1 Akorinto 15:1-58

  • Kulamuswa muli akufa kwa Kristu (1-11)

  • Kulamuswa muli akufa kusacitisa kukhala na cikhulupiro (12-19)

  • Kulamuswa kwa Kristu kusapereka cinyindiro (20-34)

  • Manungo aunyama, manungo auzimu (35-49)

  • Manungo akukhonda kufa na akukhonda kubvunda (50-57)

  • Pizinji toera kucita m’basa ya Mbuya (58)

15  Abale, cincino ndisafuna kukukumbusani pya mphangwa zadidi zidakumwazirani ine, zakuti imwe mwazitambirambo, mbamupitiriza kukhala akuwanga mu mphangwa zenezi.  Imwe munadzapulumuswa mungapitiriza kukhala akuwanga mu mphangwa zadidi zidakumwazirani ine, kusiyapo khala kukhulupira kwanu ndi kwapezi.  Thangwi mwa pinthu pyakutoma pidakupfundzisani ine ndipyo pidatambirambo ine kuti: Kristu afa thangwi ya madawo athu, ninga mudalemberwa ipyo m’Malemba;  pontho kuti iye aikhwa munthumbi mbalamuswa muli akufa pa ntsiku yacitatu, ninga mudalemberwa ipyo m’Malemba;  iye aonekera kuna Kefa,* buluka penepo aonekerambo kuna apostolo 12.  Patsogolo pace iye aonekera kuna abale akupiringana 500 pa ndzidzi ubodzi ene, azinji a iwo aciri na ife, mbwenye anango amala kufa.*  Buluka penepo, iye aonekera kuna Tiyago, patsogolo pace aonekerambo kuna apostolo onsene.  Mbwenye pakumalisa, iye aonekerambo kuna ine, wakuti ndine ninga mwana adabalwa ntsiku zace mbazidzati kukwana.  Ine ndine wang’ono kakamwe pakati pa apostolo, pontho nee ndathema kucemerwa mpostolo, thangwi ndikhatcinga mpingo wa Mulungu. 10  Mbwenye thangwi ya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, ine ndine mpostolo. Pontho kukoma kwace ntima kukulu kudapangiza iye kuna ine nee kukhali kwapezi, m’mbuto mwace, ine ndaphata basa kupiringana iwo onsene, tayu na mphambvu zanga, mbwenye na mphambvu za kukoma ntima kukulu kudapangiza Mulungu kuna ine. 11  Natenepa, mwakukhonda tsalakana khala ndine peno ndiwo, ife tamwaza mphangwa, pontho imwe mwakhulupira. 12  Mphapo, khala ife tisamwaza mphangwa kuti Kristu alamuswa muli akufa, thangwi yanji anango pakati panu asalonga kuti anyakufa nkhabe kudzalamuswa? 13  Mwandimomwene, khala anyakufa nee anadzalamuswa, Kristu nee alamuswambo muli akufa. 14  Mbwenye khala Kristu nee alamuswa muli akufa, tisamwaza mphangwa papezi, pontho cikhulupiro canu ndi capezi. 15  Kusiyapo pyenepi, khala anyakufa nee anadzalamuswadi, tinakhalambo ninga amboni authambi a Mulungu, thangwi tisapereka umboni wakuti iye alamusa Kristu muli akufa, wakuti nee amulamusa muli akufa. 16  Khala anyakufa nee anadzalamuswa, Kristu nee alamuswambo muli akufa. 17  Pontho khala Kristu nee alamuswa muli akufa, cikhulupiro canu ndi cakusowa basa; imwe musapitiriza m’madawo anu. 18  Khala ndi tenepo, alembo adafa ninga anyakupfundza a Kristu, atayika kwenda na kwenda. 19  Khala tisadikhira Kristu mu umaso uno basi, tathema kubverwa ntsisi kakamwe kupiringana anthu anango. 20  Mbwenye undimomwene ndi wakuti Kristu alamuswa muli akufa, iye ndi munthu wakutoma adalamuswa muli akufa.