Wòlò Biibileẁ sɛ́bɛbele à gbǎn láa syɛɛnféleye 150 ní kàdoɂo syɛ́ɛnrɛ ni. La Tour de Garde i duluɲanẁ náan kéele ɲuu n yɛlɛ ni Biibileẁ kaɲaanjoo-syɛ́ɛnrɛ ní. Wi i fundìrìgèrè kaanɂan wi kàlafɔbèlè man n yɛlɛ ní Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì syɛɛnjocànrà ní,ní wɔ́ɔ i be sòlo be tága Zyèzu Kirisì naan. Réveillez-vous ! i gi tèe kanmì bè naan wòlò à fànɂàn taa wòlò lǎlì kafɔ̀rɔ̀gele naan. Wi wɔ́ɔ i tágala kaanɂan wòlò man yaarì myɛn Fanfɔlɔ̀ ɲɔnfaliga naan gi lè ŋɔ́ndalì ní yɛɛ̀ɲingì duluɲanvɔ́ɔn.