Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Zyèova Séeráfɔ́bèlè yiɛgbara gbóɂórógéle

Yiɛlɛ ó yiɛlɛ, Zyèova Séeráfɔ́bèlè i pèyɛɛ̀ vàrá canyà taanri gbóɂórógbɔ́ɔlɔ naan. Yiɛgbaráẁ bée gbóɂórógéle kéele caa mi cán.

 

Find a Location Near You