Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Ɲànɂan naan gi yɛlɛ waa Biibileẁ Tanman?

Biibileẁ i syɛɛnlurugoro kanɂan wòlò sìíẁ yibegboloyo naan syɛ̀ɛnnɛn miliɲɔ́nbele saɂa man duluɲanẁ tɛ́ɛyɛ myɛn ni.Mɔn i sɔ̀ngi lé bìí pye bèlè beè wà?

Dɛ̀nmɛ̀nnɛ̀n caa Biibileẁ tanmannan naan

Dɛ̀nmɛ̀nnɛ̀n taa kawaɂa man biibileẁ tanmannan naan mɔn ɲɛ́nnɛn lǎlì ni ní mɔn ɲɛ́nnɛn tɛ́ɛgì ni.

Zyèova Séeráfɔ́bèlè gboolo gbóɂórógéle

Gi caa mi cán tɛ́gì gìí ni wò wòyɛɛ̀ gbóɂóró ní kánmì bìí naan wò kpɔ̀ɂɔ̀rɔ́lì kpéɂélé.