1 Pedhru 3:1-22

  • Akazi akumanga banja na amuna akumanga banja (1-7)

  • Khalani akubvera ntsisi; sakani ntendere (8-12)

  • Kuona nyatwa thangwi yakukhala anthu akulungama (13-22)

    • Khalani akukhunganyika toera kutsidzikiza cidikhiro canu (15)

    • Kubatizwa, cikumbuntima cadidi (21)

3  Munjira ibodzi ene, imwe akazi, bverani amunanu, toera anango a iwo akuti nee asabvera Mafala a Mulungu, akwatike okhene, tayu thangwi ya mafala anu, mbwenye kubulukira ku makhaliro anu,  thangwi yakuona okhene makhaliro anu akucena* pabodzi na cilemedzo cikulu.  Kubalikisa kwanu manungo anu kukhonde kukhala kwa kunja, ninga kumanga tsisi, kubvala pinthu pyakubalikisa manungo pidacitwa na ouro, peno nguwo zadidi kakamwe,  mbwenye kukhale kwa uunthu wakubisika wamuntima, wakubalikiswa na pinthu pyakuti nkhabe kufudzika, pya kupfulika na kukhurudzika, pyakuti ndi pya ntengo ukulu kakamwe pamaso pa Mulungu.  Thangwi akazi a mu ndzidzi wakale akuti akhadikhira Mulungu, akhabalikisambo manungo awo munjira ineyi, mbatawira na ntima onsene citsogolero ca amunawo,  ninga Sara, wakuti akhabvera Abhrahamu, mbancemera mbuya. Imwe munadzakhala anace, basi ene mungapitiriza kucita pinthu pyadidi, mbamukhonda kukundwa na kugopa.  Munjira ibodzi ene, imwe amuna, pitirizani kukhala na akazanu mwakubverana na cidziwiso.* Alemedzeni ninga munatsalakanira imwe combo cakuti nkhabe nentsa kusweka, toera maphembero anu akhonde kupingizwa, thangwi iwombo anadzatambira pabodzi na imwe muoni wa umaso unafuna kupereka Mulungu thangwi ya kukoma ntima kwace kukulu.  Pakumalisa, monsene khalani na manyerezero mabodzi ene,* khalani akubvera ntsisi, akufuna abale, acitsalakano kakamwe, na akucepeseka.  Lekani kubwezera pyakuipa kuna munthu adakucitirani pyakuipa, peno kutikana munthu adakutikanani. Mbwenye pakutawira, longani mafala adidi,* thangwi imwe mwacemerwa toera kucita pyenepi, toera mutambire nkhombo. 10  “Munthu wakuti asafuna umaso, pontho asafuna kuona ntsiku zakutsandzayisa mu umaso, asafunika kutsidzikiza lirimi yace ku pinthu pyakuipa, pontho mulomo wace ukhonde kulonga uthambi. 11  Iye asafunika kucalira pinthu pyakuipa, mbacita pinthu pyadidi. Asake ntendere mbapitiriza kukhala nawo. 12  Thangwi maso a Yahova asayang’ana kuna anthu akulungama, makutu ace asabvesera maphembero awo akudembetera, mbwenye Yahova asapasira nkhodolo ale anacita pinthu pyakuipa.” 13  Mwandimomwene, mbani anafuna kukucitani pyakuipa mungakhala aphinga pakucita pinthu pyadidi? 14  Mbwenye maseze muone nyatwa thangwi yakukhala anthu akulungama, imwe munadzakhala akutsandzaya. Ngakhale tenepo, lekani kugopa pinagopa iwo,* pontho lekani kudzudzumika. 15  Mbwenye lemedzani Kristu ninga Mbuya m’mitima yanu, mbamukhala akukhunganyika ndzidzi onsene toera kutawira munthu onsene anasaka kudziwa pya cidikhiro canu, mbwenye citani pyenepi mwakukhurudzika na mwacilemedzo kakamwe. 16  Pitirizani kukhala na cikumbuntima cadidi, toera ndzidzi onsene unafuna kukulongani anthu mwakuipa, ale anacita pyenepi, apasike manyadzo thangwi ya makhaliro anu adidi ninga atowereri a Kristu. 17  Khala Mulungu atawirisa mwakubverana na cifuno cace, mphyadidi kakamwe kuona nyatwa thangwi yakucita pinthu pyadidi, kupiringana kuona nyatwa thangwi yakucita pinthu pyakuipa. 18  Thangwi Kristu afera madawo, kabodzi basi, munthu wakulungama afera anthu akukhonda kulungama, toera aatsogolere kuna Mulungu. Iye aphiwa mwaunyama, mbwenye alamuswa na manungo auzimu. 19  Na manungo anewa auzimu, iye aenda kamwaza mphangwa zakutonga kuna aanju adafungirwa nkaidi, 20  akuti akhali akukhonda bvera mu ndzidzi ukhadikhira Mulungu mwakupirira* mu ntsiku za Nowa, mu ndzidzi ukhamangwa bote, yakuti ndi anthu angasi basi, pisabveka anthu asere basi adapulumukira mwenemu pa madzi. 21  Mwakulandana na bote ineyi, ubatizo usakupulumusanimbo cincino. Ubatizo nee ndi toera kubulusa pinthu pinapswipisa manungo, mbwenye ndi toera kuphemba cikumbuntima cadidi kuna Mulungu, kubulukira mu kulamuswa kwa Yezu Kristu muli akufa. 22  Iye ali kunkono wamadyo wa Mulungu, thangwi iye aenda kudzulu, pontho aanju, mautongi, na mphambvu pyaikhwa pantsi pace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “adidi.”
Peno: “kupangiza citsalakano kuna iwo; kuabvesesa.”
Peno: “kukhala akuphatana m’manyerezero.”
Peno: “mafala akupasa nkhombo.”
Munjira inango: “lekani kugopa kuthusa kwawo.”
Fala na Fala: “pikhadikhira kupirira kwa Mulungu.”