Kòlòcɔlɔɔ̀ n lariga saɂa yaɂa syɔɔn ye man be pèyɛɛ̀ nànɂa jàngo be gi cán be fanɂàn à taa pɛɛ̀ naan í.

1. Mɛ̀ɛ́n wɔɂɔgì séli n sɛɛ̀?

Wɔɂɔgì n séli tári naan lǎlì ni Sùtannan jànvaa séliẁ finɛn lè. Sùtannan màan pye ɲɛ́nɂɛnnì tundunjànwà. Wi màan pye tɛɛlɛ̀ fun, kàjáa “wi o téē yèrè kányɛɂɛ ni í.” (Zyan 8:44) Wi màan ni caa baa weè kpɔ̀ɂɔ̀rɔ bì gi taa Kòlòcɔlɔɔ̀ nìbin naan kpɔ̀ɂɔ̀rɔlì yɛlɛ. Sùtannan n saà Ɛvì pye wi taɂa worò naan wí Kòlòcɔlɔɔ̀ yaɂa. Adanman n lóɂo Ɛvì man ní n lúru Kòlòcɔlɔɔ̀ kurugo. Bé í wɔɂɔgì ní kuuẁ waa wòlò naan.Sélimɛ 3:1-6, 19 kàlà.

Lǎlì ni Sùtannan Ɛvì sɔ́ɔn n waa Kòlòcɔlɔɔ̀ naan lè, ciémàn waa séli ànbé Kòlòcɔlɔɔ̀ fànzíngì nànɂànganman naan. Syɛ́ɛnbèlè saɂa n taɂa Sùtannan naan ní n kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì cié. Korò naan, Sùtannan kàrì “duluɲanẁ náan kàfɔlɔ.”Zyan 14:30; 1 Zyan 5:19 kàlà.

2. Tɛɛlɛ̀ da pye lé Kòlòcɔlɔɔ̀ yafaanrì naan?

Kòlòcɔlɔɔ̀ yafaanrì myɛn i tɛɛlɛ̀ fùn. Syɛ́ɛnbèlè ní ɲɛ̀nɂɛ́nnì tundunbele fánɂan maàn taa bàa lúru Kòlòcɔlɔɔ̀ man. (Làlwaw kaanziin 32:4, 5) Kòlòcɔlɔɔ̀ n wòlò sánga wòlò i gbǎn ra gì timanaan wòyɛɛ̀ man bàa kacǎngèlè wàla kapeegèlè kpéɂele. À gè bee gi kaan à wòlò gbàn ni wòlò tànmangì tèe Kòlòcɔlɔɔ̀ kàbangì naan.Zyaki 1:13-15; 1 Zyan 5:3 kàlà.

3. Ɲànɂan naan kòlòcɔlɔɔ̀ wɔɂɔgì yaɂa à gí baà nan níjanɂàn naan?

N láa Edɛn nángwɔ́ɔẁ ni, Kòlòcɔlɔɔ̀ n pyèrì syɔɔn ye ciémì naan weè fǎngì kàbangà naan. Ɲànɂan naan? Kòlòcɔlɔɔ̀ n gè bee kpéɂele bìí gi tɛ̀n syɔɔn ye à gbǎn pèyɛɛ̀ nànɂan-ɲɔn weè kàdogì  naan í. (Syɛɛnjóow 7:29; 8:9) Yɛ̀ɂɛlɛ 6.000 kadoɂo man, gi n filige n cán syɔɔn ye fànɲɔɔnyì ga gbàn n kapɛɛngèlè, syɛɛn-kpúmɔnníkpóorì, kolómì, wàla yáamì kwɔ́ɔ í.Zyeremii 10:23; Wɔrɔmi ye 9:17 kàlà.

Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì o ɲiɛn àmɛ̀n syɔɔn ye wóyì ɲiɛn lè í, mɔn ga fɔ̀lɔ̀ gí naan gi à mɔn nàfáa. (Ezayi 48:17, 18) Ciɛ̀rì ga pye, Zyèova à syɔɔn ye fàngoloyì myɛn tɔnɂɔnnɔn. Bèlè be fɔ̀lɔ̀ Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì naan lè, pelè baà tárì fáliga taa.—Ezayi 11:9.Danyɛli 2:44 kàlà.

Wòlò kápyegèlè gé gí tèé kapye wòlò n fɔ̀lɔ̀ Kòlòcɔlɔɔ̀ í pye wòlò Fànɂànfɔ́w.

4. Ɲànɂan wòlò à gbǎn tɛ̀n kòlòcɔlɔɔ̀ funɲíngì báriga ni?

Sùtannan n joo syɔɔn faala à gbǎn taɂa Zyèova naan nàfáa fùn í. Gi láaẁ i lé mɔn naan mɔn í jànvaẁ bee kɔ́rɔbuɔ? Mɔn fánɂan à taa! Kòlòcɔlɔɔ̀ funɲíngì báriga ni wòlò à gbǎn gi tɛ̀n kapye kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì wàla syɔɔn ye wógì gí wòlò dɛ́nnɛn. Wòlò nànɂàngánmì baà gè bee tɛ̀n.Zyɔbi 1:8-12; Kàseegèle 27:11 kàlà.

5. Kanmì bìí naan wòlò à gbǎn gí tɛ̀n Kòlòcɔlɔɔ̀ wi ɲiɛn wòlò Fànɂànfɔ́ẁ?

Wòlò à gbǎn gí tɛ̀n Kòlòcɔlɔɔ̀ i ɲiɛn wòlò Fànɂànfɔ́ẁ wòlò ga ni wi kpɔ̀ɂɔ̀rɔ n yɛlɛ ní Biibileẁ syɛ́nrɛ ní. (Zyan 4:23) Wòlò à gbǎn Sùtannan fǎngì cié si wòlò kɔ́yì ɲinnige pòlìtikiẁ ní kàsìẁ kèle ni, àmɛ̀n Zyèzzu da ni gì kpéɂele lè.Zyan 17:14 kàlà.

Sùtannan i syɔɔn ye sòlo baa màkoosà kérigèlè kpéɂele. Wòlò ga dè beè cié, tɛ́ɛnɲɛnbèlè à ra pèyɛɛ̀ ɲɛ́nnɛn wòlò naan saa wòlò mɛ́ɛnyì kalagi. (1 Pyɛri 4:3, 4) Korò naan wo kàbangà ɲɛ́nnɛn wo wòlò. Bèlè be tànmàngà le ní Kòlòcɔlɔɔ̀ ní lè, wòlò à fɔ̀lɔ̀ lé bìí taɂa bèlè bee naan? Wòlò à gbàn lé taɂa wi làlwa cǎnẁ naan? Wòlò ga gè beè pye, wòlò à gí tɛ̀n Sùtannan màan finɛn níì jo syɔɔn faala à gbǎn Kòlòcɔlɔɔ̀ kpɔ̀ɂɔ̀rɔ̀ fɔ̀rɔgì nínge ni í.1 Korɛnti ye 6:9, 10; 15:33 kàlà.

Kòlòcɔlɔɔ̀ tànmangì syɔɔn ye kàbangì naan n sɔ̀ngùmɔ̀n tɛ́ɛtaɂaga kaan wòlò man níì cán fɔ̀rɔgì ní wɔɂɔ́gì à ba kwɔ́ɔ péw. Bèlè be gí tɛ̀n porò n tága gè beè naan lè, porò be à sìbàngwɔ́ɔẁ taa tárì naan.Zyan 3:16 kàlà.