1 Akorinto 1:1-31

  • Mwanyikiro (1-3)

  • Paulu asapereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya Akristu a ku Korinto (4-9)

  • Kudembeterwa toera kukhala akuphatana (10-17)

  • Kristu ndi mphambvu na udziwisi wa Mulungu (18-25)

  • Kugaya basi ene thangwi ya Yahova (26-31)

1  Ine Paulu, adacemerwa na kufuna kwa Mulungu toera kukhala mpostolo wa Kristu Yezu, pabodzi na m’bale wathu Sostene,  ndiri kulembera imwe a mu mpingo wa Mulungu ku Korinto, adaceneswa mwa Kristu Yezu, imwe adacemerwa toera kukhala akucena, pabodzi na anthu onsene anacemera dzina ya Mbuyathu Yezu Kristu m’mbuto zonsene, iye ndi Mbuyawo na Mbuyathu:  Mulungu Babathu pabodzi na Mbuya Yezu Kristu apangize kukoma ntima kukulu kuna imwe, pontho akupaseni ntendere.  Ndzidzi onsene ndisapereka takhuta kuna Mulungu wanga thangwi ya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kudapangiza iye kuna imwe mwa Kristu Yezu;  nakuti muli akuphatana na Kristu, imwe mwatambira pinthu pyonsene, na thangwi ineyi, imwe muli na luso yakulonga, mbamudzala na cidziwiso,  thangwi mphangwa zinalonga* pya Kristu ziri na mitcitci yakuwanga mwa imwe,  na thangwi ineyi, imwe muli na miyoni yonsene inafuna imwe mu ndzidzi unadikhira imwe na cifuno cikulu kuonekera kwa Mbuyathu Yezu Kristu.  Pontho Mulungu anadzakuwangisani mpaka kunkhomo, toera mukhonde kukhala na mathangwi akupambizirwa nawo pa ntsiku ya Mbuyathu Yezu Kristu.  Mulungu, ule adakucemerani toera mukhale akuphatana* na Mwanace Yezu Kristu Mbuyathu, ndi wakukhulupirika. 10  Cincino ndisakudembeterani abale mu dzina ya Mbuyathu Yezu Kristu, kuti monsene mulonge mwakubverana, pontho mukhonde kukhala akugawana pakati panu, mbwenye mukhale akuphatana kakamwe mu ndzeru zibodzi zene na manyerezero mabodzi ene. 11  Thangwi anthu anango a panyumba ya Klowe andipanga pinthu thangwi ya imwe abale anga, kuti muli akugawika pakati panu. 12  Pinafuna ine kulonga ndi ipi, m’bodzi na m’bodzi wa imwe asalonga kuti: “Ine ndine wa Paulu,” “Mbwenye ine ndine wa Apolo,” “Ine ndine wa Kefa,”* “Mbwenye ine ndine wa Kristu.” 13  Kodi Kristu ndi wakugawika? Kodi Paulu akhomerwa pamuti thangwi ya imwe? Peno, imwe mwabatizwa mu dzina ya Paulu? 14  Ndisapereka takhuta kuna Mulungu thangwi nee m’bodzi adabatiza ine pakati panu, kusiyapo Krispo na Gayo, 15  toera akhonde kuoneka munthu anafuna kulonga kuti abatizwa mu dzina yanga. 16  Ine ndabatizambo anthu a panyumba ya Estefano. Kusiyapo anewa, nee ndisadziwa khala alipo unango adabatiza ine. 17  Thangwi Kristu nee andituma toera kubatiza anthu, mbwenye toera kumwaza mphangwa zadidi; tayu na udziwisi wa mafala,* toera kufa kwa Kristu pamuti wakusikimizira* kukhonde khala kwakusowa basa. 18  Thangwi mphangwa zinalonga pya kufa kwa Kristu pamuti wakusikimizira* ndi zaupswiru kwa ale akuti ali kuenda kafudzwa, mbwenye kwa ife akuti tiri kupulumuswa, ndi mphambvu za Mulungu. 19  Thangwi pyalembwa kuti: “Ndinadzamalisa udziwisi wa anthu audziwisi, mbandipwaza* manyerezero a anthu andzeru.” 20  Ali kupi nyaudziwisi? Ali kupi mpfundzisi wa mwambo? Ali kupi nyakupereka maonero wa mu ndzidzi uno?* Kodi Mulungu nee acitisa udziwisi wa dziko kukhala wakusowa basa? 21  Thangwi yakunyindira udziwisi wawo, anthu a dziko nee afika pakudziwa Mulungu. Kwa iwo, mphangwa zinamwaza ife ndi zaupswiru, mbwenye na udziwisi wace, Mulungu akomerwa kupulumusa ale anazikhulupira. 22  Thangwi Ayuda asaphemba pidzindikiro, Agerego asasaka udziwisi; 23  mbwenye ife tisadziwisa pya Kristu adakhomerwa pamuti, wakuti kuna Ayuda ndi ninga mwala wakugwegwedusa, mbwenye kwa anthu a madzindza anango, iye ndi wakusowa basa. 24  Mbwenye kwa ale adacemerwa, Ayuda na Agerego ene, Kristu ndi mphambvu za Mulungu, na udziwisi wa Mulungu. 25  Cinthu ca Mulungu cinaona anthu ninga caupswiru, ndi caudziwisi kakamwe kupiringana anthu. Cinthu ca Mulungu cinaona anthu ninga cakusowa mphambvu ndi cakuwanga kakamwe kupiringana anthu. 26  Abale, onani kuti mwa ale adacemerwa na Mulungu pakati panu, si azinji tayu akuti ndi audziwisi ninga munaonera anthu, pontho nee ndi azinji amphambvu, peno adabalwa panyumba za anthu akubvekera, 27  mbwenye Mulungu asankhula ale akuti anthu a dziko asaaona ninga mapswiru toera kupasa manyadzo anyaudziwisi; pontho Mulungu asankhula ale akuti anthu a dziko asaaona ninga akusowa mphambvu toera kupasa manyadzo anyamphambvu; 28  Mulungu asankhula pinthu pya dziko pinaona anthu ninga pyakusowa basa, pinthu pinaona anthu ninga pyakupwazika, na pinthu pyakuti nee piripo, toera kufudza pinthu pyakuti piripo, 29  munjira ineyi nee munthu m’bodzi mbadagaya* pamaso pa Mulungu. 30  Mbwenye thangwi ya iye, imwe muli akuphatana na Kristu Yezu, anatipangiza udziwisi wa Mulungu, na ulungami wa Mulungu. Kubulukira mwa Yezu, anthu anakwanisa kuceneswa, mbasudzulwa kubulukira mu ciomboli, 31  toera picitike ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Munthu anagaya,* mbagaye* thangwi ya Yahova.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “umboni unalonga.”
Peno: “mu uxamwali.”
Asadziwikambo na dzina ya Pedhru.
Peno: “mafala audziwisi wa anthu.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “mbandikhonda; mbandiikha pakhundu.”
Peno: “makhaliro a dziko.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “mbadadzikuza.”
Peno: “anadzikuza.”
Peno: “mbadzikuze.”