1 Akorinto 2:1-16

  • Paulu amwaza mphangwa ku Korinto (1-5)

  • Udziwisi wa Mulungu ndi ukulu kakamwe (6-10)

  • Kusiyana kwa munthu wa maonero auzimu na munthu wa maonero aunyama (11-16)

2  Natenepa abale, pidabwera ine kuna imwe toera kukudziwisani cibisobiso cakucena ca Mulungu, nee ndalonga na imwe mukuphatisira mafala akutundusa peno udziwisi wa anthu.  Thangwi pikhali ine pakati panu, ine ndasankhula kulonga pya Yezu Kristu basi, ule adakhomerwa pamuti.  Pidafika ine kuna imwe ndikhali wakusowa mphambvu, wakugopa na wakutetemera kakamwe;  pontho malongero anga na mphangwa zidamwaza ine, nee ndaphatisira mafala a udziwisi wa anthu, mbwenye akhali cipangizo ca nzimu wakucena na mphambvu,  toera cikhulupiro canu cikhonde kubulukira mu udziwisi wa anthu, mbwenye cibulukire mu mphambvu za Mulungu.  Cincino ife tisalonga pya udziwisi pakati pa anthu akukola mwauzimu, tayu pya udziwisi wa anthu a ndzidzi uno,* nee pya udziwisi wa atongi a dziko, akuti anadzafudzwa.  Mbwenye ife tisalonga udziwisi wa Mulungu unapangizwa mu cibisobiso cakucena, wakuti ndi udziwisi wakubisika udakhazikiswa kale kakamwe na Mulungu mbidzati kufika midzidzi ino, toera ife tipaswe mbiri.  Unoyu ndi udziwisi wakuti nee ntongi m’bodzi wa dziko* audziwa, thangwi mbadaudziwa, iwo nee mbadapha* Mbuya wambiri.  Mbwenye ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Maso nee aona, makutu nee abva, pontho nee m’bodzi adanyerezera muntima mwace pinthu pyakuti Mulungu apikhunganyira ale ananfuna.” 10  Thangwi Mulungu apangiza pinthu pyenepi kuna ife mukuphatisira nzimu wace, thangwi nzimu usafufudza* pinthu pyonsene, ngakhale udziwisi wakubisika* wa Mulungu. 11  Kodi mbani anadziwa piri m’manyerezero a munthu unango kusiyapo iye mwanaciro? Munjira ibodzi ene, nkhabe munthu anadziwa manyerezero a Mulungu kusiyapo nzimu wa Mulungu. 12  Ife nee tatambira nzimu wa dziko, mbwenye tatambira nzimu wa Mulungu, toera tikwanise kudziwa pinthu pidatipasa Mulungu mwakukoma ntima. 13  Ife tisalongambo pinthu pyenepi, tayu na mafala adapfundziswa ife na udziwisi wa anthu, mbwenye na mafala adapfundziswa ife na nzimu wakucena, munafokotoza* ife pinthu pyauzimu mukuphatisira mafala auzimu. 14  Munthu anatsogolerwa na maonero aunyama nkhabe kutawira* pinthu pya nzimu wa Mulungu, thangwi kwa iye mphyaupswiru, pontho iye nee anakwanisa kupibvesesa, thangwi pisadingwa na ciphedzo ca nzimu wakucena. 15  Mbwenye munthu anatsogolerwa na nzimu wakucena asadinga pinthu pyonsene, mbwenye iye nkhabe kudingwa na munthu. 16  Thangwi “mbani adafika pakudziwa manyerezero a Yahova toera akwanise kumpfundzisa?” Mbwenye ife tiri na manyerezero a Kristu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “makhaliro a dziko.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “makhaliro a dziko.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “nee mbadakhomera pamuti.”
Peno: “usasaka.”
Fala na Fala: “pinthu pyakubisika pya Mulungu.”
Peno: “munabverana.”
Peno: “kutambira.”