1 Akorinto 16:1-24

  • Pyakupereka toera kuphedza Akristu a ku Yerusalemu (1-4)

  • Ulendo ukhafuna kucita Paulu (5-9)

  • Ulendo ukhafuna kucita Timoti na Apolo (10-12)

  • Macenjezo na mwanyikiro (13-24)

16  Cincino, thangwi ya pyakupereka pinabulusa imwe toera kuphedza anthu akucena, imwe munakwanisa kutowezera pitsogolero pidapereka ine m’mipingo ya ku Galasya.  Masumana onsene, pa ntsiku yakutoma, m’bodzi na m’bodzi wa imwe asafunika kukoya cinthu pakhundu mwakubverana na pinthu piri na iye, toera pyakupereka pikhonde kucitwa ndingafika.  Mbwenye ndingafika kweneko, ndinadzatumiza ku Yerusalemu amuna anafuna kupangiza imwe m’matsamba anu kuti ndi anthu akunyindirika toera aende kapereka miyoni idabulusa imwe mwakukoma ntima.  Mbwenye pingafunika kuti ine ndiendembo kweneko, ndinaenda pabodzi na iwo.  Ndinabwera kudzakuonani ndingabuluka ku Masedhonya, thangwi ndinapita na ku Masedhonya;  panango ndinakhala ntsiku zingasi na imwe, peno mpaka kumala kwa ndzidzi wa khoni,* toera ndingafuna kubuluka mundiperekere pang’ono kunafuna ine kuenda.  Thangwi nee ndisafuna kukuonani cincino mu ndzidzi unapita ine na njira basi, mbwenye ndisafuna kukhala na imwe mu ntsiku zingasi, Yahova angatawirisa.  Mbwenye ndinapitiriza kukhala kuno ku Efeso mpaka pa Phwando ya Pentekoste,  thangwi ndafungulirwa nsuwo ukulu toera kucita utumiki wanga, mbwenye pana apingizi azinji. 10  Timoti angafika kuna imwe, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera akhonde kugopa cinthu mu ndzidzi unafuna kukhala iye pakati panu, thangwi iye asaphatambo basa ya Yahova ninga ine. 11  Natenepa, nee m’bodzi asafunika kumpwaza. Mperekereni muntendere paulendo wace, toera iye abwere kuna ine, thangwi ine pabodzi na abale anango tisan’dikhira. 12  Mbwenye m’bale wathu Apolo, ine ndan’dembetera toera abwere kuna imwe pabodzi na abale. Iye nee asafuna kubwera cincino, mbwenye anabwera angakhala na ndzidzi. 13  Khalani maso, khalani akuwanga mu cikhulupiro, khalani acipapo,* khalani amphambvu. 14  Pinthu pyonsene pinacita imwe, piciteni mwaufuni. 15  Abale, imwe musadziwa kuti anthu a panyumba ya Estefano ndi anyakupfundza akutoma a* ku Akaya, pontho kuti iwo aperekeka okhene toera kutumikira anthu akucena. Cincino ndisakudembeterani toera, 16  imwembo mupitirize kubvera anthu ninga anewa, na onsene anatiphedzera mbaphata basa mwakuwanga. 17  Mbwenye ine ndisatsandzaya thangwi Estefano, Fortunato na Akayiko ali kuno na ine, thangwi iwo andicitira pinthu pikhafunika imwe kundicitira mbamudakhala kuno. 18  Iwo awangisa ine na imwe ene. Natenepa, lemedzani anthu ninga anewa.* 19  Mipingo ya ku Azya isapereka mwanyikiro kuna imwe. Akila na Priska pabodzi na mpingo unasonkhana panyumba pawo, asapereka mwanyikiro na ntima onsene kuna imwe mwa Mbuya. 20  Abale onsene asapereka mwanyikiro kuna imwe. Mwanyikanani unango na ndzace na mpswompswono ninga abale. 21  Cincino tambirani mwanyikiro wanga ine Paulu, udalemba ine na manja anga. 22  Khala munthu nkhabe kufuna Mbuya, mbapaswe dzedze. Bwerani Mbuyathu! 23  Kukoma ntima kukulu kwa Mbuya Yezu kukhale na imwe. 24  Ufuni wanga mbukhale na imwe monsene akuti muli akuphatana na Kristu Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “wakutonthola.”
Peno: “citani pinthu ninga amuna.”
Fala na Fala: “misapo yakutoma ya.”
Peno: “dzindikirani kufunika kwa anthu ninga anewa.”