Da syé fungò man

Da syé sɛ́bɛw fúngo syɛ́ɛnrɛ man

 Tanmannì 15

Ɲànɂan naan mɔn yɛlɛ da sye yɛɂɛ̀ man mɔn tanmannì ni?

Ɲànɂan naan mɔn yɛlɛ da sye yɛɂɛ̀ man mɔn tanmannì ni?

1. Nàfaẁ wìí mɔn à taa mɔn ga ni sye yɛɂɛ̀ man mɔn tanmannì ni?

Biibileẁ tanmannan mɔn taa n kwɔ́ɔ burosyiriẁ náan ni lè, gi n mɔn tanmangì kpɔ́ɂɔ Zyèova kàbangì naan. Lòmànnàn le kàlalì ni, korò ga pye mɔn tanmangì í fànɂàn taa. (1 Pyɛri 2:2) Mɔn ga lóɂo mɔn n sìbàngwɔ́ɔẁ taa, fwɔ mɔn i nùnì Kòlòcɔlɔɔ̀ naan wi syɛ́ɛnrì tanmannan báriga ni.Zyan 17:3; Zyudi 21 kàlà.

Mɔn ga ni kà fàra mɔn cánnì naan Kòlòcɔlɔɔ̀ kàbangì naan, mɔn tágalì à pye ní fànɂàn ní. Tágalì à gi kaan mɔn kéelì i Kòlòcɔlɔɔ̀ dɛ́nnɛn. (Heburubèle 11:1, 6) Laà mɔn kaan mɔn i kàdoɂo wáa mɔn kápéegèlè man si nàfa taa mɔn siiẁ ni.Kapyegèle 3:19 kàlà.

Mɔn à gbǎn jíe tànmàndèlèɂè ni ní Zyèova ní.

2. Gè mɔn cán Kòlòcɔlɔɔ̀ kéelì naan lè mɛ̀ɛ́n gi à gbǎn pèlè dɛ̀nmɛ̀n?

Kerigèlè mɔn tanman n cán lè, da ge ɲuu mɔn syɛɛnɲɛ́nbèlè man, níì cán gi n wò myɛn dɛ́nnɛn waa syɛɛnjóocǎnrì ɲuu syɛ́ɛnbèlè man. Mɔn ga sèɂe ni Biibileẁ kàla, mɔn à gi cán àmɛ̀n mɔn à baara ní Biibileẁ ní bìí gi tɛ̀n gè naan mɔn tága lè Zyèova naan. Mɔn à wúɔ gbǎn ra syɛɛnjóocǎnrì ɲuu syɛ́ɛnbèlè man.Wɔrɔmi ye 10:13-15 kàlà.

Syɛ̀ɛnnɛn saɂa i syɛɛnjóocǎnrì jáarila séligi tɛ́ɛnɲɛnbèlè naan. Mɔn joogánmì cán. Mɔn à kɔ́ be pye be sérikoloyi ga ɲɔɔn í, kàjáa da Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲɔnfaliyì kéele ɲuu maan tèɂe be naan. N fàrà gè bee naan, gi cán syɛ́ɛnbèlè i yákìrì yaɂari mɔn nanɂangánmì naan n sɔ̀lɔ̀ mɔn ɲɔnsyɛ́ɛnrì naan.2 Timɔte 2:24, 25 kàlà.

3. Tànmangì gìí mɔn à gbǎn le ní Kòlòcɔlɔɔ̀ ní?

Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì tanmannan à mɔn dɛ̀nmɛ̀n mɔn i kà fàrà mɔn tágalì naan. Nɛɛ̀n ní lálà man, mɔn à ba pye tànmàndèlèɂè naan ní Zyèova ní. Mɔn à gbǎn pye Zyèova narigbaagì wo wà.—2 Korɛnti ye 6:18 kàlà.

 4. Mɛ̀ɛ́n mɔn à sèɂe gbǎn ra kà taɂala mɔn kácánnì naan?

Mɔn à gbǎn ra sye yɛɂɛ̀ man mɔn tágalì ni, mɔn ga sèɂe ni Kòlòcɔlɔɔ̀ Syɛ́ɛnrì kàla. (Heburubèle 5:13, 14) Zyèova Sérafɔwà pye wi ba ra Biibileẁ tanman ní mɔn ní sɛ́bɛẁ náan ní: Qu’enseigne réellement la Bible ? Àmɛ̀n mɔn Biibileẁ tanman ni sye lè, ànbée mɔn fundàanrì wúɔ kpɔ́ɂɔri ni sye.Ŋúnuyi 1:1-3; 73:27, 28 kàlà.

Syɛ́ɛnjóocǎnrì n yìrì Zyèova man, wi lè fundàanrì Kòlòcɔlɔɔ̀. Mɔn ga lóɂo mɔn n nùnì Zyèova naan, fwɔ mɔn í nùnì wi syɛ́ɛnbèlè naan. (Heburubèle 10:24, 25) Mɔn ga sèɂe ni lòmànnàn kpéɂele bìí Zyèova dɛ́nnɛn, mɔn à sìbàngwɔ́ɔẁ taa. Bìí nùnì Kòlòcɔlɔɔ̀ naan korò gi pɔ́rɔ n sɔ̀lɔ̀ kérigèlè myɛn naan.1 Timɔte 1:11; 6:19 kàlà.