1 Akorinto 5:1-13

  • Mamuna adakwata nkazi wa babace (1-5)

  • Ntombwe pang’ono basi wakutupisa nawo mikate usatupisa ufa onsene wakumunywa (6-8)

  • Munthu wakuipa asafunika abuluswe (9-13)

5  Pisabveka kuti pakati panu pasacitwa ulukwali,* ulukwali* wakuti nee anthu akunja nkhabe kuucita: Mamuna m’bodzi akwata* nkazi wa babace.  Kodi imwe musagaya* thangwi ya pyenepi? Nee mukhafunika kutsukwala napyo, toera munthu adacita pinthu pyenepi abuluswe pakati panu?  Maseze nee ndiri pabodzi na imwe kweneko,* manyerezero anga ali pabodzi na imwe,* pontho ndamala kale kutonga munthu adacita pyenepi, ninga kuti ndiri pabodzi na imwe.  Mungagumanyikana pabodzi pene mu dzina ya Mbuyathu Yezu, dziwani kuti manyerezero anga ali na imwe mu mphambvu za Mbuyathu Yezu,  perekani munthu unoyu kuna Sathani, toera kubulusa makhaliro akuipa adabweresa iye mu mpingo,* munjira ineyi mpingo unapitiriza na maonero adidi pa ntsiku ya Mbuya.*  Kugaya* kwanu si kwadidi tayu. Kodi imwe nkhabe dziwa kuti ntombwe pang’ono basi wakutupisa nawo mikate usatupisa ufa onsene wakumunywa?  Bulusani ntombwe wakale wakutupisa nawo mikate toera mukhale ufa upswa wakumunywa, wakusowa ntombwe wakutupisa nawo mikate, thangwi ndimwe akusowa ntombwe wakutupisa mikate. Mwandimomwene, Kristu wakuti ndi mwanabira wathu wa ntsembe ya Paskwa, aperekwa kale ninga ntsembe.  Natenepa, tendeni ticite phwando inatowera, tayu na ntombwe wakale wakutupisa nawo mikate, nee na ntombwe wakutupisa mikate wakuti usaimirira madawo na uipi, mbwenye ticite phwando ineyi na mikate yakusowa pyakutupisa, yakuti isaimirira kulungama na undimomwene.  Mu tsamba yanga, ine ndakulemberani kuti musiye* kucita uxamwali* na anthu anacita pyaulukwali,* 10  nee ndisafuna kulonga kuti musafunika kucalira anthu aulukwali a pa dziko, peno ale anafuna pyonsene, peno mambava,* peno ale analambira madzimunthu. Mbapidakhala tenepo, imwe mukhafunika kubuluka pa dziko. 11  Mbwenye cincino ndisakulemberani toera musiye kucita uxamwali* na munthu onsene anacemerwa m’bale, khala iye asacita pyaulukwali, peno asafuna pyonsene, peno asalambira madzimunthu, peno asaxola, peno asaledzera, peno asaba. Pontho, lekani kudya na munthu unoyu. 12  Ndiri napyonji ine na anthu ali kunja kwa mpingo? Kodi nee ndimwe anatonga ale ali mu mpingo, 13  mu ndzidzi wakuti Mulungu asatonga ale ali kunja kwa mpingo? “Bulusani munthu wakuipa pakati panu.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “akwatana na.”
Peno: “musakomerwa.”
Fala na Fala: “nee ndiri pabodzi na imwe mwaunyama.”
Fala na Fala: “ine ndiri pabodzi na imwe mwauzimu.”
Fala na Fala: “toera kufudza manungo ace.”
Fala na Fala: “toera nzimu upulumuswe pa ntsiku ya Mbuya.”
Peno: “kukomerwa.”
Peno: “lekani.”
Peno: “kucedza, kubvungazikana.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango, “Ulukwali.”
Peno: “ale anapokosera andzawo pinthu.”
Peno: “lekani kucedza, kufambirana.”