1 Akorinto 7:1-40

  • Uphungu kuna anthu adamanga banja na kuna ale akuti nee amanga banja (1-16)

  • Pitirizani kukhala ninga mudacemererwa imwe (17-24)

  • Anthu akuti nee amanga banja; akazi adaferwa na amunawo (25-40)

    • Nkhombo thangwi yakukhala munthu wakukhonda kumanga banja (32-35)

    • Kumanga banja “basi ene mwa Mbuya” (39)

7  Cincino, thangwi ya pinthu pidandilembera imwe, mphyadidi kakamwe kuti mamuna akhonde kudziwana na nkazi;*  mbwenye thangwi yakutekera kwa ulukwali,* mamuna asafunika akhale na nkazace, pontho nkazi akhalembo na mamunace.  Mamuna apase nkazace pinafuna iye,* nkazi apasembo mamunace pinafuna iye.  Nkazi nkhabe kutonga manungo ace, mbwenye anaatonga ndi mamunace; munjira ibodzi ene, mamuna nkhabe kutonga manungo ace, mbwenye anaatonga ndi nkazace.  Lekani kukhonderana unango na ndzace, kusiyapo khala mwabverana toera kukhonda kucita pyenepi mu ndzidzi udakhazikisa imwe, toera mukhale na ndzidzi wakucita phembero, mungamala mupitirize kucita ninga mukhacitira imwe, toera Sathani akhonde kukuyeserani thangwi yakusowa kwanu mphambvu yakutonga manungo anu.  Ine ndisakutawirisani toera kucita pidalonga ine, mbwenye nee ndi ntemo kwa imwe.  Mbwenye ine ndikhafuna kuti anthu onsene akhale ninga ine. Ngakhale tenepo, m’bodzi na m’bodzi ali na muoni wace udapaswa iye na Mulungu, na thangwi ineyi, anango asamanga banja, anango asapitiriza nee kumanga banja.  Cincino ndiri kupanga ale akuti adzati kumanga banja na ale akuti ndi azice, kuti mphyadidi kakamwe apitirize pyawo tenepo ninga ine.  Mbwenye khala iwo nkhabe mphambvu yakutonga manungo awo, mbamange banja, thangwi mphyadidi kakamwe kumanga banja, m’mbuto mwakuthabuka na kusirira.* 10  Kwa anthu adamanga banja, ine ndiri kupereka pitsogolero ipi, si pyanga tayu, mbwenye ndi pya Mbuya, kuti nkazi nee asafunika kumwazana na mamunace. 11  Mbwenye angamwazana na mamunace, mbapitirize tenepo nee kusembwa, peno abwererane pontho na mamunace; mamuna nee asafunikambo kusiya nkazace. 12  Mbwenye kwa anango, ine ndiri kuapanga ipi, si Mbuya tayu, mbwenye anaapanga ndine: Khala m’bale ali na nkazi wakukhonda kukhulupira, pontho nkazi unoyu asafuna kupitiriza na iye, mbaleke kusiya nkazace; 13  pontho khala nkazi ali na mamuna wakukhonda kukhulupira, mbwenye mamuna unoyu asafuna kupitiriza na iye, nkazi mbaleke kusiya mamunace. 14  Banja ya mamuna wakukhonda kukhulupira isaceneswa thangwi ya nkazace, pontho banja ya nkazi wakukhonda kukhulupira isaceneswa thangwi ya m’bale; mbapidakhonda kukhala tenepo, ananu mbadakhala akukhonda cena, mbwenye cincino iwo ndi akucena. 15  Mbwenye khala nyakukhonda kukhulupira asankhula kubuluka,* nsiye aende pyace; m’makhaliro anewa,* m’bale wathu wamamuna peno wankazi nee asakakamizwa kukhala na iye, mbwenye Mulungu akupasani ntendere. 16  Iwe nkazi, nee usadziwa kuti ungapitiriza na mamunako panango unampulumusa? Iwembo mamuna, nee usadziwa kuti ungapitiriza na nkazako panango unampulumusa? 17  Ngakhale tenepo, m’bodzi na m’bodzi mbafambe ninga mudapasirwa iye na Yahova, sawasawa ninga mukhali iye mu ndzidzi udacemerwa iye na Mulungu. Pontho, ine ndiri kupereka citsogolero ceneci m’mipingo yonsene. 18  Alipo munthu wakuti akhadamala kale kusidzwa mu ndzidzi udacemerwa iye? Mbapitirize tenepo. Alipo munthu wakuti akhadadzati kusidzwa mu ndzidzi udacemerwa iye? Mbaleke kusidzwa. 19  Kusidzwa si cinthu tayu, pontho kukhonda kusidzwa si cinthu tayu; cinafunika ndi kubvera mitemo ya Mulungu. 20  M’bodzi na m’bodzi mbapitirize ninga mukhali iye mu ndzidzi udacemerwa iye. 21  Kodi ukhali bitcu mu ndzidzi udacemerwa iwe? Leka kudzudzumika na pyenepi; mbwenye khala unakwanisa kubuluka mu ubitcu, cita pyenepi. 