi ya Kristu ndi zizinji, tenepambo cibalangazo cinatambira ife mwa Kristu ndi cizinji.  Khala ife tisathimbana na nyatwa* zizinji, ndi toera kukubalangazani, pontho toera mupulumuke; khala ife tisatambira cibalangazo, ndi toera imwembo mutambire cibalangazo. Cibalangazo ceneci cinakuphedzani toera kupirira nyatwa zinaonambo ife.  Pontho cidikhiro cathu kuna imwe ndi cakuwanga, thangwi ife tisadziwa kuti ninga munaonera imwe nyatwa pabodzi na ife, imwembo munadzabalangazwa pabodzi na ife.  Abale, ife nee tisafuna kuti imwe mukhale anthu akukhonda kudziwa pya nyatwa idaona ife mu provinsya ya Azya. Ife taona nyatwa zakunentsa kakamwe zakuti nee mbatidakwanisa kuzipirira na mphambvu zathu, natenepa nee tikhanyindira kuti mbatidapulumuka.  Mwandimomwene ife tikhanyerezera kuti tinafa. Pyenepi pyacitika toera ife tikhonde kunyindira mphambvu zathu, mbwenye toera tinyindire Mulungu, wakuti asakwanisa kulamusa anyakufa. 10  Iye atiombola pangozwi ikulu ya kufa ninga ineyi, pontho anadzatiombola. Ife tisanyindira kuti iye anapitiriza kutiombola. 11  Imwe munakwanisambo kutiphedza mungaticitira maphembero akudembetera, natenepa anthu azinji anapereka takhuta thangwi ya ciphedzo cinatambira ife cakuti ndi ntawiro wa maphembero a anthu azinji. 12  Cinthu cinatigayisa ndi cakuti ife tiri na cikumbuntima cadidi, thangwi pikhali ife pakati pa anthu a dziko, makamaka pakati panu, ife tapangiza makhaliro akucena na adidi mwakubverana na pinapfundzisa Mulungu, tayu mwakubverana na udziwisi wa anthu, mbwenye mwakubverana na kukoma ntima kukulu kwa Mulungu. 13  Thangwi mwandimomwene ife nee tisakulemberani pinthu pyakuti nee munakwanisa kupileri* peno kupibvesesa, ndisadikhira kuti imwe munapitiriza kubvesesa mwadidi* pinthu pyenepi, 14  ninga imwembo mwafika pa kudzindikira kuti ife ndife thangwi inakucitisani kugaya, munjira ibodzi ene, imwe munadzakhalambo thangwi inafuna kuticitisa kugaya pa ntsiku ya Mbuyathu Yezu. 15  Na cinyindiro ceneci, pakutoma ine ndikhafuna kudzakuonani kaciwiri toera imwe mutsandzaye pontho;* 16  thangwi ine ndikhafuna kupita mbandikuonani pakuenda kwanga ku Masedhonya, buluka penepo ndibwerere pontho kuna imwe buluka ku Masedhonya, toera mundiperekere pang’ono pakuenda kwanga ku Yudeya. 17  Kodi pikhafuna ine kucita pyenepi, nee ndatoma kupinyerezera mwadidi? Peno ndikhanyerezera kucita pinthu ninga munacitira anthu a dziko, mbandilonga “inde,” buluka penepo mbandilonga “nkhabe”? 18  Mbwenye nakuti Mulungu ndi wakunyindirika, pinakupangani ife nee ndi “inde” mu ndzidzi ubodzi ene mbapikhala “nkhabe.” 19  Thangwi Mwana wa Mulungu, Yezu Kristu, wakuti ine, Silvano* na Timoti, takumwazirani mphangwa zinalonga pya iye, nee asalonga “inde” buluka penepo mbalonga “nkhabe,” mbwenye angalonga “inde,” ndzidzi onsene asakhala “inde.” 20  Thangwi mwakukhonda tsalakana kunjipa kwa mapikiro a Mulungu, iwo asakhala “inde”* kubulukira mwa iye. Natenepa, kubulukira mwa iye, ife tisalonga “ameni” kuna Mulungu toera apaswe mbiri kubulukira mwa ife. 21  Mbwenye Mulungu, ule adatidzodza, ndiye anatipasa cinyindiro cakuti imwe na ife ndife anthu a Kristu. 22  Iye atiikhambo cidzindikiro. Cidzindikiro ceneci ndi nzimu wakucena m’mitima yathu, wakuti ndi pikiro* ya pinthu pinafuna kudza. 23  Ine ndidzati kubwera ku Korinto thangwi nee ndisafuna kuthimizira kutsukwala kwanu, Mulungu ndi mboni wa pinthu pyenepi. 24  Pyenepi nee pisabveka kuti ndife anyakutonga cikhulupiro canu, mbwenye ife ndife anyabasa andzanu toera mukhale akutsandzaya, thangwi imwe muli akuwanga kubulukira mu cikhulupiro canu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “asatiwangisa.”
Peno: “pinentso.”
Peno: “pinentso.”
Peno: “pinentso.”
Munjira inango: “pinthu pyakuti imwe musapidziwa mwadidi.”
Fala na Fala: “mpaka kunkhomo.”
Munjira inango: “toera imwe muphedzeke kaciwiri.”
Asadziwikambo na Sila.
Peno: “asakwanirisika.”
Fala na Fala: “cinyindiro ca.”