1 Akorinto 10:1-33

  • Cenjezo kubulukira mu pinthu pidacitikira Aizraeli (1-13)

  • Cenjezo thangwi yakulambira madzimunthu (14-22)

    • Meza ya Yahova, meza ya madimonyo (21)

  • Ufulu na kulemedza maonero a anango (23-33)

    • “Citani pinthu pyonsene munjira yakuti inapasa mbiri Mulungu” (31)

10  Abale anga, ndisafuna mudziwe kuti ambuyathu onsene afamba pantsi pa khole, pontho onsene awambuka bara,  onsene abatizwa ninga atowereri a Mose pikhali iwo pantsi pa khole na mu ndzidzi udawambuka iwo bara,  onsene adya cakudya cibodzi cene cauzimu,  pontho onsene amwa madzi mabodzi ene auzimu. Thangwi iwo akhamwa madzi akhabuluka pamwala ukulu ukhaatowera, mwala unoyu ukhaimirira* Kristu.  Ngakhale tenepo, Mulungu nee akomerwa na azinji a iwo, na thangwi ineyi iwo aphiwa n’thando.  Pinthu pyenepi pyadzakhala cenjezo kwa ife, toera tikhonde kusirira pinthu pyakuipa ninga mudasirira iwo.  Pontho tikhonde kulambira madzimunthu ninga pidacita anango a iwo; ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Mbumba yakhala pantsi toera kudya na kumwa. Buluka penepo iwo alamuka toera kutsandzaya.”  Tikhonde kucita ulukwali* ninga anango a iwo acita ulukwali,* mbafa anthu akukwana 23.000 pa ntsiku ibodzi basi.  Tikhonde kuyesera Yahova ninga anango a iwo amuyesera, mbafa thangwi yakulumwa na nyoka. 10  Tikhonde kudungunya ninga anango a iwo adungunya, mbaphiwa na nyakufudza.* 11  Pinthu pyonsene pidaacitikira pyalembwa toera kuticenjeza, toera ife anakhala mu ndzidzi uno wakumalisa, tipfundze kubulukira mu pinthu pyenepi. 12  Natenepa, ule ananyerezera kuti ali dzololo mbacite mphole-mphole toera akhonde kugwa. 13  Mayesero anathimbana na imwe ndi mabodzi ene na anathimbanambo na anthu onsene. Mbwenye Mulungu ndi wakukhulupirika, iye nkhabe kudzatawirisa kuti muthimbane na mayesero akuti nee munakwanisa kuapirira, mbwenye mayesero angabwera, iye anadzakusakirani njira yakubuluka nayo, toera mukwanise kupirira. 14  Natenepa abale anga akufunika, calirani kulambira madzimunthu. 15  Ndiri kulonga na imwe ninga anthu akuti ali na luso yakudzindikira, natenepa onesesani khala pinalonga ine mphyandimomwene peno nkhabe. 16  Kodi ndiko ya vinyu* inapereka na ife takhuta kuna Mulungu, nee isaimirira ciropa ca Kristu? Nkate unagwanda ife, nee usaimirira manungo a Kristu? 17  Nakuti ulipo nkate ubodzi basi, ifembo, maseze ndife azinji, ndife manungo mabodzi basi, thangwi tonsene tisadya nkate unoyu basi. 18  Nyerezerani pya Aizraeli: Kodi ale anadya ntsembe zinaperekwa mu templo, nee ali kugawana na guwa ya ntsembe? 19  Mphapo, ndisafuna kulonganji? Kuti ntsembe inaperekwa kuna dzimunthu ndi cinthu cakufunika? Peno dzimunthu ndi cinthu cakufunika? 20  Nkhabe; mbwenye ine ndisafuna kulonga kuti ntsembe zinapereka anthu a madzindza anango, asazipereka kuna madimonyo, tayu kuna Mulungu; pontho ine nee ndisafuna kuti imwe mubvungazikane na madimonyo. 21  Imwe munacimwana kumwa pya mu ndiko ya Yahova na pya mu ndiko ya madimonyo; munacimwana kudya “pameza ya Yahova” na pameza ya madimonyo. 22  Peno ‘tiri kusosa Yahova toera aipirwe’? Kodi ndife akuwanga kakamwe kupiringana iye? 23  Pinthu pyonsene mphyakutawirika* kwa ife, mbwenye si pyonsene tayu pyakuti pisaphedza. Pinthu pyonsene mphyakutawirika kwa ife, mbwenye si pyonsene tayu pyakuti pisawangisa. 24  Natenepa m’bodzi na m’bodzi mbapitirize kucita pinthu pinakomeresa ndzace, tayu pinakomerwa na iye basi. 25  Dyani nyama yonsene inaguliswa pa nsika, mbamukhonda kubvundzisa thangwi ya cikumbuntima canu, 26  thangwi “dziko na pinthu pyonsene piri mwenemu ndi pya Yahova.” 27  Munthu wakukhonda khulupira Kristu angakucemerani toera kuenda kadya, mungafuna ndokoni, dyani pinthu pyonsene pinapaswa imwe mbamukhonda kubvundzisa thangwi ya cikumbuntima canu. 28  Mbwenye munthu angakupangani kuti: “Nyama iyi yaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu,” lekani kudya thangwi ya munthu adakupangani pyenepi, pontho thangwi ya cikumbuntima. 29  Si thangwi ya cikumbuntima cako basi tayu, mbwenye ndi thangwi ya cikumbuntima ca unango. Maseze ndiri na ufulu wakucita pinafuna ine, nee ndisafuna kuti ufulu wanga utongwe na cikumbuntima ca munthu unango. 30  Maseze ndingadya ndisapereka takhuta kuna Mulungu, kodi mphyadidi kucita pyenepi khala pisacitisa anango kundilonga mwakuipa? 31  Natenepa, mwakukhonda tsalakana khala muli kudya, muli kumwa peno mukucita cinthu cinango, citani pinthu pyonsene munjira yakuti inapasa mbiri Mulungu. 32  Citani mphole-mphole toera mukhonde kugwegwedusa Ayuda, Agerego peno mpingo wa Mulungu, 33  ninga ine ndisayesera kukomeresa anthu onsene mu pinthu pyonsene, mbandikhonda kucita pinthu pinakomerwa na ine basi, mbwenye ndisasaka kucita pinthu pinakomerwa na anthu azinji, toera akwanise kupulumuswa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ukhali.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Panango nyakufudza unoyu ndi anju wa Mulungu.
Fala na Fala: “nkhombo.”
Peno: “pisatawiriswa na mwambo.”