1. A sérikoloyì myɛ́n ɲɔn lé?

Funvì syɛ̀ɛnnɛn i ɲiɛn sérikoloyì myɛ́n ni. Gi i ɲiɛn syɛɛntaanra níì cán be kéelì n kpɔɂɔ Kòlòcɔlɔɔ̀ man. Kàjáa, sérikoloyì n yɛɛ̀ lége kakolobyerì ni. (2 Korɛnti ye 4:3, 4; 11:13-15) Gi gá joomɔn dɛ́nnɛn í, kàjáa sérikoloyà syɛ̀ɛnnɛn i kanɔnɂɔnrì kpéɂele ní pìíbèlè ní, ni wúɔ i yɛɛ̀ légi terorisimiẁ, syɛɛnkporì ní kapɛɛnnì ni. Bèlè be tága Kòlòcɔlɔɔ̀ naan lé, gè bee i bè tɔ́ɔrɔ.Matye 24:3-5, 11, 12 kàlà.

Gi n cán Sérikojǎngì i Kòlòcɔlɔɔ̀ kpɔ̀ɂɔ̀rɔ, kàjáa Sérikobeegì n wi bɛɛn. Sérikobeegì o Biibileẁ fúngo syɛ́ɛnrɛ ɲuu í. Gi syɛɛnjóorì i ɲiɛn jànva syɛ́ɛnrɛ kòlòcɔlɔɔ́ ní kúbèlè kéele naan. kàjáa Zyèova i caa syɛ́ɛnbèlè i káɲiɛngí cán weè kàbangì naan.Ezekyɛli 18:4; 1 Timɔte 2:3-5 kàlà.

2. Syɛɛnjóocǎnrì dìí di yaà sérikoloyì kàbangà naan?

Sérikoloyì yí joo lè Kòlòcɔlɔɔ̀ n yeè dɛ́nnɛn ní i Sùtanan fáliẁ kpéɂele, yaà gbǎn Kòlòcɔlɔɔ̀ faannan í. (Zyaki 4:4) Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì i sérikobeeyì bée myɛ́n yiri “Babilɔnì Kèkpɔɔgi.” Nowe làli kàdoɂo man, kègà màan pye be i gi yiri Babɛlì. Kěgì bée ni sérikobeeyì séli. Ciɛ̀rì ga pye, sérikobeeyì yí syɛ́ɛnbèlè faannan ni pùni ní i be wɔɂɔ lè, kòlòcɔlɔɔ̀ à yì myɛ́n tɔ́nɂɔnnɔn.Tɛ̀ɛnnɛ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 kàlà.

Syɛɛnjóocànrà saɂa i naan. Funvì syɛ́ɛnbèlè myɛ́n be ɲiɛn duluɲanẁ sérikobeeye ni lè, Zyèova ga fɛ̀ɂɛ̀ be naan í. Wi i be tanman ní Biibileẁ káɲɛnɂɛ̀n syɛ́ɛnrɛ ní be bɛ̀ nìbin naan.Misye 4:2, 5 kàlà.

Sérikojǎngì i syɛ́ɛnbèlè kpóɂoro níjanɂàn

 3. Ɲànɂan funvì syɛ́ɛnbèlè yɛlɛ baa kpéɂele?

Syɛ́ɛnbèlè bé caa bìí káɲɛ́ngì cán sáa kacǎngèlè kpéɂele lè, be kéelì n kpɔ́ɂɔ Zyéova man. Wi i caa be ɲinni sérikobeeyì ni. Mɔn ga ni caa bìí Kòlòcɔlɔɔ̀ dɛ́nnɛn, mɔn n yɛlɛ mɔn i ɲànɂànnàn bìí fàlì.Tɛ̀ɛnnɛ 18:4 kàlà.

Kìrèciɛn sélibèlè làlà ni, funvì syɛ́ɛnbèlè syɛɛnjóocànrì loɂo lè Zyèzu pìtunbèlè ɲiɔɔnyɛ ni, à be fɔ̀lɔ̀ di naan ní fundànrà ní. Zyéova màan be tanman tanɂangánvɔnmɔn naan, bè bí fundanra nì sɔ̀ngùmɔ̀n tɛ́ɛtaɂaga kaan bè man lè. Be i ɲiɛn wòlò man fɛ̀ ní n cán be n fɔ̀lɔ̀ syɛɛnjóocǎnrì naan, ní n Zyèova taɂa be kérigèle myɛ́n yɛ́ɂɛ man.1 Tesaloniki ye 1:8, 9; 2:13 kàlà.

Syɛ́ɛnbèlè be ɲinnigi sérikobeeyì ni lè, Zyèova n fɔ̀lɔ̀ be naan wi kpɔ̀rɔ̀fɔlɔbèlè narigbaaɂa ni. Mɔn ga fɔ̀lɔ̀ bìí pye Zyèova narigbaagì ni, mɔn à pye wi tànɲɛ́nnɛn wi kpɔɂɔrɔfɔbèlè narigbaaɂa nínge ni, sí ba sìbàngwɔ́ɔẁ taa.—Mariki 10:29, 30; 2 Korɛnti ye 6:17, 18 kàlà.

4. Mɛ̀ɛ́n Kòlòcɔlɔɔ̀ à fundànrà kaan tàrì syɛ̀ɛnnɛn myɛ́n man bi sɛ́ɛ?

Kùtiẁ wi à ba kɔ́ɔn sérikobeeyì naan lè, i ɲiɛn syɛɛnjóocànrà. Gè bée à ba duluɲanẁ syɛ̀ɛnnɛn myɛ́n syɔɔ sérikobeeyì púloro man. Sérikobeegì à ní pye beè bàa syɔɔn ye fáannan da waɂa pèyɛɛ̀ naan ɲannan i. Syɛ́ɛnbèlè myɛ́n à ra Kòlòcɔlɔɔẁ wodeleo kpɔ̀ɂɔ̀rɔ ní fungo nìbin ní.Tɛ̀ɛnnɛ 18:20, 21; 21:3, 4 kàlà.