Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Da syé sɛ́bɛw fúngo syɛ́ɛnrɛ man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛɛnjóocǎnrì!

 Tanmannì 11

Kánmì bìí naan Biibileẁ làlwa à gbǎn wòlò nàfáa?

Kánmì bìí naan Biibileẁ làlwa à gbǎn wòlò nàfáa?

Kánmì bìí naan Biibileẁ làlwa à gbǎn gí kaan waa kɔ̀rɔ̀sí yaɂari wòlò sìíẁ ní syɛɛnsanbèlè wúo naan?ŊÚNUYI 36:9.

1. Ɲànɂan naan gí yɛlɛ nànɂànfɔlɔ í pye wòlò naan?

Wòlò faanfɔẁ n cìlìgè n sɔ̀lɔ̀ wòlò naan. Àmɛǹ tofɔjànwɔ̀ ɲiɛn lè, wi i wòlò kpáaẁ wéle. Gè bee naan, wi o caa wòlò í da wòyɛɛ̀ naanri woro kàdoɂo naan í. (Zyeremii 10:23) Àmɛ̀n pyà màkoo ɲiɛn lè wi séfɔbèlè kpaàwélere naan, kánmì bée naan wòlò màkoo wúɔ i ɲiɛn kòlòcɔlɔɔ̀ kpaàwélerì naan. (Ezayi 48:17, 18) Biibileẁ làlwa i lálícànwɔ̀n kaanɂan wòlò man. Wi i ɲiɛn kòlòcɔlɔɔ̀ yakaanɂan.2 Timɔte 3:16 kàlà.

Zyèova làlwaẁ i wòlò tanman tɔ́liẁ sìcànwɔ̀n ní sìbàn-gwɔ́ɔẁ taaganmàn naan. Kòlòcɔlɔɔ̀ i lè wòlò faanfɔẁ, gi n yɛlɛ wòlò tanɂangánmì i gi tɛ̀n wi nànɂàngánmì n wòlò dɛ́nnɛn.Ŋúnuyi 19:7, 11; Tɛ̀ɛnnɛ 4:11 kàlà.

2. Kanmì bìí naan Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì wòlò kpáaẁ wéle?

Káɲɛnɂɛ̀n syɛ́ɛnrì di lè Biibileẁ ni, di tà i gi tèé gè kòlòcɔlɔɔ̀ caa lè wòlò i da kpéɂele kèle saɂa ni. Làlwa syɛ́ɛnrà níkwɔɔ̀ i wòlò dɛ̀nmɛn kerigèlè kèlè ni. (Làlwaw Kaanziin 22:8) Wòlò n yɛlɛ waa míiri wo gì sánga wo cán gé Biibileẁ jo waa kpéɂele lè kerigèlè kèlè ni. (Kàseegèle 2:10-12) Wò n gí cán Biibileẁ n joo sìíẁ i ɲiɛn Kòlòcɔlɔɔ̀ yakaanɂàn. Wò ga tága kaɲɛ́ngì bée syɛ́ɛnrɛ naan, gè bée à wòlò kaan waa wòlò sìíẁ ní syɛɛnsanbèlè wúo kɔ̀rɔ̀sí.Kapyegèle 17:28 kàlà.

3. Làlwatɛ́ɛyì yìí siin yí kpolo n sɔ̀lɔ̀ wozanyì naan?

Zyèzu n joo làlwatɛ́ɛyɛ siin yí kpolo n sɔ̀lɔ̀ wozanyì naan. Wozeliẁ i syɔɔn yé sɔ̀ngumì tɛ́ɛtaɂaga kéele ɲuu: Bìí Kòlòcɔlɔɔ̀ cán, bìí wi kéelì yaɂa li mɔn  dɛ́nnɛn, si wúɔ da wi kpɔ̀ɂɔ̀rɔ ní tágala ní. Gi n yɛlɛ wo yákìri yaɂa làlwaséliẁ bée naan wòlò koloyì myɛn ni. (Proverbs 3:6) Bèlè be táanrí lè wì naan, be i tànmànjàngà taaɂa ní Kòlòcɔlɔɔ̀ ní, ní wúɔ i fundàndèlèrè ní sìbàngwɔɔ̀ taaɂa.Matye 22:36-38 kàlà.

Siìnwóẁ i wòlò léegí tànmàngbɔ́ɔɂɔ ni ní wòlò syɛɛnɲɛ́nbèlè ní. (1 Korɛnti ye 13:4-7) Wòlò gá ni náanri ní wòlò syɛɛnɲɛ́nbèlè ní àmɛ̀n Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲiɛn lè, gè bee n gí tɛ̀n wòlò i táanrí làlwasiìnwóẁ naan.Matye 7:12; 22:39, 40 kàlà.

4. Kanmì bìí naan Biibileẁ làlwa à gbǎn wòlò nàfáa?

BiIbileẁ làlwa i nanrigbaayì tanman yi pye bɛ̀lɛ̀ naan tànmangì báriga ni. (Kɔlɔsi ye 3:12-14) Kòlòcɔlɔɔ̀ Syɛ́ɛnrì wúɔ i nanrigbayì kpaawéle ní làlwawà níkwɔɔ̀ ní: Cèpɔrígì n yɛlɛ gi pye láɂala fun.Sélimɛ 2:24 kàlà.

Wòlò gá taɂa Biibileẁ tanmannan naan, wi à ra wòlò kɔ́lɔ yaarì ní wòlò sɔ̀ngúmì kpáawéle. Bèlè be táanri Biibileẁ syɛ́ɛnrɛ naan lè, baaratɛ́ɛyì-fɔ̀ɔlɔ i syɛ́ɛnbèlè bée féleye caa níì cán be i baara ní funvìrè ní, ní lòmànnàn ní. (Kàseegèle 10:4, 26; Heburubèle 13:18) Biibileẁ n joo, lìílì ní fànnìleẃ kéele gá nɔ̀nɂɔ̀nyàa wò man, gè bee n yɛlɛ ní wò ní. Kòlòcɔlɔɔ̀ tànmangì n yɛlɛ gi kpɔ́ɂɔ wò man bìí sɔ̀lɔ̀ wòlò kɔ́lɔ yáarì naan.Matye 6:24, 25, 33; 1 Timɔte 6:8-10 kàlà.

Wòlò gá ni táanri Biibileẁ kajoogéle naan, gi à wòlò syɔɔ yaamì man. (Kàseegèle 14:30; 22:24, 25) Wòlò gá ni Biibileẁ syɛ́ɛnrɛ lúru sungbaàdinrì kéele naan, gi i wòlò syoo yaabeemì nì akisidanpeeẁ man. (Kàseegèle 23:20) Zyèova gá cíe sungbaarì naan í, kàjáa waa bi gbo ní yákìri ní. (Ŋúnuyi 104:15; 1 Korɛnti ye 6:10) Kòlòcɔlɔɔ̀ làlwaẁ i ɲiɛn wòlò man ní nàfáa ní níì cán wi i wòlò dɛ̀nmɛn wò kápyegèlè ní wò sɔ̀ngúmì ni. (Ŋúnuyi 119:97-100) Kàjáa, Kìrècíɛn tèlébèlè o táanri Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì naan pèyɛɛ̀ ɲɔ́ɔnmì yágannan naan í. Be i gì kpéɂele bìí Zyèova kpɔ̀ɂɔ̀rɔ̀.Matye 5:14-16 kàlà.