1 Akorinto 13:1-13

  • Ufuni ndi njira yadidi kakamwe (1-13)

13  Khala ine ndisakwanisa kulonga pilongero pya anthu na pya aanju, mbwenye mbandikhonda kukhala na ufuni, ndinakhala ninga cingalingali peno utale wakulira.  Ndingakhala na muoni wakulonga profesiya, mbandikwanisa kubvesesa cibisobiso consene ca Mulungu, na cidziwiso consene, pontho ndingakhala na cikhulupiro cakuwanga cakuti mbidakwanisa kuthukusa naco mapiri, mbwenye mbandisowa ufuni, ndine wakusowa basa.*  Ndingapereka pinthu pyanga pyonsene toera kudyesa anango, pontho ndingapereka manungo anga ninga ntsembe toera ndikwanise kugaya, mbwenye mbandikhonda kukhala na ufuni, nkhabe cinafuna kuwina ine.  Ufuni ndi wakukhurudzika* na wakukoma ntima. Ufuni nkhabe ntcanje. Nkhabe kugaya, nkhabe kudzikuza,  nkhabe kucita pinthu mwakukhonda thema,* nkhabe kucita pinafuna iwo basi, nkhabe kuipirwa mwakucimbiza. Nkhabe kukoya pinthu pyakuipa muntima.*  Nkhabe komerwa na pinthu pyakuipa, mbwenye usakomerwa na undimomwene.  Usaphimbira* pinthu pyonsene, usakhulupira pinthu pyonsene, usadikhira pinthu pyonsene, usapirira pinthu pyonsene.  Ufuni nkhabe kumala. Mbwenye khala kuna miyoni yakulonga maprofesiya, inadzamaliswa; kulonga pilongero* pyakusiyana-siyana kunadzamala; kutambira cidziwiso mwacirengo kunadzamala.  Thangwi cidziwiso cathu si cakukwana tayu, pontho kulonga kwathu maprofesiya si kwakukwana tayu. 10  Mbwenye tingadzakhala na cidziwiso cakukwana, mbatikwanisa kulonga maprofesiya mwakukwana, pyakukhonda kukwana pinadzamala. 11  Pikhali ine mwana, ndikhalonga ninga mwana, ndikhanyerezera ninga mwana, ndikhadinga mabvekero a pinthu ninga mwana; mbwenye nakuti cincino ndakula, ndamalisa makhaliro auwana. 12  Thangwi cincino tisaona na supeyu ya utale yakuti nkhabe kupangiza mwadidi pinthu, mbwenye kutsogolo tinadzapiona mwadidi nkhope na nkhope. Cincino cidziwiso canga nee ndi cakukwana, mbwenye kutsogolo ndinadzadziwa mwakukwana ninga munadziwika ine mwakukwana. 13  Cincino pinapitiriza ndi pinthu ipi pitatu: Cikhulupiro, cidikhiro na ufuni; mbwenye pa pinthu pyenepi, cikulu kakamwe ndi ufuni.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “sine cinthu tayu.”
Peno: “wakupirira.”
Peno: “mwaukali.”
Peno: “Nkhabe kulengesa pinthu pyakuipa.”
Ufuni usaphimbira munjira yakuti nkhabe kunentseka anango angaticitira pinthu pyakuipa.
Pyenepi pisabveka kulonga pilongero pinango mwacirengo.