Da syé fungò man

Da syé sɛ́bɛw fúngo syɛ́ɛnrɛ man

 Tanmannì 9

Mɛ̀ɛ́n mɔn narigbaagì à gbǎn pye fundànrà naan?

Mɛ̀ɛ́n mɔn narigbaagì à gbǎn pye fundànrà naan?

1. Ɲànɂan nan làlwaẁ cèpɔrigɔ ɲiɛn fundáanrì ɲúngo narigbaagì ni?

Syɛɛnjóocǎnrì n yìrì Zyèova man. Weè wi ɲiɛn fundàanrì Kòlòcɔlɔɔ̀, wí sí i caa narigbaayì í pye fundànrà naan. (1 Timɔte 1:11) Weè wi cèpɔrigì tìrìgè. Làlwaẁ cèpɔrigɔ i ɲiɛn fundàanrì ɲúngo narigbaagì ni, níì cán gi i fundànrà ní tànmàngà legi pìíbèlè ní be seefɔbèlè ninge ni. Gè làlwaẁ joo lè cèpɔrigì kàbàngà naan Kìrèciɛnbèlè n yɛlɛ baa táanri gí naan.Luki 2:1, 4, 5 kàlà.

Gìí Kòlòcɔlɔɔ̀ sɔ̀ngi cèpɔrigì kéele naan? Wi i caa cèpɔrigì í pye láɂala fun nǎnẁ ní ceẁ lariga ni. Zyèova i caa nǎnẁ ní wi ceẁ i da funvì kpéɂele kpaasínɛ́rì ni. (Heburubèle 13:4) Ceyaɂarì n Kòlòcɔlɔɔ̀ bɛɛn. (Malasyii 2:16) Kàjáa wi gá fɔ̀lɔ̀ Kìrèciɛnbèlè í da cèpɔriyì sàa kanɔnɂɔnrɔ fun í.Matye 19:3-6, 9 kàlà.

2. Kanmì bìí naan nǎnẁ ní wi ceẁ yɛlɛ baa pèyɛɛ̀ naanri?

Zyèova n nàɔn ní cɔlɔɔ̀ faan jàngo baa pèyɛɛ̀ dɛ̀nmɛn cèpɔrigì ni. (Sélimɛ 2:18) Nǎnẁ wi ɲiɛn narigbaagì ɲúngo naan. Weè wí yɛlɛ waa yalirì kaanɂan kpaaɂà syɛ̀ɛnnɛn man, si wúɔ ra be tanman Kòlòcɔlɔɔ̀ kólogì ni. Wi ceẁ n yɛlɛ wi wì dɛ́nnɛn àmɛ̀n wí wìyɛɛ̀ dɛ̀nnɛn lè. Nǎnẁ ní wi ceẁ n yɛlɛ be pèyɛɛ̀ dɛ̀nnɛn saa pèyɛɛ̀ kpɔɂɔgi. Gi i lè nǎnẁ ní wi ceẁ i ɲiɛn kapeebyebèlē, be n yɛlɛ baa pèyɛɛ̀ kùsùluyì syoo jàngo be fundànrà ta narigbaagì ni.Efɛzi ye 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pyɛri 3:7 kàlà.

3. Funbɛɛnrì gá pye kpaagì ni, a gí yɛlɛ lé ye cèpɔrigì sà?

Fɔ̀rɔgì gà pye kpaagì ni, nǎnẁ ní wi ceẁ n yɛlɛ baa pèyɛɛ̀ naanri ní tànmàngà ní. (1 Korɛnti ye 13:4, 5) Kòlòcɔlɔɔ̀  syɛ́ɛnrì ga joo nǎnẁ ní wi ceẁ í cèpɔrigì sà fɔ̀rɔgì kéele naan í.1 Korɛnti ye 7:10-13 kàlà.

4. Pìíbèlè, ɲànɂan Kòlòcɔlɔɔ̀ caa yele man?

Zyèova i caa yele í pye fundànrà naan. Lálí cǎnẁ waà yele nàfàa yele pìímì ni lè, wi i wè bee kaanɂan yele man. Wi i caa yele í nàfáa taa yè seefɔ́bèlè taannan ní n cán be yákìriẁ ní be kacaangèlè n nɛnɂɛn gbànɂanman. (Kɔlɔsi ye 3:20) Zyèova wúɔ i caa yele í da worò ní wi jáaẁ ɲɛ́nnɛn kéele kpéɂele ní fundànrà ní.Syɛɛnjóow 11:9–12:1; Matye 19:13-15; 21:15, 16 kàlà.

5. Seefɔ̀ɔlɔ, mɛ̀ɛ́n yele pìíbèlè à gbǎn fundànra taa bìí sɛ́ɛ?

Gi n yɛlɛ yaa báara gbànɂanman jàngo bìí lìílì, tɛɛ̀sínɛ́ngì, ní buroleyì caa yele pìíbèlè man. (1 Timothy 5:8) Kàjáa ye gá ni caa yele pìíbèlè í fundànrà taa, yaa be tanman Kòlòcɔlɔɔ̀ kéelì naan. (Efɛzi ye 6:4) Be gá Kòlòcɔlɔɔ̀ kéelì ɲaan à lí kpɔ́ɂɔ yele man, gè bee à be dɛ̀nmɛ̀n Kòlocɔlɔɔ̀ tànmangì kàbangà naan. Yele tanmáni bee ga ni ɲinigi Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ̀ɛnrì ni, li à yele pìíbèlè káriman be yákìri càɔ̀n taa.Làlwaw kaanziin 6:4-7; Kàseegèle 22:6 kàlà.

Yele gá ni pìíbèlè sòlo gè bee à lòmànnàn le bé ni. Ki n wúɔ̀ yɛlɛ waa bè kpúmɔn waa be kàràgi be sín. Yele nàn ɂànganmì bee à ra be kpaaẁ wele si be syɔɔn funbɛɛnrì kɔ́yɔ ni. (Kàseegèle 22:15) Kpumɔ́nrì bee gá yɛlɛ di pye ní fungbàngà ní í.Kɔlɔsi ye 3:21 kàlà.

Zyèova Sérafɔbèlè n liviriféleye saɂa sánga pìíbèlè ní be seefɔɔbèlè kánman naa. Liviribèlè bee syɛ́ɛnrɛ n ɲinni Biibileẁ ni.Ŋúnuyi 19:7, 11 kàlà.