1 Akorinto 6:1-20

  • Kusumirana kwa abale Acikristu (1-8)

  • Ale akuti nkhabe kudzapita mu Umambo (9-11)

  • Phatisirani manungo anu toera kupasa mbiri Mulungu (12-20)

    • “Thawani pyaulukwali!” (18)

6  Munthu angadawirana na ndzace pakati panu, thangwi yanji asaenda kasuma kuna anyakutonga miseru toera kutongwa na anthu akuti nkhabe kulambira Mulungu, mbakhonda kuenda kuna anthu akucena?  Peno imwe nkhabe dziwa kuti anthu akucena anadzatonga dziko? Mphapo khala imwe munadzatonga dziko, nee munakwanisambo kutonga miseru ming’ono ninga ineyi?  Nee musadziwa kuti ife tinadzatonga aanju? Mphapo tinacimwana tani kutonga pinthu pya umaso uno?  Pangaoneka miseru mu umaso uno yakuti isafunika kutongwa, thangwi yanji musasankhula anthu akuti mpingo usaaona kuti nee athema kutonga miseru?  Ndiri kulonga pyenepi toera mukhale na manyadzo. Kodi nkhabepo munthu waudziwisi pakati panu wakuti anakwanisa kutonga miseru inaoneka pakati pa abale ace?  M’mbuto mwakucita pyenepi, imwe musaenda kasumirana m’bale na m’bale kuna anyakutonga miseru akuti nee asalambira Mulungu!  Mwandimomwene, khala musasumirana unango na ndzace pisapangiza kuti mwamala kale kukundwa. Thangwi yanji imwe nkhabe tawira kuti anthu akudawireni pyawo? Thangwi yanji imwe nkhabe tawira pyanu kuluza?  Mbwenye imwe musacitira pinthu pyakuipa abale anu, mbamuanyengeza!  Peno imwe nkhabe dziwa kuti anthu akukhonda kulungama nee anadzapita mu Umambo wa Mulungu? Lekani kunyengezwa.* Ale anacita pyaulukwali,* analambira madzimunthu, anyaupombo, amuna anatawira kugonwa na amuna andzawo, amuna anagona amuna andzawo,* 10  mambava, anthu anafuna pyonsene, anyakuledzera, anyakuxola,* na ale anapokosera andzawo pinthu, onsene nkhabe kudzapita mu Umambo wa Mulungu. 11  Kale anango a imwe akhacitambo pinthu pyenepi. Mbwenye imwe mwamala kutsukwa; imwe mwamala kuceneswa; imwe mwamala kulungamiswa mu dzina ya Mbuyathu Yezu Kristu, pontho na nzimu wa Mulungu wathu. 12  Ine ndisatawiriswa* kucita pinthu pyonsene, mbwenye si pyonsene tayu pyakuti pisaphedza. Ine ndisatawiriswa kucita pinthu pyonsene, mbwenye nkhabe cinthu cinafuna ine kutawirisa toera kunditsogolera.* 13  Cakudya cacitirwa mimba, mimba yacitirwa cakudya, mbwenye Mulungu anadzafudza cakudya na mimba ene. Manungo nee ndi toera kucita nawo pyaulukwali,* mbwenye ndi toera kutumikira nawo Mbuya; pontho Mbuya ndiye mwanaciro manungo. 14  Mbwenye na mphambvu zace, Mulungu alamusa Mbuyathu muli akufa, pontho iye anadzatilamusambo muli akufa. 15  Kodi imwe nkhabe dziwa kuti manungo anu ndi mapindi a manungo a Kristu? Mphapo ndisafunika kubulusa mapindi a manungo a Kristu mbandiaphataniza na manungo a nkazi waulukwali?* Nee pang’ono pene! 16  Kodi imwe nkhabe dziwa kuti munthu onsene anapita m’mabonde na nkazi waulukwali asakhala manungo mabodzi ene na iye? Thangwi Mulungu alonga: “Uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi basi.” 17  Mbwenye munthu onsene anakhala wakuphatana na Mbuya, asakhala na manyerezero mabodzi ene na iye.* 18  Mphapo, thawani pyaulukwali!* Madawo anango onsene akuti munthu anakwanisa kuacita, ndi akunja kwa manungo ace, mbwenye munthu onsene anacita pyaulukwali, akudawira manungo ace. 19  Kodi imwe nkhabe dziwa kuti manungo anu ndi templo ya nzimu wakucena unakhala muna imwe, udapaswa imwe na Mulungu? Kusiyapo pyenepi, imwe ndimwe anthu a Mulungu, 20  thangwi imwe mwagulwa na ntengo ukulu. Natenepa, phatisirani manungo anu toera kupasa mbiri Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kupeuswa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango, “Ulukwali.”
Peno: “amuna anapita m’mabonde na amuna andzawo.” Fala na Fala: “amuna anagona na amuna andzawo.”
Peno: “anyakutikana.”
Peno: “ndisatawiriswa na mwambo toera.”
Peno: “kunditonga.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “wauputa, wauhule.”
Fala na Fala: “asakhala m’bodzi ene na iye mwauzimu.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.