1 Akorinto 4:1-21

  • Ayang’aniri asafunika akhale akukhulupirika (1-5)

  • Kucepeseka kwa atumiki Acikristu (6-13)

    • “Lekani kucita cinthu cinango kupiringana pire pidalembwa” (6)

    • Akristu asaoniwa pakweca na dziko (9)

  • Paulu asapangiza citsalakano kuna anace auzimu (14-21)

4  Anthu asafunika kutiona ninga atumiki a Kristu, pontho ninga ayang’aniri anadziwisa cibisobiso cakucena ca Mulungu.  Mbwenye pinafunika ndi pyakuti ayang’aniri akhale anthu akukhulupirika.  Kwa ine nkhabe napyo basa kutongwa na imwe peno pa thando inatongera anthu miseru. Mwandimomwene, nee ine nkhabe kutongeka ndekhene.  Thangwi ine nee ndisakumbuka khala pana cinthu cakuipa cidacita ine. Mbwenye pyenepi nee pisapangiza kuti ndine wakulungama; Yahova ndiye anadziwa* pinacita ine.  Natenepa, lekani kutonga cinthu ndzidzi mbudzati kukwana, mbwenye dikhirani mpaka kufika kwa Mbuya. Iye anadzaikha paceza pinthu pidabisika ncidima, mbapangiza pakweca manyerezero ali m’mitima ya anthu. Penepo m’bodzi na m’bodzi anadzasimbwa na Mulungu mwakubverana na mabasace.  Abale, pinthu pidalonga ine ndapiphatisira kuna ine na Apolo toera kukuphedzani, pontho toera kubulukira mu pinthu pidacita ife, imwe mupfundze ntemo uyu: “Lekani kucita cinthu cinango kupiringana pire pidalembwa,” natenepa nee munadzikuza thangwi ya munthu m’bodzi mbamupwaza unango.  Mbani adakucitisa kukhala wakusiyana na anango? Mwandimomwene, ninji ciri na iwe cakuti nee wacita kucipaswa? Mphapo khala wacita kucipaswa, thangwi yanji usagaya ninga nee wacita kucipaswa?  Kodi muli napyo kale pyonsene pinafuna imwe? Kodi imwe mwamala kupfuma? Mwatoma kutonga ninga amambo ife mbatikhonda kukhalapo? Mwandimomwene ine ndikhafuna kuti mutome kutonga, toera ife titongembo pabodzi na imwe ninga amambo.  Ine ndisaona kuti Mulungu aikha ife apostolo mu nsoka wakumalisa wa anthu anafuna kupita pa thando ya masendzekero, toera anthu onsene atione ninga anthu adatongwa kuphiwa, thangwi tisaoniwa pakweca na dziko, aanju na anthu. 10  Tisaoniwa ninga mapswiru thangwi ya Kristu, mbwenye imwe musaoniwa ninga anthu andzeru mwa Kristu; ife ndife akufewa, mbwenye imwe ndimwe akuwanga; imwe musalemedzwa, mbwenye ife tisapwazwa. 11  Mpaka lero ife tisapitiriza kuthabuka na njala, na nyota, na usiwa,* tisamenywa,* tisasowa mbuto yakukhala, 12  pontho tisaphata basa mwakuwanga na manja athu. Anthu angatitikana, ife tisaatawira mwacilemedzo; tingatcingwa, ife tisapirira mwakupfulika; 13  tingalongwa psweda, ife tisatawira mwakukhurudzika;* mpaka lero, tisaoniwa ninga pirombo* pa dziko, ninga pinthu pyakusowa basa. 14  Nee ndiri kulemba pinthu pyenepi toera kukupasani manyadzo, mbwenye toera kukupfundzisani ninga ananga akufunika. 15  Maseze muli na apfundzisi 10.000 anakupfundzisani kuti munatowera tani Kristu, imwe nee muli na ababa azinji; thangwi ndine adakhala babanu mwa Kristu Yezu, kubulukira mu mphangwa zadidi zidamwaza ine kuna imwe. 16  Natenepa, ine ndisakudembeterani toera mutowezere pinacita ine. 17  Na thangwi ineyi, ine ndiri kutumiza Timoti kuna imwe thangwi iye ndi mwananga wakufunika na wakukhulupirika mwa Mbuya. Iye anadzakukumbusani njira zinacitira ine pinthu mwa Kristu Yezu, ninga munapfundzisira ine m’mbuto zonsene, m’mipingo yonsene. 18  Anango a imwe adzala na kudzikuza ninga kuti ine nee ndinabwera kudzakuonani. 19  Mbwenye Yahova angafuna, mwakukhonda dembuka ine ndinabwera kudzakuonani, nee ndinadzasaka kudziwa pinalonga anthu anewa akudzikuza, mbwenye ndisafuna kuona mphambvu zawo. 20  Thangwi Umambo wa Mulungu nee usapangizwa na mafala, mbwenye usapangizwa na mphambvu za Mulungu. 21  Ninji pinafuna imwe? Musafuna ndibwere kuna imwe na ntcamu peno na ufuni pabodzi na ntima wakukhurudzika?

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “anafufudza.”
 Peno: “kusowa nguwo zizinji.”
Peno: “kutsalakanwa mwakuipa.”
Fala na Fala: “tisaadembetera na mafala adidi.”
Peno: “pinthu pinatayiwa kukhuku.”