1 Akorinto 12:1-31

  • Miyoni ya nzimu (1-11)

  • Manungo mabodzi, makhundu mazinji (12-31)

12  Abale anga, nee ndisafuna kuti mukhale anthu akukhonda kudziwa pya miyoni yauzimu.  Imwe musadziwa kuti mbamudzati toma kukhulupira, mukhatsogolerwa, mbamupeuswa kuenda kuna madzimunthu anakhonda kulonga, mbamuenda konsene kukhafuna iwo kukuendesani.  Cincino ndisafuna mudziwe kuti nkhabepo munthu anaphedzwa na nzimu wa Mulungu anakwanisa kulonga kuti: “Yezu mbapaswe dzedze!” Basi ene na ciphedzo ca nzimu wakucena, munthu anakwanisa kulonga: “Yezu ndi Mbuya!”  Iripo miyoni yakusiyana-siyana, mbwenye nzimu ndi ubodzi ene;  pana njira zakusiyana-siyana zakutumikira, mbwenye Mbuya ndi m’bodzi ene;  pana mabasa akusiyana-siyana, mbwenye ndi Mulungu m’bodzi ene anacitisa kuti anthu onsene acite pinthu pyenepi pyonsene.  Mbwenye ciphedzo cinapereka nzimu wakucena kuna m’bodzi na m’bodzi toera kuphedza anango cisaoneka pakweca.  Thangwi na ciphedzo ca nzimu wakucena, unango asakwanisa kulonga na udziwisi, na ciphedzo ca nzimu ubodzi ene, unangombo asakwanisa kulonga na ndzeru,  unango asapaswa cikhulupiro na ciphedzo ca nzimu wakucena ubodzi ene, na ciphedzo ca nzimu wakucena ubodzi ene unangombo asapaswa miyoni yakuwangisa atenda, 10  mbwenye unango asapaswa mphambvu zakucita pirengo, unango toera kulonga maprofesiya, unango toera kudzindikira mafala akupumirwa, unango toera kulonga pilongero pyakusiyana-siyana, unangombo toera kufokotoza mabvekero a pilongero pyakusiyana-siyana. 11  Mbwenye mabasa anewa onsene asacitwa na ciphedzo ca nzimu wakucena ubodzi ene, mbugawiza kuna m’bodzi na m’bodzi ninga munafunira iwo. 12  Thangwi ninga manungo ndi mabodzi basi, mbwenye ali na makhundu mazinji, pontho maseze makhundu a manungo anewa ndi mazinji, manungo ndi mabodzi basi, pyenepi ndi sawasawa na Kristu. 13  Thangwi tonsene tabatizwa na nzimu wakucena ubodzi ene toera kukhala manungo mabodzi basi, mwakukhonda tsalakana khala ndife Ayuda, Agerego, mabitcu, peno anthu aufulu, tonsene tatambira nzimu wakucena ubodzi ene. 14  Thangwi mwandimomwene, manungo nee ali na khundu ibodzi basi, mbwenye ali na makhundu mazinji. 15  Mwendo mbudalonga kuti: “Nakuti nee ndine manja, nee ndine khundu ya manungo,” kodi pyenepi pisabveka kuti iwo mbudasiya kukhala khundu ya manungo? 16  Pontho, khutu mbidalonga kuti: “Nakuti nee ndine diso, nee ndine khundu ya manungo,” kodi pyenepi pisabveka kuti iyo mbidasiya kukhala khundu ya manungo? 17  Mbidakhala kuti manungo onsene ndi diso basi, mbatidakwanisa tani kubva?* Mbidakhala kuti manungo onsene ndi khutu basi, mbatidakwanisa tani kubva khwema?* 18  Mbwenye undimomwene ndi wakuti Mulungu aikha khundu ibodzi na ibodzi ya manungo pa mbuto yace ninga munafunira iye. 19  Mbidakhala kuti makhundu onsene ndi sawasawa, manungo mbadakhala tani? 20  Undimomwene ndi wakuti, makhundu ndi mazinji, mbwenye manungo ndi mabodzi basi. 21  Diso inacimwana kupanga manja kuti: “Ine nkhabe funa ciphedzo cako,” pontho, nsolo unacimwana kupanga miyendo kuti: “Ine nkhabe funa ciphedzo canu.” 22  Mbwenye makhundu a manungo anaoneka ninga akufewa, ndi akufunika, 23  pontho, makhundu a manungo athu ananyerezera ife kuti asafunika kulemedzwa pang’ono, ife tisaalemedza kakamwe, natenepa, makhundu athu anaoneka ninga asatipasisa manyadzo, asatsalakanwa mwadidi kakamwe. 24  Mbwenye makhundu athu akubalika nee asafuna citsalakano ceneci. Mulungu acita manungo munjira ineyi, mbapasa mbiri kakamwe makhundu anaoneka ninga nee ndi adidi, 25  toera manungo akhonde kukhala akugawika, mbwenye makhundu a manungo atsalakanane munjira ibodzi ene inango na indzace. 26  Khala khundu ibodzi ya manungo iri kuthabuka, makhundu anango onsene asathabukambo pabodzi na khundu ineyi; pontho, khundu ibodzi ingasimbwa, makhundu anango onsene asatsandzaya pabodzi na khundu ineyi. 27  Cincino imwe ndimwe manungo a Kristu, pontho, m’bodzi na m’bodzi wa imwe ndi khundu ya manungo ace. 28  Mulungu akhazikisa makhundu akusiyana-siyana mu mpingo: Pakutoma, apostolo; pa mbuto yaciwiri, aprofeta; pa mbuto yacitatu, apfundzisi; buluka penepo, ale ana mphambvu yakucita pirengo, ale ali na miyoni yakuwangisa atenda; ale anaphedza anango, ale ali na maluso akutsogolera; ale analonga pilongero pyakusiyana-siyana. 29  Kodi onsene ndi apostolo? Kodi onsene ndi aprofeta? Kodi onsene ndi apfundzisi? Kodi onsene asacita pirengo? 30  Kodi onsene ali na miyoni yakuwangisa atenda? Kodi onsene asalonga pilongero pyakusiyana-siyana? Kodi onsene asafokotoza mabvekero a pilongero? 31  Mbwenye pitirizani kuwangisira toera kutambira miyoni mikulu kakamwe. Ngakhale tenepo, ine ndinakupangizani njira yadidi kakamwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “khutu mbidakhala kupi?”
Peno: “mphuno mbidakhala kupi?”