1. A Kòlocɔlɔɔ̀ ɲiɛ́ɛnriyì myɛ́n lúru lé?

Kòlòcɔlɔɔ̀ i syɛɛnféleyì myɛ́n yiri yi nùnnì weè naan ɲiɛ́ɛnrigì báriga ni. (Ŋúnuyi 65:2 3) Kàjáa, wì o ɲiɛ́ɛnriyì myɛ́n lúru í, wi wúɔ o yì myɛ́n syoo í. Nǎnẁ wè wí wi ceẁ wɔɂɔ lè, wi o wè bee ɲiɛ́ɛnrigɛ syoo í. (1 Pyɛri 3:7) Gè bee naan, lǎlì ni lè Isirayɛ́lìye da koro kàpeebyerì naan, Kòlòcɔlɔɔ̀ màan cíe be ɲiɛ́ɛnriyì loɂolo naan. Ɲiɛ́ɛnrigì i ɲiɛn wòlò man kakpɔɔɂɔ̀. Koro ní gì myɛ́n ní, syɛɛnpéebèlè bé be kobeeyì yaɂa lè, Kòlòcɔlɔɔ̀ i lúru bè man.Ezayi 1:15; 55:7 kàlà.

2. Kánmì bìí naan wòlò yɛlɛ da ɲiɛ́ɛnri?

Ɲiɛ́ɛnrigì i ɲiɛn kpɔ̀ɂɔ̀rɔ̀lɔ̀, korò naan, wòlò Faanfɔɔẁ, Zyèova nìbin wò yɛlɛ waa kpɔ̀ɂɔ̀rɔ. (Matye 4:10; 6:9) Àmɛ̀n wòlò ɲiɛn lè kapeebyebele, wò n yɛlɛ waa ɲiɛ́ɛnri Zyèzu mɛ́ɛngì naan, níì cán worò wi kúu wòlò kapeebyerì kánman naan. (Zyan 14:6) Zyèova o caa wòlò i da syɛɛnnijanrì ɲuu da taɂala í, wàla bàa di kàla sɛ́bɛ naan í. Wi i caa wòlò i da worò ɲiɛ́ɛnri ní wòlò fúnzɔ̀ngirì ní.Matye 6:7; Filipikaɂa ye 4:6, 7 kàlà.

Wòlò Faanfɔɔẁ n gbǎn ni wòlò fúnyì ɲiɛ́ɛnriyɛ lúru. (1 Samyɛli 1:12, 13) Wi i caa wòlò i da ɲiɛ́ɛnri làrigèlè myɛ́n ni, ɲìingì ɲiɔɔn naan, caàngwɔ́ɔgì ɲɔɔn, làrìliigèlè ní, wàla kafɔ̀rɔ̀gele ga mɔn le.Ŋúnuyi 55:22 23; Matye 15:36 kàlà.

3. Ɲànɂan naan Kìrèciɛnbèlè pèyɛɛ̀ gbóɂoro?

Kòlòcɔlɔɔ̀ nùnnínì kéele n gbǎn níì cán wòlò i ɲiɛn sìndagabèlè nínge ni. Ɲɔnfaligì Kòlòcɔlɔɔ̀ kaan lè tárì yɛɛ̀ɲínge kéele naan, be i pèyɛɛ̀ ɲɛ́nnɛn gè bee naan. (2 Timɔte 3:1, 4; 2 Pyɛri 3:3, 13) Gè bee naan wòlò n yɛlɛ waa wòyɛɛ̀ gbóɂoro, waa wòyɛɛ̀ sòolo ní tànmàngà nì.Heburubèle 10:24, 25 kàlà.

 Syɛ́ɛnbèlè be tànmàngà le ní Kòlòcɔlɔɔ̀ ní lè, wòlò gá ni táanri ní bèlè bee ní, be à wòlò dɛ̀nmɛ̀n wòlò í nùnnì Kòlòcɔlɔɔ̀ naan. Zyèova Sérafɔbèlè gbóɂorogele i wòlò tágalì kpɔ́ɂɔri wi kàbangì naan.Wɔrɔmi ye 1:11, 12 kàlà.

4. Kánmì bìí naan yèlè à gbǎn nùnnì Kòlòcɔlɔɔ̀ naan?

Dè mɔn tanman n cán wi Syɛ́ɛnrì ni lè mɔn gá ni míiri dè bee naan, di à mɔn dɛ̀nmɛ̀n mɔn í nùnnì Zyèova naan. Mɔn sɔngimì yaɂa wi kapyegèlè, wi lǎliẁ, ní wi ɲɔnfaliyì naan. Sɔ̀ngimì ní ɲiɛ́ɛnrigì à mɔn dɛ̀nmɛ̀n mɔn i Kòlòcɔlɔɔ̀ tànmangì ní wi sícìlimì kánman sánga cán.Zyozuwe 1:8; Ŋúnuyi 1:1-3 kàlà.

Mɔn gá loɂo mɔn n gbǎn n nùnnì Kòlòcɔlɔɔ̀ naan, mi can a mɔn sánga n tága wi naan wi. Tágalì i ɲiɛn àmɛ̀n tige ɲiɛn lè, mɔn gá gí cɔ́rɔ maan lɔ̀ɂɔ̀ ŋúu gí naan. Mɔn n yɛlɛ ra mɔn tágalì kɔ̀rɔ̀si si wúɔ yákìri yaɂa mɔn kápyegèlè naan làla o làla.Matye 4:4; Heburubèle 11:1, 6 kàlà.

5. Yèlè ga ni nùnni Kòlòcɔlɔɔ̀ naan nafáaẁ wìí yèlè à taa?

Zyèova i wi kpɔ̀ɂɔ̀rɔ̀fɔbèlè kpáa wéle. Yaariga o yaariga gi à gbǎn yèlè tágalì ní sìbàngwɔɔẁ kéele tɔ́ɔrɔ lè, wi à gbǎn yèlè syɔɔ gè bee myɛ́n man. (Ŋúnuyi 91:1, 2, 7-10) Wi i wòlò sɔ̀nmí cereɲinmì ní yɛɛ̀ɲingì kèle naan. Zyèova i wòlò tanman sìíẁ kojànyɛ̀ naan.Ŋúnuyi 73:27, 28; Zyaki 4:4, 8 kàlà.