Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Zyèova Séeráfɔ́bèlè gboolo gbóɂórógéle

Tanmannan taa wòlò gbóɂórógèlè kélé naan. Gbóɂórólàà tɛ́ɂɛ́ caa mìyɛɛ̀ dáannán.

 

Find a Location Near You