* 21  Thangwi ninga kufa kwabwereswa na munthu m’bodzi, kulamuka muli akufa kwabwereswambo na munthu m’bodzi. 22  Thangwi ninga kubulukira mwa Adhamu anthu onsene asafa, tenepambo kubulukira mwa Kristu anthu onsene anadzakhala na umaso. 23  Mbwenye kulamuswa muli akufa kunadzacitika tenepa: Pakutoma Kristu, buluka penepo anthu ace mu ndzidzi wakuonekera kwace. 24  Pakumalisa, iye anadzapereka Umambo kuna Mulungu wace na Babace, angamala kufudza mphambvu zonsene zakutonga, mautongi onsene na mphambvu zonsene. 25  Thangwi iye asafunika kutonga ninga mambo mpaka Mulungu angamala kuikha anyamalwa onsene pantsi pa manyalo ace.* 26  Nyamalwa anafuna kudzamalisira kufudzwa ndi kufa. 27  Thangwi Mulungu “aikha pinthu pyonsene pantsi pa manyalo ace.” Mbwenye iye angalonga kuti ‘pinthu pyonsene apiikha pantsi pa manyalo ace,’ pyenepi nee pisaphataniza Ule adapereka pinthu pyonsene kuna iye. 28  Mbwenye pinthu pyonsene pingadzakhala pantsi pace, penepo Mwana anadzabverambo Ule adaikha pinthu pyonsene pantsi pace, toera Mulungu akhale Ntongi m’bodzi basi wa pinthu pyonsene. 29  Khala anyakufa nee anadzalamuswa, kodi ale anabatizwa toera kufa, anadzacitanji?* Khala mwandimomwene anyakufa nee anadzalamuswa, thangwi yanji iwo asabatizwa basi ene toera kufa? 30  Thangwi yanji ifembo tisaikha pangozwi umaso wathu ndzidzi onsene? 31  Ntsiku zonsene ndisakhala pangozwi yakufa. Abale, pyenepi mphyandimomwene kakamwe ninga kudzikuza kuli na ine thangwi ya imwe mwa Kristu Yezu Mbuyathu. 32  Khala ine ndamenyana na pikala ku Efeso ninga pidacita anthu* anango, kodi pyenepi pisandibwereseranji? Khala anyakufa nee anadzalamuswa, “tendeni tidye, timwe, thangwi mangwana tinafa.” 33  Lekani kunyengezwa. Kucita uxamwali na anthu akuipa kusafudza makhaliro adidi.* 34  Tomani pontho kunyerezera mwadidi, mbamucita pinthu munjira yakulungama, pontho lekani kucita madawo, thangwi anango a imwe nkhabe cidziwiso ca Mulungu. Ndikulonga pyenepi toera mukhale na manyadzo. 35  Mbwenye unango anadzabvundza: “Kodi anyakufa anadzalamuswa tani? Pontho, iwo anadzalamuswa na manungo a ntundu upi?” 36  Iwe munthu wakusowa ndzeru! Ungabzwala mbeu, mbidzati kukhala na umaso pakutoma isafa. 37  Pontho iwe nee usabzwala muti unafuna kudzakula, mbwenye usabzwala mbeu basi, ninga ya tirigu peno ntundu unango wa mbeu; 38  Mbwenye Mulungu asacitisa kuti mbeu ikule ninga munafunira iye, pontho ibodzi na ibodzi asaipasa manungo akusiyana na inango. 39  Manungo onsene si sawasawa tayu, mbwenye pana manungo a anthu, manungo a ng’ombe, anango ndi a mbalame, anangombo ndi a nyama za m’madzi. 40  Pontho alipo manungo akudzulu na manungo a pa dziko yapantsi; mbwenye mbiri ya manungo akudzulu ndi inango, mbiri ya manungo a pa dziko yapantsi ndi inangombo. 41  Mbiri ya dzuwa ndi ya ntundu unango, mbiri ya mwezi ndi ya ntundu unango, mbiri ya nyenyezi ndi ya ntundu unango; mwandimomwene, mbiri ya nyenyezi ibodzi ndi yakusiyana na mbiri ya nyenyezi inango. 