1 Akorinto 11:1-34

  • “Towezerani ine” (1)

  • Kukhala nsolo, kuphimbira nsolo (2-16)

  • Kukumbuka Cakudya Cancidodo ca Mbuya (17-34)

11  Towezerani ine, ninga ine ndisatowezerambo Kristu.  Ine ndisakusimbani thangwi musandikumbuka mu pinthu pyonsene, pontho musaphatisira pitsogolero ninga mudakupfundzisani ine.  Mbwenye ndisafuna mudziwe kuti nsolo* wa mamuna onsene ndi Kristu; nsolo wa nkazi ndi mamuna; pontho nsolo wa Kristu ndi Mulungu.  Mamuna onsene anacita phembero peno analonga mphangwa za Mulungu uku nsolo wace waphimbirwa, asapasisa manyadzo nsolo* wace;  mbwenye nkazi onsene anacita phembero peno analonga mphangwa za Mulungu mbakhonda kuphimbira nsolo wace, asapasisa manyadzo nsolo* wace, thangwi ndi sawasawa na nkazi adacingwa mpala.  Thangwi nkazi angakhonda kuphimbira nsolo wace, asafunika kucingwa tsisi;* mbwenye khala mphyamanyadzo nkazi kucingwa tsisi peno kucingwa mpala, iye asafunika kuphimbira nsolo wace.  Mamuna nee asafunika kuphimbira nsolo wace, thangwi Mulungu ancita mwakulandana na iye toera akhale mbiri yace, mbwenye nkazi ndi mbiri ya mamuna.  Thangwi mamuna nee acitwa kubulukira m’manungo a nkazi, mbwenye nkazi acitwa kubulukira m’manungo a mamuna.  Kusiyapo pyenepi, mamuna nee acitwa thangwi ya nkazi, mbwenye nkazi acitwa thangwi ya mamuna. 10  Na thangwi ineyi, nkazi asafunika kuphimbira nsolo wace ninga cipangizo cakuti ali pantsi pa utongi wa mamunace, pontho thangwi ya aanju. 11  Kusiyapo pyenepi, pakati pa atowereri a Mbuya, nkazi alipo thangwi ya mamuna, mamuna alipo thangwi ya nkazi. 12  Thangwi ninga nkazi acitwa kubulukira m’manungo a mamuna, mamunambo asabalwa na nkazi; mbwenye pinthu pyonsene pyacitwa na Mulungu. 13  Musaona tani: Mphyakuthema kuti nkazi acite phembero kuna Mulungu mbakhonda kuphimbira nsolo wace? 14  Kodi njira idacitwa anthu nee isakupfundzisani kuti mphyamanyadzo mamuna angakhala na tsisi yakulapha? 15  Mbwenye nkazi angakhala na tsisi yakulapha ndi mbiri kuna iye. Thangwi iye apaswa tsisi yakulapha toera kuphimbira nsolo wace. 16  Khala alipo anapokanya citsogolero ceneci, ife nkhabe cinango, pontho nee ciripo m’mipingo ya Mulungu. 17  Mbwenye mu ndzidzi unapereka ine pitsogolero pyenepi, nee ndisakusimbani, thangwi misonkhano yanu nee isakuphedzani toera kucita pinthu pyadidi, mbwenye toera kucita pinthu pyakuipa. 18  Thangwi pakutoma, ndisabva kuti mungasonkhana mu mpingo, pasaoneka kugawana pakati panu, ine ndisatawira kuti pyenepi pisacitikadi. 19  Mwandimomwene inadzaoneka misoka yauphemberi inafuna kubuluka pakati panu, toera ale akuti ndi akutawirika kuna Mulungu aoneke pakweca. 20  Mwandimomwene, mungagumanyikana pa mbuto ibodzi ene toera kudya Cakudya Cancidodo ca Mbuya, imwe nee musacita pyenepi munjira yadidi. 21  Thangwi ungakwana ndzidzi wakudya Cakudya Cancidodo ca Mbuya, m’bodzi na m’bodzi asatoma kudya siyali yace, munjira ineyi m’bodzi asakhala na njala, mbwenye unango amala kuledzera. 22  Kodi imwe nkhabe nyumba toera kudya na kumwa? Peno musapwaza mpingo wa Mulungu mbamupasa manyadzo ale adasowa cinthu? Mphapo ndinalonganji kuna imwe? Ndisafunika kukusimbani? Nee pang’ono pene. 23  Thangwi ine ndatambira kuna Mbuya pire pidakupanganimbo ine kuti: Namasiku a ntsiku ikhafuna kusandukirwa Mbuya Yezu, iye akwata nkate, 24  pidamala iye kucita phembero yakupereka takhuta, augwanda-gwanda mbalonga: “Nkate uyu usaimirira manungo anga, anafuna kuperekwa thangwi ya imwe. Pitirizani kucita pyenepi toera mundikumbukire.” 25  Pidamala iwo kusiyali, iye acitambo pibodzi pyene na ndiko ya vinyu, mbalonga: “Ndiko iyi isaimirira cibverano cipswa cinafuna kuphata basa kubulukira mu ciropa canga. Pitirizani kucita pyenepi ndzidzi onsene unamwa imwe vinyu* iyi, toera mundikumbukire.” 26  Thangwi ndzidzi onsene unadya imwe nkate uyu mbamumwa vinyu iyi, imwe musapitiriza kudziwisa kufa kwa Mbuya, mpaka kubwera kwace. 27  Natenepa, munthu onsene anadya nkate mbamwera ndiko ya Mbuya mwakukhonda thema, anadzakhala na mulando thangwi yakukhonda kulemedza manungo na ciropa ca Mbuya. 28  Pakutoma munthu asafunika abvundzike muntima mwace toera aone khala athema, buluka penepo anakwanisa kudya nkate na kumwa vinyu.* 29  Thangwi ule anadya mbamwa mbakhonda kudzindikira kuti manungo asaimiriranji, iye asadya, mbamwa kutongwa kwace. 30  Na thangwi ineyi, azinji pakati panu ndi anthu akufewa na anyakuduwala, pontho azinji amala kufa.* 31  Mbwenye mbatidadzindikira makhaliro athu, ife nee mbatidatongwa. 32  Mbwenye mu ndzidzi unatongwa ife, tikusandikwa na Yahova, toera tikhonde kutcunyuswa pabodzi na dziko. 33  Natenepa abale anga, mungagumanyikana toera kudya Cakudya Cancidodo ca Mbuya, dikhiranani unango na ndzace. 34  Khala munthu ali na njala mbadye kunyumba, toera mungagumanyikana pabodzi pene ukhonde kukhala ndzidzi wakutongwa. Mbwenye pinthu pinango pidasala, ine ndinadzapisasanyira ndingafika kweneko.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ntsogoleri.”
Peno: “ntsogoleri.”
Peno: “ntsogoleri.”
Pyenepi pisabveka kucinga tsisi mbisala yakubvira kakamwe
Fala na Fala: “ndiko.”
Fala na Fala: “ndiko.”
Kufa kweneko ndi kufa kwauzimu.