‘Ndabwera Pantsi Pano Thangwi ya Pyenepi’ (Mateo 21:23-46; 22:15-46)

KUSANKHULA TOERA KOPYARI

Panango Munakomerwa Kudziwa Ipi

YEZU—NDI NJIRA, UNDIMOMWENE NA UMASO

Anyakutcinga Acimwana Kumanga Yezu

Matawiro a Yezu amatamisa Afarisi, buluka penepo Asadhuki, pakumalisa anyamalwa ace onsene.

YEZU—NDI NJIRA, UNDIMOMWENE NA UMASO

Yezu Asandika Anyakutcinga Auphemberi

Yezu apangiza tani kuti nee akhakomerwa na pikhacita atsogoleri auphemberi?

YEZU—NDI NJIRA, UNDIMOMWENE NA UMASO

Misangani Miwiri Inalonga Pya Munda wa Mauva

Dziwani mabvekero a nsangani wa mamuna adatuma mwanace toera kuenda kaphata basa munda wa mauva na wa mamuna adasiya munda wace wa mauva kuna anyakulima akuipa.

MAVIDYU

‘Mulungu Amuikha Kukhala Mbuya Pontho Kristu’ (Khundu I)

Ninji cinakucitisani kunyindira kuti Mulungu aikha Yezu kukhala Mbuya pontho Kristu?

MAVIDYU

‘Mulungu Amuikha Kukhala Mbuya Pontho Kristu’ (Khundu II)

Onani kuti ninji cinafuna kukuphedzani kukhulupira Yezu.