1 Akorinto 8:1-13

  • Pyakudya pinaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu (1-13)

    • Kwa ife, alipo Mulungu m’bodzi basi (5, 6)

8  Cincino, thangwi ya pyakudya pinaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu: Tisadziwa kuti tonsene tiri na cidziwiso thangwi ya pyenepi. Cidziwiso cisacitisa munthu kudzikuza, mbwenye ufuni usawangisa.  Khala munthu asanyerezera kuti asadziwa cinthu, iye adzati kucidziwa ninga musafunikira iye kucidziwa.  Mbwenye khala munthu asafuna Mulungu, munthu unoyu asadziwika na Mulungu.  Thangwi ya kudya pyakudya pinaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu, ife tisadziwa kuti dzimunthu si cinthu tayu pa dziko, pontho nkhabepo Mulungu unango, kusiyapo m’bodzi basi.  Maseze alipo anacemerwa alungu, kudzulu peno pa dziko yapantsi, thangwi alipo “alungu” azinji na “ambuya” azinji,  mbwenye kwa ife, alipo Mulungu m’bodzi basi, wakuti ndi Baba, iye acita pinthu pyonsene, mbacita ife toera tikhale ace; pontho alipo Mbuya m’bodzi basi, Yezu Kristu, adaphatisirwa na Mulungu toera kucita pinthu pyonsene, pontho ife tiri na umaso kubulukira mwa iye.  Mbwenye si onsene tayu anadziwa pyenepi. Nakuti anango kale akhalambira madzimunthu, angadya cakudya cidaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu, iwo asadya cakudya ceneci ninga ali kudya ntsembe idaperekwa kuna madzimunthu, natenepa, nakuti cikumbuntima cawo ndi cakufewa, cisaapasa mulando.  Mbwenye cakudya nee cinaticitisa kukhala cifupi na Mulungu; tingakhonda kudya nkhabe cinaluza ife, pontho tingadya nkhabe cinawina ife.  Mbwenye citani mphole-mphole toera ufulu wanu wakusankhula ukhonde kukhala ninga mwala wakugwegwedusa kuna anthu a cikumbuntima cakufewa. 10  Thangwi munthu angaona kuti iwe wakuti uli na cidziwiso uli kudya cakudya mu templo ya madzimunthu, kodi cikumbuntima ca munthu wakufewa nee cinankulumiza mpaka kudya cakudya cidaperekwa kuna madzimunthu? 11  Natenepa, thangwi ya cidziwiso cako, ciri kufudzika cikhulupiro ca munthu wakufewa, wakuti ndi m’bale wako adaferwa na Kristu. 12  Mungadawira abale anu munjira ineyi, mbamuphekesa cikumbuntima cawo cakufewa, imwe mukudawira Kristu. 13  Na thangwi ineyi, khala cakudya cisatsukwalisa* m’bale wanga, ine cipo ndinadya pontho nyama, toera ndikhonde kutsukwalisa* m’bale wanga.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “cisagwegwedusa.”
Fala na Fala: “kugwegwedusa.”