1 Akorinto 14:1-40

  • Miyoni yakulonga maprofesiya na pilongero pyakusiyana-siyana (1-25)

  • Misonkhano Yacikristu isafunika kucitwa mwakulinganira (26-40)

    • Pinafunika kucita akazi mu mpingo (34, 35)

14  Pitirizani kupangiza ufuni, mbwenye pitirizanimbo kuwangisira toera* kukhala na miyoni yauzimu, makamaka muoni wakulonga maprofesiya.  Ule analonga pilongero pyakusiyana-siyana nee asalonga kuna anthu, mbwenye asalonga kuna Mulungu, thangwi nkhabe anabvesesa pinalonga iye, maseze iye asaphedzwa na nzimu wakucena toera kulonga pya cibisobiso cakucena.  Mbwenye ule analonga maprofesiya asaphatisira mafalace toera kuwangisa, kupasa cipapo na kubalangaza anthu.  Ule analonga pilongero pyakusiyana-siyana asawangisika ekhene, mbwenye ule analonga maprofesiya asawangisa mpingo.  Ine ndikhafuna kuti imwe monsene mulonge pilongero pyakusiyana-siyana, mbwenye makamaka ndisafuna kuti mulonge maprofesiya. Mwandimomwene, ule analonga maprofesiya ndi nkulu kupiringana ule analonga pilongero pyakusiyana-siyana, kusiyapo khala iye asafokotoza pinalonga iye toera kuwangisa mpingo.  Mbwenye cincino abale, ndingabwera kuna imwe mbandilonga pilongero pyakusiyana-siyana, mbidakuphedzani tani? Khala ndisafuna kukuphedzani, ndisafunika kufokotoza pinthu pidapangizwa ine na Mulungu, cidziwiso, maprofesiya na pipfundziso.  Pyenepi ndi sawasawa na pinthu pyakuti nkhabe umaso pinaphatisirwa toera kuimba napyo nyimbo, ninga citoliro* peno arpa. Khala nyakuimba nee asacinja-cinja mbuto inapfinya iye, mbani anafuna kudzindikira nyimbo inaimbwa na citoliro peno na arpa?  Kodi tuluka ingalizwa mwakuphonyeka, mbani anafuna kukhunganyika toera kuenda kamenya nkhondo?  Munjira ibodzi ene, na lirimi yanu mungakhonda kulonga mafala akukhonda nentsa kubvesesa, mbani anafuna kudziwa pinalonga imwe? Mwandimomwene, pinakhala ninga muli kulonga papezi.* 10  Pa dziko yapantsi pali na pilongero pizinji, mbwenye pyonsene piri na mabvekero. 11  Thangwi ndingakhonda kubvesesa mabvekero a mafala analonga munthu, ndinakhala ninga mulendo kuna ule analonga, iyembo anakhala ninga mulendo kuna ine. 12  Pyenepi ndi sawasawa na imwe, nakuti musafuna kakamwe kukhala na miyoni yauzimu, sakani kukhala na miyoni mizinji toera kuwangisa mpingo. 13  Natenepa, ule analonga mu cilongero cinango, mbacite phembero toera akwanise kufokotoza pinalonga iye. 14  Ndingacita phembero mu cilongero cinango, sine tayu analonga, unalonga ndi muoni udapaswa ine na ciphedzo ca nzimu wakucena, na thangwi ineyi, nee ndisabvesesa pinalonga ine. 15  Mphapo, ndinacitanji? Ndinacita phembero na ciphedzo ca muoni wa nzimu wakucena udapaswa ine, ndinacitambo phembero toera kubvesesa mabvekero a pinalonga ine. Ndinaimba nyimbo yakusimba Mulungu na ciphedzo ca muoni wa nzimu wakucena udapaswa ine, ndinaimbambo nyimbo yakusimba Mulungu toera kubvesesa mabvekero a pinalonga ine. 16  Mungasimba Mulungu na ciphedzo ca muoni wa nzimu wakucena, kodi munthu anakhonda kukudziwani wakuti ali pakati panu anakwanisa tani kulonga “Ameni” pakupereka kwanu takhuta, khala iye nee asabvesesa pinalonga imwe? 17  Ndimomwene kuti musapereka takhuta kuna Mulungu munjira yadidi, mbwenye munthu ali pakati panu nee ali kuwangiswa. 18  Ine ndisapereka takhuta kuna Mulungu thangwi ndisalonga mu pilongero pizinji kupiringana imwe monsene. 19  Mbwenye mu mpingo, ndinasankhula kulonga pyanga mafala maxanu akuti asabveka, m’mbuto mwakulonga mafala 10.000 mu cilongero cakuti anthu nkhabe kucibvesesa. 