1 Akorinto 9:1-27

  • Makhaliro adidi a Paulu ninga mpostolo (1-27)

    • “Leka kumanga mulomo wa ng’ombe” (9)

    • ‘Dzedze kwa ine ndingakhonda kumwaza mphangwa!’ (16)

    • Kucita pinthu pyonsene toera kuphedza anthu a makhaliro onsene (19-23)

    • Kutongeka mu mapika a umaso (24-27)

9  Kodi ine nee ndiri na ufulu wakucita pinafuna ine? Nee ndine mpostolo? Kodi ine nee ndaona Yezu, Mbuyathu? Kodi imwe nee ndimwe basa yanga mwa Mbuya?  Maseze nee ndine mpostolo kuna anango, mwakukhonda penula, ine ndine mpostolo kuna imwe! Thangwi imwe ndimwe cidzindikiro cinapangiza kuti ine ndine mpostolo wa Mbuya.  Ntawiro wanga kuna ale anandipenula ndi uyu:  Kodi ife nee tiri na ufulu toera kudya na kumwa?  Kodi ife nkhabe ufulu wakumanga banja na nkazi wakuti asakhulupira Kristu, buluka penepo mbatiperekera m’maulendo athu ninga pinacita apostolo anango, abale a Mbuya, na Kefa?*  Kodi ndine na Bharnabhe basi akuti nee tiri na ufulu wakusiya kuphata basa toera kutsalakana umaso wathu?  Kodi alipo anaphata basa ninga nyankhondo mbatambirisika ekhene? Mbani analima munda wa mauva mbakhonda kudya misapo yace? Peno, mbani anakumbiza pifuyo mbakhonda kumwa nkaka wa pifuyo pyenepi?  Kodi ine ndisalonga pinthu pyenepi mwakubverana na maonero a anthu? Kodi Mwambo nee usalongambo pinthu pyenepi?  Thangwi pyalembwa mu Mwambo wa Mose kuti: “Leka kumanga mulomo wa ng’ombe mu ndzidzi unaphata iyo basa yakuting’inda mbeu.” Kodi Mulungu asadzudzumika thangwi ya ng’ombe? 10  Peno iye alonga pyenepi thangwi ya imwe? Mwandimomwene, mafala anewa alemberwa ife, thangwi nyakulima na nyakububuda* mbeu asafunika kuphata basa yawo mbadikhira kuti anadzatambira mbeu zenezi. 11  Khala ife tabzwala pinthu pyauzimu pakati panu, kodi mphyakuipa tingadikhira kuti munatipasa pinthu pyakumanungo toera kutsalakana umaso wathu? 12  Khala anthu anango ali na ufulu wakuphedzwa na imwe, kodi ife nee tiri nawombo kakamwe? Ngakhale tenepo, ife nee taphatisira ufulu unoyu, mbwenye tisapirira pyathu pinthu pyonsene toera tikhonde kupingiza mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu. 13  Nee musadziwa kuti anthu anaphata mabasa akucena asadya pinthu pya mu templo, pontho ale akuti ndzidzi onsene asatumikira pa guwa ya ntsembe asatambira khundu ya ntsembe zinaperekwa pa guwa? 14  Munjira ibodzi ene, Mbuya apereka citsogolero cakuti ale anamwaza mphangwa zadidi asafunika kugumana pinthu pyakutsalakana napyo umaso wawo kubulukira mu mphangwa zadidi. 15  Mbwenye ine nee ndisaphatisira ufulu unoyu. Mwandimomwene, ine nee ndalemba pinthu pyenepi toera picitirwe ine, thangwi mbapidakhala pyadidi kufa kwene pyanga, m’mbuto mwakutawirisa kuti munthu unango andibulusire ufulu wanga wakudzikuza! 16  Mphapo, khala ine ndisamwaza mphangwa zadidi, ineyi nee ndi thangwi toera kugaya nayo, thangwi ndi pinthu pyakuti ndisafunika kupicita. Mwandimomwene, dzedze kwa ine ndingakhonda kumwaza mphangwa zadidi! 17  Ndingacita pyenepi nakufuna kwanga, ndinatambira muoni; mbwenye maseze ndicite pyenepi mwakukakamizika, ndisafunika kupitiriza kupicita, thangwi ndasankhulwa toera kucita pyenepi. 18  Mphapo muoni wanga ndi upi? Muoni wanga ndi wakumwaza mphangwa zadidi, mbandikhonda kupaswa cinthu. Munjira ineyi, ndinakwanisa kucalira kuphatisira mwakuipa ufulu* wanga mu mphangwa zadidi. 19  Thangwi maseze ine nee ndine bitcu wa munthu, ine ndacitika ndekhene bitcu wa anthu onsene, toera ndikwanise kuphedza* anthu azinji. 20  Kuna Ayuda, ine ndakhala ninga Muyuda toera kuphedza* Ayuda; kuna ale anatoweza mwambo, ndakhala ninga munthu anatoweza mwambo, maseze ine nee ndisatsogolerwa na mwambo, ndacita pyenepi toera ndikwanise kuphedza* ale anatsogolerwa na mwambo. 21  Kuna ale adasowa mwambo, ine ndakhala ninga munthu wakusowa mwambo, maseze ine nee ndine munthu wakusowa mwambo kuna Mulungu, mbwenye ndisatsogolerwa na mwambo wa Kristu, ndacita pyenepi toera ndikwanise kuphedza ale adasowa mwambo. 22  Kuna anthu akufewa, ine ndakhala ninga munthu wakufewa, toera ndikwanise kuphedza anthu akufewa. Ine ndacita pyonsene pinakwanisa ine toera kuphedza anthu a makhaliro onsene, toera munjira zonsene ndikwanise kupulumusa anango. 23  Mbwenye ine ndisacita pinthu pyonsene thangwi ya mphangwa zadidi, toera ndikwanise kuzimwazira* anango. 24  Kodi imwe nkhabe dziwa kuti anyakuthamanga pa mapika, onsene asathamanga, mbwenye m’bodzi basi ndiye anatambira muoni? Mphapo, thamangani munjira yakuti munakwanisa kutambira muoni. 25  Pontho, anthu onsene anacita mapika akuthamanga asafunika kutongeka okhene mu pinthu pyonsene. Mwandimomwene, iwo asacita pyenepi toera kutambira nthimba yakuti inakwanisa kufudzika,* mbwenye ife tisacita pyenepi toera kutambira nthimba yakuti nkhabe kufudzika. 26  Natenepa, ine nee ndisathamanga ninga munthu wakuti nkhabe dziwa kunaenda iye; pontho ndisaponya mwadidi maxoko anga toera ndikhonde kumenya mphepo; 27  mbwenye ndisasandika* manungo anga, mbandiatsogolera ninga bitcu, toera ndingamala kumwazira anango mphangwa, Mulungu akhonde kundiona ninga munthu wakukhonda kutawirika* kuna iye.

Pidzindikiro Pyapantsi

Asadziwikambo na dzina ya Pedhru.
Peno: “nyakuting’inda.”
Fala na Fala: “utongi.”
Peno: “kuwina.”
Peno: “kuwina.”
Peno: “kuwina.”
Peno: “kuzigawira.”
Peno: “kubvunda.”
Peno: “ndisatcunyusa, ndisalanga mwakukwana.”
Peno: “wakukhonda thema.”