Da syé fungò man

Da syé sɛ́bɛw fúngo syɛ́ɛnrɛ man

 Tanmannì 6

Sɔ̀ngùrɔ̀ tɛ́ɛtaɂagà i ɲiɛn lé wòlò man kúbèlè kàbangà naan?

Sɔ̀ngùrɔ̀ tɛ́ɛtaɂagà i ɲiɛn lé wòlò man kúbèlè kàbangà naan?

Kòlòcɔlɔɔ̀ n Adanman pye: “Mɔ i nyɛ támiige, támiigi si ni mɔ a lúru jée.”SÉLIMƐ 3:19.

1. Syɛɛnjóocǎnrì dìí di ɲiɛn kúbèlè kéele naan?

Lǎlì ni Zyèzu saà nan Betaniì naan Zyèrusalem taannan lè, wi tànɲɛ́nẁ Lazarì màan téè kù à gi canyà sicɛrɛ kwɔ́ɔ n kwɔ́ɔ. À Zyèzu kári ɲangbaaẁ maan ní kúẁ seeɲɛ̀nnɛn ní, be ɲiɛn lè Maritì ní Màrii. Ciɛ̀rì naan, à syɛɛnnɛnɂɛnmɛn pìyɛɛ̀ gbóɂoro. Lǎlì ni Zyèzu Lazarì ɲán n ɲinnige ɲángì ni lè, mɔn à gbàn lè Maritì ní Màrii fundànrì timannan?Zyan 11:21-24, 38-44 kàlà.

Maritì màan téè kúyìrìgerì syɛɛnjóocǎnrà kéele cán n kwɔ́ɔ. Wi máan téè gi cán n cán Zyèova à ba kúbèlè ɲán ɲinnige náan tárì naan.Zyɔbi 14:14, 15 kàlà.

2. Syɔɔn gá kù mɛ̀ɛ́n wi gaà pye?

Syɔɔn ye n faan ní támiige ní. (Sélimɛ 2:7; 3:19) Wòlò cérì ga kù ,yarigà fáala o gaà níì kòrò í. Wòlò ga kù, wòlò ɲùnbirémì ní wòlò katimannangèlè myɛn bè kálagi. Kàjáa, Lazarì ɲán n ɲinni lè, wi ga yafyɛn joo í níì cán kúbèlè ga níì yafyɛn cán í.Ŋúnuyi 146:4; Syɛɛnjóow 9:5, 6, 10 kàlà.

Kòlòcɔlɔɔ̀ i syɛ́ɛnbèlè wɔɂɔ lè naanɂàn ni be kùugwɔlì kàdoɂoman? Biibileẁ n joo kúubèlè ga níì yafyɛn cán í. Korò naan gi ga joo Kòlòcɔlɔɔ̀ i kúubèlè soroɂo naanɂàn ni ,jànva tanmannì bee n wi bɛɛn gbànɂanman. Sorogolì bee syɛ́ɛnrɛ joolo gbanzan n Kòlòcɔlɔɔ̀ bɛɛn.Zyeremii 7:31 kàlà.

 3. Kúubèlè à gbǎn lé joo ní wòlò ní ?

Kúubèlè à gbǎn joo wàla bìí loɂo ɲaannan í. (Ŋúnuyi 115:17) Kajá ɲɛ̀nɂɛnnì tundunbèlè pèlè n pee, pelè be ɲuu ní syɔɔn ye ní, ní n gí pye maà joo kúubèlè be ɲuu. (2 Pyɛri 2:4) Zyèova n joo wòlò à kɔ kúyíbere kpéɂele í.Làlwaw Kaanziin 18:10, 11 kàlà.

4. Wìí wi à ba ɲán ɲinnige?

Syɛɛnmì bi ɲiɛn lè ɲányì ni, bi pà saɂa à ba ɲán ɲinni náan tárì naan. Àli bèlè be lè be ga Kòlòcɔlɔɔ̀ cán í, wàla bèlè be kakoloye kpéɂele lè, be pèlè à wúɔ ba ɲán ɲinni.Luki 23:43; Kapyegèle 24:15 kàlà.

Bèlè baà ba ɲán ɲinnige lé, be n yɛlɛ be ba káɲɛngì cán Kòlòcɔlɔɔ̀ kàbangì naan, si tàga Zyèzu naan sáa lúru wì man. (Tɛ̀ɛnnɛ 20:11-13) Be ɲányirilì kàdoɂoman, be ga ni kacàngele kpéɂele be à sìbàngwɔɔẁ taa náan tárì naan.Zyan 5:28, 29 kàlà.

5. Zyèova Kanmì bìí kúyìrìgerì tɛ̀n wòlò naan?

Kòlòcɔlɔɔ̀ n wi Jaaẁ torigo à wi baà kù wòlò kéelì naan korò ga pye wòlò i sɔ̀ngùrɔ̀ tɛ́ɛtaɂagà taa kúubèlè kàbànga naan. Kánmì bée naan kúyìrìgerì Kòlòcɔlɔɔ̀ tànmangì ní wi ɲinnínmì tɛ̀n wòlò naan. Kúyìrìgerì làlà ni, wìí mɔn caa bìí ɲaan téeẁ?Zyan 3:16; Wɔrɔmi ye 6:23 kàlà.