42  Pyenepi ndi sawasawa na kulamuswa kwa anyakufa. Anabzwaliwa ndi manungo akuti anakwanisa kubvunda; mbwenye analamuswa ndi manungo akuti nkhabe kubvunda. 43  Asabzwaliwa manungo akupwazika, mbalamuswa manungo a mbiri. Asabzwaliwa manungo akufewa, mbalamuswa manungo amphambvu. 44  Asabzwaliwa manungo aunyama, mbalamuswa manungo auzimu. Khala alipo manungo aunyama, alipombo manungo auzimu. 45  Thangwi pyalembwa kuti: “Munthu wakutoma, Adhamu, adzakhala munthu waumaso.” Adhamu wakumalisa, adzakhala munthu wauzimu wakuti asapasa umaso. 46  Mbwenye anatoma nee ndi manungo auzimu. Anatoma ndi manungo aunyama, pakumalisa asabwera manungo auzimu. 47  Munthu wakutoma ndi wa pa dziko yapantsi, pontho acitwa kubulukira ku pfumbi; mbwenye munthu waciwiri abuluka kudzulu. 48  Anthu a pa dziko yapantsi ndi sawasawa na ule adacitwa kubulukira ku pfumbi; mbwenye ale ali kudzulu ndi sawasawa na ule adabuluka kudzulu. 49  Ninga ife talandana na ule adacitwa kubulukira ku pfumbi, tinadzakhalambo na maonekero ninga a ule adabuluka kudzulu. 50  Mbwenye ine ndinakupangani ipi abale: Nyama na ciropa nkhabe kwanisa kupita mu Umambo wa Mulungu, pontho manungo akuti anakwanisa kubvunda nkhabe kukhala manungo akukhonda kubvunda. 51  Bveserani! Ine ndinakupangani cibisobiso cakucena: Si tonsene tayu anafuna kugona mu kufa, mbwenye tonsene tinadzacinjwa, 52  mu ndzidzi ubodzi ene, mwakucimbiza kakamwe ninga kuphoira kwa diso, pakulira kwa tuluka yakumalisa. Thangwi tuluka inadzalira, penepo anyakufa anadzalamuswa na manungo akuti nkhabe kubvunda, pontho ife tinadzacinjwa. 53  Thangwi manungo awa akuti anakwanisa kubvunda, asafunika kucinjwa toera akhale akukhonda kubvunda, pontho manungo awa akuti asafa, asafunika kucinjwa toera akhale akukhonda kufa. 54  Mbwenye manungo awa akuti anakwanisa kubvunda angadzakhala akukhonda kubvunda, pontho manungo awa akuti asafa angadzakhala akukhonda kufa, penepo anadzakwanirisika mafala awa adalembwa kuti: “Kufa kwafudzwa* kwenda na kwenda.” 55  “Kufa, kuwina kwako kuli kupi? Kufa, mphambvu yako yakubvesa kupha iri kupi?” 56  Mphambvu inabweresa kufa ndi madawo, mbwenye Mwambo ndiwo unapasa mphambvu madawo.* 57  Ngakhale tenepo, ife tisapereka takhuta kuna Mulungu, thangwi iye asatiphedza toera kukunda kufa kubulukira mwa Mbuyathu Yezu Kristu! 58  Natenepa, abale anga akufunika, khalani dzololo, na akuwanga, ndzidzi onsene khalani na pizinji toera kucita m’basa ya Mbuya, mbamudziwa kuti basa inacita imwe mwaphinga kuna Mbuya si yapezi tayu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Asadziwikambo na dzina ya Pedhru.
Fala na Fala: “akugona mu kufa.”
Fala na Fala: “ninga nsapo wakutoma.”
Peno: “angamala kukunda anyamalwa ace onsene.”
Peno: “anadzatambira nkhombo ipi?”
Munjira inango: “ninga munaonera anthu.”
Peno: “makhaliro adidi a umaso.”
Fala na Fala: “kwamezwa.”
Peno: “mbwenye mphambvu ya madawo ndi Mwambo.”