Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Da syé sɛ́bɛw fúngo syɛ́ɛnrɛ man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛɛnjóocǎnrì!

 Tanmannì 4

Wìí wi ɲiɛn Zyèzu Kirisì?

Wìí wi ɲiɛn Zyèzu Kirisì?

Zyèzu kánmì bìí bí syɛ́ɛnbèlè kaan bee nùnni wí naan?MATYE 11:29; MARIKI 10:13-16.

1. Mɛ̀ɛ́n Zyèzu sìíẁ séli n sɛɛ́?

Zyèzu ní syɛɛnsanbèlè ga wúɔ n yɛlɛ í. Wi màan pye Kòlòcɔlɔɔ̀ tundunwà ɲɛ̀nɂɛ́nnì ni níì naan kɔ́ɔ̀ pye syɔɔn. (Zyan 8:23) Weè wi ɲiɛn Kòlòcɔlɔɔ̀ pìséliẁ tárì naan. Wi n wúɔ n Kòlòcɔlɔɔ̀ dɛ̀nmɛ̀n yáarì wozanrà kpéɂeléle naan. Weè nìbin Zyèova kpéɂele ní wi tiimaan kɔ́yì ní. Korò naan be wí yiri Kòlòcɔlɔɔ̀ “Pìinibingi.” (Zyan 1:14) Zyèzu màan pye Kòlòcɔlɔɔ̀ Syɛɛnloɂomíjooẁ, gè beè naan be wí yiri “Syɛ́ɛnri.”Kàseegèle 8:22, 23, 30; Kɔlɔsi ye 1:15, 16 kàlà.

2. Ɲànɂan naan Zyèzu pan tárì naan?

Kòlòcɔlɔɔ̀ n wi Pìíẁ tun náan tári naan. Wi n wi sìíẁ le nàngéele sinján picaawà fícɛnnɛ̀n ni be yiri lè Marii. (Luki 1:30-35) Zyèzu n pan tárì naan (1) ba káɲɛ́ngì tɛ̀n wòlò naan Kòlòcɔlɔɔ̀ kàbangì naan, (2) ba gi tɛ̀n wòlò naan kánmì bè naan wòlò à sìnɛ́n gbǎn ra Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲɛ́nnɛ́n kéelì kpéɂele wòlò fɔ̀rɔgì nínge ni, sí wúɔ (3) ba wi sìcànẁ kaan wòlò “ɲùnzyɔɔrì kéele” naan.Matye 20:28 kàlà.

3. Ɲànɂan gi ɲùnzyɔɔrì kéele gbàn syɔɔn ye man?

Ɲùnzyɔɔrì kéele i ɲiɛn sàraẁ wè wi yɛlɛ wi kaan lè jàngo bìí syɔɔn syɔɔ kùuẁ kɔ́yɔ ni. (Yirile 21:29, 30) Kòlòcɔlɔɔ̀ da syɔɔn ye kpéɂele kùuẁ ni lɛɛrì kanman naan í. Mɛ̀ɛ́n wòlò gí cán n sɛ́ɛ? Kòlòcɔlɔɔ̀ màan syɛɛnsélíẁ Adanman pye, gè Biibileẁ yiri lè “kapeeli,” wi ga lè bee là kpéɂele wi à kù. Kapye Adanman da kapeelì kpéɂele í, wi màan kù ɲannan í. (Sélimɛ 2:16, 17; 5:5) N yɛlɛ ní Biibileẁ syɛ́ɛnjooro ní, kùuẁ n “jée” duluɲanẁ ni syɔɔn ye kúrugo Adanman kosɔnẁ naan. Gè bee kánman naan, Adanman kápeelì wi pìíbèlè myɛn cò. Kapeelì bee lí kùuẁ caan wòlò naan. Kùuẁ  fwɔ́lɔ li wòlò naan lè, gè bee gi ɲùnzyɔɔrì kéele kaan à li gbàn wòlò man jàngo bìí wòlò ɲinnige kùuẁ kɔ́yɔ ni.Wɔrɔmi ye 5:12; 6:23 kàlà.

Wìí si waà gbǎn wòlò ɲùnzyɔɔrì sàrà kaan sí wòlò syɔɔ kùuẁ man? Wè ga kù lè, wi nìbin pée kápeelì sàrà wí gaà kaan. Kapeebyewà fáala à gbǎn wi pínɛnɲɛnnɛn syɔɔ í.Ŋúnuyi 49:7-9 8-10 kàlà.

4. Ɲànɂan naan Zyèzu kù?

Zyèzu ní wòlò ga wúɔ n yɛlɛ í, níì can wi màan pye tɛɛlɛ̀ fùn. Gè bee naan, wi da yɛlɛ wi kù í, níì cán wi ga kapeelè kpéɂele ɲaannan í. Kàjáa, Zyèzu n kù wòlò kápeegèlè kosɔɔ̀n. Kòlòcɔlɔɔ̀ tànmàn-gbɔɔgì báriga ni syɔɔn ye kàbangì naan, wí wi Pìíẁ tórigo à wi baà kù wòlò kéelì naan. Zyèzu n wúɔ n wi tànmangì tɛ̀n wòlò kàbangì naan, keè naan wí lóɂo wi Tooẁ man níì wi sìíẁ kaan wòlò kápeegèlè kéele naan.Zyan 3:16; Wɔrɔmi ye 5:18, 19 kàlà.

5. Ɲànɂan Zyèzu ɲiɛn ni kpéɂele lǎlì naàn ni?

Lǎlì ni wi pye tárì naan lè, Zyèzu màan ni yaabèlè pɔɂɔri , ni kúubèlè yìrìgi, ní wúɔ i fɔ̀rɔgì fɔ̀ɔlɔ dɛ̀nmɛn. Wi n gi tɛ̀n gè weè à ba kpéɂele kàdoɂo man syɛɛnsíbèlè man lè. (Matye 15:30, 31; Zyan 5:28) Zyèzù kùulì kàdoɂo man, Kòlòcɔlɔɔ̀ n wi ɲán n ɲinnige ní n wi pye ɲɛ̀nɂɛ́nnì tundungbɔɔwà. (1 Korɛnti ye 15:44) Gè bee kàdoɂo man, Zyèzu n saà tɛ́ɛn Kòlòcɔlɔɔ̀ Kàligì man, ni i lǎlì sige, lè ni lè Zyèova à fǎngì kaan wi man wi pye fànɂànfɔlɔ tárì myɛn ɲúngo naan. (Heburubèle 10:12, 13) Lǎlì naàn ni Zyèzu i ɲiɛn Fànɂanfɔlɔ ɲɛ̀nɂɛ́nnì ni, gè bee naan wi pìtunbèlè i syɛɛnjóocǎnrì jáarì tári tɛ́ɛyɛ myɛn ni.Danyɛli 7:13, 14; Matye 24:14 kàlà.

Ciɛ̀rì ga pye, Zyèzu à fɔ̀rɔgì ní syɛɛnpéebèlè kwɔ́ɔ laɂa yaà wi Fǎngì báriga ni. Bèlè be tága Zyèzu naan ni i lúru wi man lè, be à sìíẁ taa àrìjinɛnẁ ni náan tàrì naan.Ŋúnuyi 37:9-11 kàlà.