“Ki n yɛlɛ yaa yeyɛɛ̀ kɔ̀rɔsíi kanyaajoo- fáanabèle na.”MATYE 7:15.

“Pe i gi nyuu níì jo pe n Kolocɔlɔɔ cán, bi gi taa pe kapyegèle i gi tèé pe n wi cée.”TIITI 1:16.

1. Sérikojàngà nìbin lé gi beè?

Zyèzu n sérikoloɂo nibin tɛ̀n wi pìtanmanbèlè naan, keè gi ɲiɛn sérikojǎngì. Wi n jo sérikologì bee i syée sìbangwɔɔẁ man. Zyèzu n jo: Kologì bee “ɲaanfɔ̀ɔlɔ ga nɛnɂɛn í.” (Matye 7:14) Sérikologì gè tanɂangaman bi ɲinni lè Biibileẁ ni, gè bee nìbin naan Kòlòcɔlɔɔ̀ fɔ̀lɔ̀. Sérikojǎngì bee syɛ̀ɛnnɛn n bɛ̀ɛ kaníjannan naan.Zyan 4:23, 24; 14:6; Efɛzi ye 4:4, 5 kàlà.

2. Dìí Zyèzu jo Kìrèciɛn péebèlè kéele naan?

Zyèzu màan joo kaɲaanjoo-fáannanbèlè à ba sérikojǎngì kálagi. Syɛ́ɛnbèlè ɲɛ́nnɛn naan, be n tágafɔjànbele wíri. Be tɛɛ̀sériyì syɛ̀ɛnnɛn i pèyɛɛ̀ sɔ̀ngi Kìrèciɛnbele. Kàjáa yele à syɛ́ɛnbèlè bee sánga cán be kapyegèlè naan. Mɛ̀ɛ́n n sɛ̀ɛ? Sérikojǎngì nìbin ni yele à gbǎn Kìrèciɛncànbele taa.Matye 7:13-23 kàlà.

3. Mɛ̀ɛ́n mɔn à gbǎn sérifɔjǎnbèlè cán?

Yákìri yaɂa fɛ̀ɛ́bèlè naàn kagulò naan:

  • Sérifɔjǎnbèlè i Biibileẁ kpɔ̀ɂɔ̀rɔ ní i wì córó Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì. Pe i pèyɛɛ̀ ŋànɂànnan ni táanri wi syɛ́ɛnrì naan. Sérikojǎngì ní Sérikoloyì wozanyà ga pinɛ í. (Matye 15:7-9) Gè lè sérifɔjǎnbèlè ɲuu lè gè bee naan be táanri.Zyan 17:17; 2 Timɔte 3:16, 17 kàlà.

  • Zyèzu pìtanmabèlè i Kòlòcɔlɔɔ̀ mɛ́ɛngì kpɔ̀ɂɔ̀rɔ, gi lè Zyèova. Zyèzu màan ni kòlòcɔlɔɔ̀ mɛ́ɛngì  kpɔ̀ɂɔ̀rɔ ní n cán wi màan ni gi tèé syɛ́ɛnbèlè naan. Wi màan ni syɛ́ɛnbèlè dɛ̀nmɛn be Kòlòcɔlɔɔ̀ cán be wúɔ ra Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲiɛnri wi mɛ́ɛngì í da kpɔ̀ɂɔ̀rɔ. (Matye 6:9) Mɔn tɛ́ɛnmì ni, sérikologì gìí gi kòlòcɔlɔɔ̀ mɛ́ɛngì sángi ni tèé syɛ́ɛnbèlè naan?Zyan 17:26; Wɔrɔmi ye 10:13, 14 kàlà.

  • Kìrèciɛn tèlebèlè i Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì kèle jáari. Kòlòcɔlɔɔ̀ n Zyèzu tun wi ba Fǎngì syɛɛnjóocǎnrà jáari. Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì nìbin gaà gbǎn fundànra kaan syɔɔnye man. Zyèzu n Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì jáari n baà nan wi caànguugì naan. (Luki 4:43; 8:1; 23:42, 43) Wi n joo wi pìtanmanbèlè a bara Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì jáari. Mɔn ga bɛ̀ ní syɔɔn ní wi i Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì jáari, sérikologì gìí wúo mɔn sɔ̀ngí wi i ɲiɛn?Matye 24:14 kàlà.

  • Zyèzu pìtanmanbèlè o ɲiɛn duluɲanbéeẁ naan wùolo í. Mɔn à gbǎn be cán be nànɂàngánmì naan pòlìtikiw ní duluɲanẁ kàkabalayì kabanga naan. (Zyan 17:16; 18:36) Be ga wúɔ n fɔ̀lɔ̀ duluɲanẁ míri béeo ní wi kakolobyerì naan í.Zyaki 4:4 kàlà.

  • Tànmànjàngà i ɲiɛn Kìrèciɛn tèlebèlè nínge ní. Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì báriga ni, be i syɛɛnféleyì myɛn kpɔɂɔgi. Sérikobéeyì n tàlì ni yɛɛ̀ légí duluɲanẁ kàsyì kérigele ni. Kàjáa Kòlòcɔlɔɔ̀ kpɔ̀ɂɔ̀rɔ̀fɔdèlebèlè o ɲiɛn ni gè beè kpéɂele í. (Misye 4:1-3) Kàjáa, Kìrèciɛn tèlebèlè i lariga taari ni syɛ́ɛnbèlè dɛ̀nmɛn ní i be sòlo ní be kɔlɔ̀ yaarì ní.Zyan 13:34, 35; 1 Zyan 4:20 kàlà.

4. Mɔn à gbǎn sérikojǎngì cán lé tooliẁ ni?

Sérikologì gìí tanmannan li síin ní Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì ní, ní i Kòlòcɔlɔɔ̀ mɛ́ɛngì kpɔ̀ɂɔ̀rɔ, ní wúɔ i gì jáari n jo Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì nìbin gaà gbǎn fundànra kaan syɔɔnye man? Sérikologì gìí syɛ̀ɛnnɛ be tànmangì nii ní be syɛɛnɲɛ́nbèlè ní, ní i còɂòro kapɛɛngèlè naan? Gìí mɔn sɔ̀ngi?1 Zyan 3:10-12 kàlà.