A yèlè caa lé bìí saɂa cán Biibileẁ kàbangà naan? Gi ga pye ɲàn, yèlè à gbǎn tanmannan taa Biibileẁ naan kpaɂaman. Yèlè ga ni caa si dɛ̀nmɛ̀nnɛ̀n taa kpaɂaman Biibileẁ tanmannan naan ye yèlè mɛ́nyì sɛ́bɛ taànman kàlawagì naan.