1 Akorinto 3:1-23

  • Anthu a ku Korinto asapitiriza ninga anthu aunyama (1-4)

  • Mulungu ndiye anakulisa (5-9)

    • Anyakuphata basa pabodzi na Mulungu (9)

  • Kumanga nyumba na pinthu pyakuti nkhabe kupya na moto (10-15)

  • Imwe ndimwe templo ya Mulungu (16, 17)

  • Udziwisi wa dziko ndi wakusowa basa kuna Mulungu (18-23)

3  Natenepa abale, ine nee ndakwanisa kulonga na imwe ninga anthu akukola mwauzimu, mbwenye ninga anthu aunyama, ninga anang’ono mwa Kristu.  Ine ndakupasani nkaka toera mumwe, nee ndakudyesani cakudya cakuuma, thangwi mukhadadzati kukola mwauzimu. Ngakhale cincino imwe mudzati kukola,  thangwi imwe muciri na manyerezero aunyama.* Nakuti pakati panu pasaoneka ntcanje na nthonga, kodi pyenepi nee pisapangiza kuti muli na manyerezero aunyama, pontho musacita pinthu ninga munacitira anthu?  M’bodzi angalonga kuti: “Ine ndine wa Paulu,” mbwenye unango mbalonga kuti: “Ine ndine wa Apolo,” kodi nee musapangiza kuti ndimwe sawasawa na anthu a dziko?  Kodi Apolo mbani? Paulu mbani? Basi ene iwo ndi atumiki adakuphedzani toera kukhala anyakukhulupira, mwakubverana na basa idapereka Mbuya kuna m’bodzi na m’bodzi wa iwo.  Ine ndabzwala mbeu, Apolo aithirira, mbwenye Mulungu ndiye adapitiriza kuikulisa,  natenepa, wakufunika kakamwe nee ndi ule adaibzwala, nee ule adaithirira, mbwenye ndi Mulungu, ule anaikulisa.  Munjira ineyi, nyakubzwala na nyakuthirira ndi m’bodzi ene,* mbwenye m’bodzi na m’bodzi anadzatambira muoni wace mwakubverana na basa yace.  Thangwi ife tisaphata basa pabodzi na Mulungu. Imwe ndimwe munda wa Mulungu wakuti ukulimwa na iye, nyumba ya Mulungu. 10  Mwakubverana na kukoma ntima kukulu kudapangiza Mulungu kuna ine, ine ndatoma kukumbira nyumba mbandiikha miyala ninga mesiri waluso,* mbwenye unango akumanga padzulu pa miyala ineyi. M’bodzi na m’bodzi asafunika aonesese kuti akumanga tani nyumba padzulu pa miyala ineyi. 11  Thangwi nkhabe munthu anafuna kuikha miyala inango kusiyapo ire idaikhwa kale, yakuti isaimirira Yezu Kristu. 12  Khala munthu akumanga padzulu pa miyala ineyi, mbaphatisira ouro, parata, miyala ya ntengo ukulu, miti, mitete, peno maudzu, 13  ntsiku ingafika, basa ya m’bodzi na m’bodzi inadzapangizwa pakweca kuti ndi ya ntundu wanji, thangwi inadzapendwa na moto, moto unadzapangiza kuti m’bodzi na m’bodzi acita basa ya ntundu wanji. 14  Nyumba idamanga munthu ingakhonda kupya na moto, iye anadzapaswa nkhombo; 15  nyumba idamanga munthu ingapya, anadzaluza pidacita iye, mbwenye iye anadzapulumuka; munjira ineyi pinadzakhala ninga munthu adapulumuka pa moto. 16  Kodi imwe nkhabe dziwa kuti ndimwe templo ya Mulungu, pontho kuti nzimu wa Mulungu usakhala muna imwe? 17  Munthu angafudza templo ya Mulungu, iye anadzafudzwa na Mulungu; thangwi templo ya Mulungu ndi yakucena, templo ineyi ndimwe. 18  Nee m’bodzi wa imwe asafunika kunyengezeka: Khala pakati panu alipo ananyerezera kuti ndi waudziwisi mu ndzidzi uno, asafunika akhale ninga wakusowa ndzeru, toera akhale waudziwisi. 19  Thangwi udziwisi wa dziko ino ndi wakusowa basa pamaso pa Mulungu, ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Mulungu asacitisa kuti anyaudziwisi agwe m’manyerezero awo akuipa.” 20  Pontho pyalembwa kuti: “Yahova asadziwa kuti manyerezero a anthu audziwisi ndi akusowa basa.” 21  Natenepa, nee m’bodzi asafunika kugaya thangwi ya anthu; thangwi pinthu pyonsene mphyanu: 22  Peno Paulu, Apolo, Kefa,* dziko, umaso, kufa, pinthu pya mu ndzidzi uno peno pinthu pinafuna kudza, pyonsene mphyanu; 23  mbwenye imwe ndimwe atumiki a Kristu; Kristu ndi wa Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akuipa; akuphonyeka.”
Peno: “ali na cifuno cibodzi cene.”
Peno: “muimiriri waudziwisi wa basa yakumanga nyumba.”
Asadziwikambo na dzina ya Pedhru.