20  Abale, lekani kukhala ninga anang’ono pakubvesesa kwanu pinthu, mbwenye khalani ninga anang’ono mu pinthu pyakuipa; pontho khalani ninga akulu pakubvesesa kwanu pinthu. 21  Thangwi pyalembwa mu Mwambo kuti: “Yahova alonga, ‘ndinadzaphatisira anthu a pilongero pinango na anthu anakhonda iwo kudziwa toera kulonga na mbumba iyi, mbwenye iwo anadzakhonda kundibvesera.’” 22  Natenepa, kulonga pilongero nee ndi cidzindikiro kuna anthu akukhulupira, mbwenye ndi cidzindikiro kuna anthu akukhonda kukhulupira. Kulonga maprofesiya nee ndi pya anthu akukhonda kukhulupira, mbwenye ndi pya anthu akukhulupira. 23  Mpingo onsene ungasonkhana pa mbuto ibodzi ene, anthu onsene mbalonga pilongero pyakusiyana-siyana, kodi angapita anthu akuti nkhabe kukudziwani peno anyakukhonda kukhulupira, nee analonga kuti ndimwe anyansala? 24  Mbwenye khala monsene musalonga maprofesiya, angapita nyakukhonda kukhulupira peno munthu anakhonda kukudziwani, iye anadzasandikika ekhene, mbakulumizika toera kudingika ekhene thangwi ya mafala anu monsene. 25  Pinthu pidabisalika muntima mwace pinapangizika pakweca, natenepa iye anadzagodama, mbakotamisa nkhope yace mpaka kugwentsa pantsi, iye analambira Mulungu, mbalonga: “Mwandimomwene, Mulungu ali na imwe.” 26  Mphapo, tinacitanji abale? Mungasonkhana pabodzi pene, unango asaimba nyimbo zakusimba Mulungu,* unango asapfundzisa, unango asalonga pinthu pidadziwiswa iye na Mulungu, unango asalonga mu pilongero pyakusiyana-siyana, unangombo asafokotoza mabvekero a mafala. Citani pinthu pyonsene toera kuwangisana unango na ndzace. 27  Pontho, khala pana anthu angasi analonga pilongero pinango, mbalonge anthu awiri peno atatu basi, mbwenye apitisirane, pontho unango asafunika kufokotoza pinthu pinalonga iwo. 28  Mbwenye khala nkhabepo munthu toera kufokotoza, iwo asafunika kumatama mu mpingo, mbalonga okhene kuna Mulungu. 29  Khala pana aprofeta, mbalonge awiri peno atatu, mbwenye anango asafunika kudzindikira mabvekero a mafala analongwa. 30  Khala unango wakuti ali nawa penepo atambira mafala a Mulungu, ule analonga asafunika amatame. 31  Thangwi monsene munakwanisa kulonga maprofesiya, mbwenye mupitisirane, toera monsene mukwanise kupfundza, mbamuwangiswa. 32  Pontho, miyoni yauzimu ya aprofeta isafunika kuonerwa na aprofeta. 33  Thangwi Mulungu nkhabe kucita pinthu mwakukhonda kulinganira, mbwenye iye ndi Mulungu wa ntendere. Ninga pinaoneka m’mipingo yonsene ya anthu akucena, 34  akazi mbapitirize kumatama m’mipingo, thangwi nee asatawiriswa kulonga. M’mbuto mwace, asafunika akhale akubvera, ninga pinalongambo Mwambo. 35  Khala ciripo cinafuna iwo kudziwa, mbabvundzise amunawo kunyumba, thangwi mphyamanyadzo nkazi kulonga mu mpingo. 36  Kodi mafala a Mulungu abulukira kuna imwe? Kodi iwo aperekwa kuna imwe basi? 37  Khala alipo ananyerezera kuti iye ndi mprofeta, peno kuti atambira muoni wa nzimu wakucena, asafunika kudzindikira kuti pinthu pinakulemberani ine ndi matongero a Mbuya. 38  Mbwenye ule anapwaza pinthu pyenepi, iye anadzapwazwambo.* 39  Natenepa abale anga, pitirizani kuwangisira toera kusaka muoni wakulonga maprofesiya, mbwenye lekani kukhondesa munthu kulonga mu pilongero pyakusiyana-siyana. 40  Mbwenye pinthu pyonsene mbapicitwe munjira yadidi na yakulinganira.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pitirizani kusaka mwaphinga.”
Peno: “fulauta.”
Fala na Fala: “muli kulonga kuna mphepo.”
Peno: “masalmo.”
 Munjira inango: “ule anakhonda kupitsalakana, anapitiriza nee kudziwa pinthu.”
Peno: “mwakubverana na masasanyiro.”