1 Pedhru 1:1-25

  • Mwanyikiro (1, 2)

  • Kubalwa papswa toera kukhala na cidikhiro cakuwanga (3-12)

  • Khalani akucena ninga ana akubvera (13-25)

1  Ine Pedhru, mpostolo wa Yezu Kristu, ndiri kulembera imwe adabalalika ku Ponto, Galasya, Kapadhosya, Azya na ku Bhitiniya, akuti ndimwe ninga alendo pa dziko, anthu adasankhulwa  mwakubverana na pikhadziwa Mulungu Baba mwanyapantsi, imwe adaceneswa na nzimu, na cifuniro cakuti mukhale anthu akubvera, adawazirwa ciropa ca Yezu Kristu: Ndisaphembera toera kukoma ntima kukulu na ntendere pithimizirike kuna imwe.  Mbasimbwe Mulungu, Baba wa Mbuyathu Yezu Kristu, thangwi mwakubverana na ntsisi zace zikulu, iye atibala papswa toera tikhale na cidikhiro cakuwanga kubulukira mu kulamuswa kwa Yezu Kristu muli akufa,  toera titambire unthaka wakuti nkhabe kubvunda, wakusowa midonthi na wakukhonda kufudzika. Unthaka unoyu usakoyiwa kudzulu toera imwe muupaswe,  akuti musatsidzikizwa na mphambvu ya Mulungu kubulukira mu cikhulupiro, toera mutambire cipulumuso cidamala kukhunganywa toera kupangizwa mu ndzidzi wakumalisa.  Na thangwi ineyi, imwe musakomerwa kakamwe, maseze cincino musafunika kutsukwala mu ndzidzi wakucepa thangwi ya pinentso pyakusiyana-siyana,  toera cikhulupiro canu cidamala kuyeserwa, cikuphedzeni toera musimbwe, mupaswe mbiri na cilemedzo pa ndzidzi unafuna kudzapangizika Yezu Kristu. Cikhulupiro ceneci ndi ca ntengo ukulu kakamwe kupiringana ouro yakuti inakwanisa kufudzika, maseze yamala kupendiwa na moto.  Maseze cipo mwamuona, imwe musanfuna. Maseze nee musamuona cincino, imwe musan’khulupira, musakomerwa kakamwe, mbamutsandzaya munjira yakuti bwerani mudzaone,  mu ndzidzi unakwanirisa imwe cifuniro ca cikhulupiro canu, cakuti ndi kupulumuswa kwanu.* 10  Aprofeta adalonga pya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kwakuti mbakudapangizwa kuna imwe, asaka mwaphinga, na mwacidikhodikho toera kudziwa pya cipulumuso ceneci. 11  Nzimu wakucena wadziwisa mwanyapantsi kuti Kristu mbadaona nyatwa, buluka penepo mbadapaswa mbiri. Aprofeta apitiriza kusaka mwacidikhodikho pipangizo pidapereka nzimu wakucena* thangwi ya midzidzi ineyi, pontho kuti mbapidacitika lini. 12  Mulungu adziwisa aprofeta kuti pinthu pyenepi nee pikhali pyawo, mbwenye akhatumikira imwe. Cincino imwe mwapangizwa pinthu pyenepi na ale adakumwazirani mphangwa zadidi na ciphedzo ca nzimu wakucena udatumwa buluka kudzulu. Pinthu pyenepi, aanju asafuna kakamwe kupibvesesa. 13  Na thangwi ineyi, khunganyani manyerezero anu toera kuphata basa mwaphinga; citani pinthu pyonsene na manyerezero adidi; ikhani cidikhiro canu mu kukoma ntima kukulu kunafuna kutambira imwe pa ndzidzi unafuna kupangizwa Yezu Kristu. 14  Ninga ana akubvera, lekani kutsogolerwa pontho na pinthu pikhasirira imwe kale mu ndzidzi ukhacita imwe pinthu mwakukhonda dziwa, 15  mbwenye ninga Ule adakucemerani ndi Wakucena, khalani akucena m’makhaliro anu onsene, 16  thangwi pyalembwa kuti: “Khalani akucena, thangwi ine ndine wakucena.” 17  Pontho khala imwe musaphemba pinthu kuna Baba, wakuti asatonga mwakusowa tsankhulo mwakubverana na mabasa a m’bodzi na m’bodzi, citani pinthu mwakugopa Mulungu mu ndzidzi unakhala imwe ninga alendo pa dziko. 18  Thangwi imwe musadziwa kuti mwaombolwa* mu umaso wanu wakusowa basa udapaswa imwe na ambuyanu, mbwenye nee mwaombolwa mukuphatisira pinthu pyakuti pinakwanisa kufudzika, ninga ouro peno parata. 19  Mbwenye imwe mwaombolwa na ciropa cakufunika kakamwe ca Kristu, cakuti ndi ninga ciropa ca mwanabira wakusowa cilema na wakusowa midonthi. 20  Mwandimomwene, iye adziwika dziko mbidzati kucitwa, mbwenye apangizwa kunkhomo kwa midzidzi thangwi ya imwe. 21  Kubulukira mwa iye, imwe musakhulupira Mulungu, ule adamulamusa muli akufa mbampasa mbiri, toera cikhulupiro canu na cidikhiro canu cikhale muna Mulungu. 22  Nakuti cincino mwamala kuceneseka* kubulukira mu kubvera kwanu undimomwene, mbamukwanisa kupangiza kuna abale ufuni wakusowa umpfakafaka, funanani kakamwe unango na ndzace, na ntima onsene. 23  Thangwi imwe mwabalwa papswa, tayu na mbeu yakuti inakwanisa kufa, mbwenye mwabalwa na mbeu* yakuti nkhabe kufa, kubulukira m’mafala a Mulungu wamaso, wakuti ndi wakwenda na kwenda. 24  Thangwi “anthu onsene ndi ninga tsanga, pontho mbiri yawo yonsene ndi ninga maluwa a ntsanga; tsanga isabunyala, maluwa asagwa, 25  mbwenye mafala a Yahova asapitiriza kwenda na kwenda.” “Mafala” anewa ndi mphangwa zadidi zidamwazirwa imwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kupulumuswa kwa umaso wanu.”
Peno: “nzimu wakucena wakuti ukhali muna iwo.”
Peno: “mwasudzulwa.”
Peno: “kucenesa umaso wanu.”
Ineyi ndi mbeu yakuti inakwanisa kubala misapo.