22  Thangwi munthu wakuti akhali bitcu mu ndzidzi udacemerwa iye mwa Mbuya, asatambira ufulu mbakhala munthu wa Mbuya; munjira ibodzi ene, munthu wakuti akhali waufulu mu ndzidzi udacemerwa iye, cincino ndi bitcu wa Kristu. 23  Imwe mwagulwa na ntengo ukulu, natenepa, lekani kupitiriza kukhala mabitcu a anthu. 24  Abale, m’bodzi na m’bodzi mbapitirize pamaso pa Mulungu ninga mukhali iye mu ndzidzi udacemerwa iye. 25  Cincino, thangwi ya amiyali,* ine nkhabe matongero adapaswa ine na Mbuya, mbwenye ndiri kupereka maonero anga ninga munthu wakukhulupirika thangwi ya ntsisi za Mbuya. 26  Natenepa, thangwi ya nyatwa zinaoneka mu ndzidzi uno, ndisaona kuti mphyadidi kakamwe munthu apitirize pyace na makhaliro ali na iye cincino. 27  Khala uli na nkazi, leka kusaka njira yakumwazana naye. Khala nee uli na nkazi, leka kusaka nkazi. 28  Ngakhale tenepo, ungamanga banja, nee ukucita madawo. Pontho mwali angamanga banja, nee akucita madawo. Mbwenye ale anamanga banja anadzaona nyatwa mu umaso wawo.* Mbwenye ine ndiri kuyesera kukutsidzikizani. 29  Abale, kusiyapo pyenepi, ine ndiri kukupangani kuti: Ndzidzi udasala ndi wakucepa. Kutomera lero, munthu wakuti ali na nkazi, mbakhale ninga nee ali na nkazi, 30  ale analira, mbakhale ninga ale akuti nee ali kulira, ale anatsandzaya, mbakhale ninga ale akuti nee akutsandzaya, ale anagula pinthu mbakhale ninga ale adasowa pinthu, 31  ale anaphatisira pinthu pya dziko, mbakhale ninga ale akuti nee asapiphatisira mwakukwana; thangwi makhaliro a dziko ali kucinja. 32  Mwandimomwene, ine ndisafuna kuti mukhonde kudzudzumika. Mamuna wakuti nee amanga banja, asadzudzumika na pinthu pya Mbuya, toera aone kuti anakomeresa tani Mbuya. 33  Mbwenye mamuna adamanga banja asadzudzumika na pinthu pya dziko, toera aone kuti anakomeresa tani nkazace, 34  pontho, iye ndi wakugawika. Kusiyapo pyenepi, nkazi wakuti nee amanga banja, kuphatanizambo mwali, asadzudzumika na pinthu pya Mbuya, toera iye akhale wakucena m’manungo ace na m’manyerezero ace.* Mbwenye nkazi adamanga banja asadzudzumika na pinthu pya dziko, toera aone kuti anakomeresa tani mamunace. 35  Ine ndisalonga pyenepi toera kukuphedzani, tayu toera kukupingizani,* mbwenye toera kukuwangisani kuti mucite pinthu pyakuthema, mbamutumikira Mbuya ndzidzi onsene mwakukhonda kudzudzumiswa. 36  Mbwenye khala munthu wakuti adzati kumanga banja asaona kuti pinacita iye nee ndi pyakuthema,* pontho khala iye apiringana thunga ya uwana, ipi ndipyo pisafunika iye kucita: Mbamange banja; angacita pyenepi nee akudawa. 37  Mbwenye khala munthu atonga muntima mwace, mbaona kuti nee ndi pyakufunika, pontho asakwanisa kutonga pifuno pyace, mbacita cisankhulo muntima mwace toera kukhonda kumanga banja,* pyenepi mphyadidi kwa iye. 38  Pontho, ulembo anamanga banja* akucita mwadidi, mbwenye ule anakhonda kumanga banja anacita mwadidi kakamwe. 39  Nkazi asatongwa kukhala na mamunace mu ndzidzi wakuti mamunace aciripo. Mbwenye mamunace angafa,* iye ali wakusudzuka toera kusembwa* na mamuna anafuna iye, mbwenye asembwe* basi ene mwa Mbuya. 40  Mbwenye ine ndisaona kuti iye anakhala wakutsandzaya kakamwe angapitiriza nee kusembwa pontho; inembo ndiri na cinyindiro cakuti ndiri na nzimu wa Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kupita m’mabonde na nkazi.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Pyenepi pisabveka kupita m’mabonde m’banja.
Peno: “cilepelepe.”
Peno: “asankhula kumwazana.”
Peno: “pyenepi pingacitika.”
Peno: “amuna na akazi akuti cipo amanga banja.”
Fala na Fala: “anadzaona nyatwa m’manungo mwawo.”
Fala na Fala: “mwauzimu.”
Fala na Fala: “kukuteerani nsampha.”
Fala na Fala: “nee ndi pyakuthema na umwali wace.”
Peno: “ule anasankhula kukoya umwali wace.”
Peno: “ule anapereka umwali wace m’banja.”
Fala na Fala: “angagona ncitulo ca kufa.”
Peno: “kumanga banja.”
Peno: “amange banja.”