Ɲànɂan naan Fǎngì yɛlɛ Zyèzu naan?MARIKI 1:40-42.

1. Ɲànɂan gi ɲiɛn Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì?

Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì i ɲiɛn ɲɛ̀nɂɛ́nnì fànɲúngà. Wi à ba tárì fànɲúnyo myɛn tɔ́nɂɔnnɔn bìí kwɔ́ɔ si wúɔ gi kaan Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲɛ́nnɛn kérigèlè i da forogi ɲɛ̀nɂɛ́nnì ní tárì naan. Gi i ɲiɛn fundànrà Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì i gè bee kpéɂele. Syɔɔn ye láa i ɲiɛn fànɲúngo naan gè gi à be màkoẁ ɲɔɔn lè. Ciɛ̀rì ga pye Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì à ba syɔɔn ye màkoẁ ɲɔɔn. Wi à ba bɛ̀ɛ́lì léɂe tárì syɛ̀ɛnnɛn myɛn ninge ni.Danyɛli 2:44; Matye 6:9, 10; 24:14 kàlà.

Fànɂànfɔlɔ n yɛlɛ wi pye fǎngì be naan. Zyèova n wi Pìíẁ, Zyèzu Kirisì, téleɂe Fànɂànfɔlɔ wi Fǎngì ɲúngo nan.Tɛ̀ɛnnɛ 11:15 kàlà.

2. Ɲànɂan naan Fǎngì yɛlɛ Zyèzu naan?

Fǎngì n yɛlɛ Kòlòcɔlɔɔ̀ Jáaẁ naan níì cán wi fungì n ɲɔɔn, káɲɛ́ngì si wúɔ i ɲiɛn wi kérigèlè ni. (Zyan 1:14) Wi fǎngì n wúɔ n kpɔ́ɂɔ bìí gbǎn syɔɔn ye dɛ̀nmɛ̀n, nìí cán wi à ra wi fǎngì náanri n láa yaà ɲɛ̀nɂɛ́nnì naan bìí ba nan tárì naan. Wi ɲáan yirilì kàdoɂoman, wi n lúgu ɲɛ̀nɂɛ́nnì naan n saà tɛ́ɛn Zyèova kàlige man ni wi cángì sige. (Heburubèle 10:12, 13) Tɔɔliẁ ni, Zyèova n fǎngì kaan wì man wi wi faliẁ séli.Danyɛli 7:13, 14 kàlà.

3. Bɛ̀lɛ́ baà pye ní Zyèzu ní fǎngì naan?

Bèlè baà pye ní Zyèzu ní fǎngì naan ɲɛ̀nɂɛ́nnì ni lè, be i be yiri “Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛɛncanbèlè.” (Danyɛli 7:27) Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛɛncanbèlè be séli n ɲɛ̀nnɛ̀n n wòlo lè, pelè be da pye Zyèzu pìtunbèlè. Nǎnbèlè ni caabèlè be tága lè, Zyèova sèɂe i bè ɲɛ́nnɛn ni wùo be pye Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛɛncanbèlè. Kánmì bè naan  Zyèzu da ɲáan n yiri lè, ànbé be ɲáan n yiri ní ɲɛ̀nɂɛ́nnì cére ní.Zyan 14:1-3; 1 Korɛnti ye 15:42-44 kàlà.

Syɛ̀ɛnnɛn jòri be syée ɲɛ̀nɂɛ́nnì naan? Zyèzu n be yeri “bàala cɛɛri.” (Luki 12:32) Be ɲɔɔngì myɛn à pye 144.000. Zyèzu ní bèlè bee ní, baà ba be fǎngì nànɂàn náan tárì nan.Tɛ̀ɛnnɛ 14:1 kàlà.

4. Ɲànɂan gi kpéɂele Zyèzu fǎngì làrì zélile ni?

Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì n teleɂe 1914 ni. * Zyèzu fǎngì kasélile li pye bìí Sùtannan ní wi ndébèlè nɛnnɛn bìí tìrìgè tárì naan. Sùtannan n tìgì ní fundanɂangbɔɔrɔ ní, ní n wɔɂɔlì caan tárì myɛn naan. (Tɛ̀ɛnnɛ 12:7-10, 12) Gè bee kàdoɂo man, à syɔɔn ye fɔ̀rɔgì náan sánga n nɛnɂɛn. Kapɛɛngèlè, kateekpoloyi, káfalagì yáaman, ní tárì cúngogboloyo wò ɲanɂan lè, gè bee i ɲiɛn “fɛ̀” bì gi tɛ̀n ciɛ̀rì ga pye Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì à ra tárì kèle kàràgi.Luki 21:7, 10, 11, 31 kàla.

5. Ɲànɂan Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì kpéɂele níjanɂàn?

Syɛɛnjáaridì di kpéɂele duluɲanboẁ ni lè, dè beè báriga ni Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì bɛ̀ɛ́lì leɂe syɛɛfeleye saɂa ninge ni. Bèlè be ɲiɛn ni màanmì kpéɂele lè be pèlè saɂa n fɔ̀lɔ̀ n pye Zyèzu pìtanmanbele. Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì à ba ra be kpaaẁ wéle duluɲanbeẁ naàn làrì gwɔ́ɔlɔ ni. Kàjáa bèlè be sɔ̀ngi bìí nàfáa taa fǎngì bee ni lè, be n yɛlɛ baa lúru Zyèzu man.Tɛ̀ɛnnɛ 7:9, 14, 16, 17 kàlà.

Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲɛ́nnɛn kéelì waa ni sɔ̀ngi lè syɔɔn ye kàbangì naan, wi fǎngì à ba lè bee foro yɛ̀ɂɛlɛ 1.000 ninge ni. Tárì myɛn à kɔ́ ba pye àrìjinɛn. Gè bee kàdoɂo man, Zyèzu à Fǎngì le wi Tooẁ kɔyɔ ni. (1 Korɛnti ye 15:24-26) A mɔn wà cán lé wè man mɔn à ba Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì syɛ́ɛnrɛ joo lè?Ŋúnuyi 37:10, 11, 29 kàlà.

 

^ § 12 Mɔn ga ni caa sí gi cán kánmi bè naan Biibileẁ da téè 1914 kéelì joo lè, wéle liviriẁ naàn kàlawaya pages 215-218 ni: Qu’enseigne réellement la Bible ?